Terézia Struhárová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Ešte do 10. januára s nami môžete konzultovať vlastný návrh na tému dizertačnej práce. Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa vydali rôznymi cestami. Aj Terézia Struhárová nám odpovedala na otázku, načo jej bolo doktorandské štúdium.

Doktorandské štúdium je aj o ľuďoch. Ďakujem za to, že som mala možnosť učiť sa od svojich kolegov a kolegýň v ústave.  A doktorandské štúdium je aj o príležitosti, pretože sa stalo odrazovým mostíkom pre moje ďalšie akademické pôsobenie.

Počas svojho doktorandského štúdia, ktoré som absolvovala v rokoch 2010-2014, som sa venovala skúmaniu obraznosti v poézii slovenskej a nemeckej jazykovej oblasti. Téma dizertačnej práce Dimenzie modernej metafory zahŕňala jednak teoretické vymedzenie problematiky obraznosti v slovenskej a nemeckej literárnej vede, a jednak ponúkala možnosť analyticky a interpretačne reflektovať prvky obraznosti v poézii konkrétnych básnikov (v prípade mojej práce vo vybraných básňach Jána Ondruša a Paula Celana). Za vedenie a zotrvanie pri precíznom a odbornom písaní svojej  práce som vďačná svojmu školiteľovi, prof. Jánovi Zamborovi, ktorý v čase môjho štúdia pôsobil v Ústave svetovej literatúry SAV ako samostatný vedecký pracovník.

Moje doktorandské roky v ústave boli výnimočným obdobím, počas ktorého som mala možnosť načrieť do prameňa vedomostí, skúseností a poznania. A to nielen svedomitou štvorročnou prípravou na obhajobu vlastnej vedeckej práce, ale tiež bohatým vzdelávacím programom, ktorý doktorandské štúdium zahŕňa. Či už to boli rôzne doktorandské konferencie, semináre alebo prednáškové stretnutia vedeckých pracovníkov ústavu a ich hostí (častokrát na medzinárodnej úrovni),  jednoznačne ma obohatili a posunuli vo vnímaní celého procesu literárnovednej aktivity. Doktorandské štúdium je aj o ľuďoch. Ďakujem za to, že som mala možnosť učiť sa od svojich kolegov v ústave.

A doktorandské štúdium je aj o príležitosti, pretože sa stalo odrazovým mostíkom pre moje ďalšie akademické pôsobenie. Tým terajším je Katedra nemeckého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde vyučujem kurzy nemeckej literatúry.