Archívy kategórie: Správy

Call for Papers: Images of Remote Countries in the Literatures of Central and Eastern Europe

World Literature Studies 2/2019

Editors:

Anton Pokrivčák (anton.pokrivcak@truni.sk), University of Trnava

Miloš Zelenka (zelenka.milos@centrum.cz), University of South Bohemia in České Budějovice – Constantine the Philosopher University in Nitra

The research into interliterary relations in Central and Eastern Europe has mostly been focused on the neighbouring countries. Scholarly attention has also been paid to the image of the neighbouring countries, or of significant national minorities. However, in current global world the contacts with remote cultures are becoming more frequent in this region as well, and, therefore, they will be explored in the proposed issue of the Journal in more detail. The criticism of Orientalism and postcolonial studies have brought new views on the depiction of the colonialised cultures of Asia, Africa and Latin America. The aim of the proposed issue will thus be to discuss

Pokračovať na Call for Papers: Images of Remote Countries in the Literatures of Central and Eastern Europe

Voľba členiek a členov správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV oznamuje konanie volieb členiek a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie dňa 18. júla 2018 o 11. hod. v sídle ústavu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Zoznam oprávnených voličiek a voličov

 1. Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
 2. Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
 3. Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
 4. PhDr. Jana Cviková, PhD.
 5. PaeDr. Veronika Čejková
 6. Doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
 7. Mgr. Judit Görözdi, PhD.
 8. Mgr. Margareta Kontrišová
 9. Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
 10. Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
 11. Mgr. Eva Maliti, CSc.
 12. Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
 13. Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.
 14. Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
 15. Mgr. Bogumila Suwara, PhD.
 16. Mgr. Ingrid Synaková
 17. Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
 18. PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Zoznam bol 13. júla 2018 vypracovaný Vedeckou radou ÚSvL SAV podľa § 23, bodu (2) zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii v Bratislave.

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV oznamuje konanie volieb členiek a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Ústav svetovej literatúry SAV,  Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

Zoznam predkladaných dokladov:

 • Prihláška podpísaná kandidátom
 • Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Pokračovať na Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Sťahujeme sa!

umzug-mallorcaV mesiacoch apríl – máj sa náš ústav spolu s knižnicou sťahuje do areálu SAV na Patrónke (bývalý Ústav výskumu srdca) v Bratislave. Počas sťahovania bude prevádzka ústavu aj knižnice obmedzená.

Svetová literatúra a návrat k etike porovnávania

DSC_0994_malyKoncom roka 2017 zavítala na pôdu Ústavu svetovej literatúry SAV profesorka literárnej komparatistiky Dorothy M. Figueira z University of Georgia (Athens, Georgia, USA). Vo svojej výskumnej práci sa zameriava na problematiku recepcie Indie a indickej kultúry v západoeurópskych literatúrach. Je autorkou niekoľkých monografií, ku ktorým patrí Translating the Orient (1991), The Exotic: A Decadent Quest (1994), Aryans, Jews, Brahmins (2002), Otherwise Occupied: Theories and Pedagogies of Alterity (2008) a The Hermeneutics of Suspicion: Cross-Cultural Encounters with India (2015). Hosťovská prednáška Rethinking the Ethics of Comparing (Nové zamyslenie nad etikou porovnávania), ktorú predniesla 22. novembra 2017, sa zamerala na reflexiu súčasného stavu výskumu v oblasti literárnej komparatistiky a svetovej literatúry vzhľadom na ich ďalšie intelektuálne a etické smerovanie. Pokračovať na Svetová literatúra a návrat k etike porovnávania

Performatívnosť a medialita afektu v literárnej vede

Začiatkom apríla sa Ústav svetovej literatúry SAV stal miestom konania hosťovskej prednášky Mgr. Tomáša Jirsu, PhD., ktorý pôsobí ako výskumný pracovník na Filozofickej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zaoberá predovšetkým vzťahom vizuálnych umení a modernej svetovej literatúry, teóriou literatúry a médií, témou afektivity, intermediálnou estetikou a populárnou hudbou. Je autorom odborných monografií Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu (2012) a Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literature (2016) a prekladateľom v oblasti francúzskej filozofie, estetiky, psychiatrie a filmovej histórie.

DSCN3907[1]

 

 

 

 

 

Pokračovať na Performatívnosť a medialita afektu v literárnej vede

Rad Ľudovíta Štúra I. in memoriam pre Zoru Jesenskú

Prezident republiky udelil pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky najvyššie štátne vyznamenania za prínos k demokratickej spoločnosti, kultúre, dodržiavaniu ľudských práv a uchovávaniu pamäti. Medzi ocenenými osobnosťami verejného života boli aj vedecký pracovník Historického ústavu SAV Ivan Kamenec a prekladateľka a publicistka Zora Jesenská, ktorá sa in memoriam stala nositeľkou Radu Ľudovíta Štúra I. za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti. Prečítajte si, čo sa o jej pôsobení v oblasti prekladu píše v prvom diele Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. Autorka hesla Eva Maliti-Fraňová publikovala v roku 2007 monografiu Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (Veda SAV).

JESENSKÁ Zora, 3. 5. 1909 Martin – 21. 12. 1972 Bratislava;  prekladateľka rus., fran., angl. (v jaz. spolupráci) a nem. literatúry, lit. a umel. kritička, teoretička prekladu.

Pochádzala z kultúrne a národne uvedomelého rodinného prostredia. Otec ako bankový riaditeľ aktívne pôsobil v spolku Živena a venoval sa aj prekladaniu, matka bola ochotnícka herečka, brat Fedor J.→ prekladal hry rus. klasikov pre ochotnícke divadlá, strýko J. Jesenský→ bol spisovateľ. Štúdium na gymn. v Martine (1918–22) pre chorobu neukončila. V r. 1925–35 študovala na Hudobnej a dram. akadémii v Bratislave. Po jej absolvovaní vyučovala hru na klavíri. Publikovala články a umel.-krit. state v martin. Živene, kde od r. 1939 pracovala ako redaktorka až do ukončenia jej činnosti r. 1949. V r. 1950–52 pôsobila ako redaktorka vo vyd. MS a v r. 1952–56 v SVKL. V prvej pol. 50. r. viedla prekladat. seminár na Filoz. fak. Slov. univ. v Bratislave, v rámci ktorého sprostredkovala základy prekladat. umenia viacerým neskôr renomovaným prekladateľkám (S. Čechová→, R. Žiaranová-Dvořáková→, E. Krišková→  a i.). Od r. 1956 pôsobila ako prekladateľka v slobodnom povolaní. V čase kult. a spoloč. uvoľnenia v 60. r. Z. J. patrila k popredným osobnostiam slov. kult. života. Spoloč. renomé si získala jednak odb. aktivitami, jednak krit. spoloč.-polit. publicistikou. V období začínajúcej normalizácie (1969) ju postihol čiastočný zákaz publikovania, o rok neskôr aj absolútny zákaz verejnej činnosti. Zomrela v Bratislave, pochovaná je na Nár. cintoríne v Martine. R. 1991 bola po verejnom zhodnotení jej života a tvorby na konferencii lit. a prekladat. komunity v Budmericiach občiansky rehabilitovaná.

V dejinách slov. kultúry predstavuje J. výnimočnú osobnosť, ktorá temer tri desaťročia ovplyvňovala vývin slov. prekladateľstva. Vystupovala ako solitér a jaz. samouk s mimoriadnym citom pre výrazové možnosti slovenčiny. Preklad spájala s jaz. hľadačstvom a prekl. tvorba u nej hraničila s tvorbou pôv. literatúry. Bola „básnikom prekladu“ nielen v poézii, ale i v próze. Pokračovať na Rad Ľudovíta Štúra I. in memoriam pre Zoru Jesenskú

Nové číslo časopisu World Literature Studies 4/2016: Transkultúrne ikony stredovýchodnej Európy

wls_oblka4_2016-0

Kultúrne ikony vznikajú zo symbolickej praxe a odkazujú na rozšírené literárne produkty alebo zvlášť viditeľné artefakty „vysokého umenia“ a popkultúry. Ikonickosť má silný emotívny potenciál, keďže sa vzťahuje na kon­krétne miesta, postavy a aktérov, ako aj s nimi spojené naratívy. Toto číslo mapuje vznik, zvečňovanie, prelínanie a mobilitu kultúrnych ikon v umeleckom – a hlavne literárnom – priestore stredovýchodnej Európy, v interdisciplinárnom rámci a na predĺženej časovej osi od mýtickej minulosti stvárnenej vo folklóre cez modernitu až po súčasnosť.

Podrobnosti o tomto čísle a kompletné články si môžete prečítať aj na stránke WLS na tomto odkaze