Zuzana Husárová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Postupne sa pýtame viacerých výrazných osobností kultúrneho či univerzitného života spomedzi nich, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Vysokoškolská pedagogička, autorka experimentálnej a digitálnej poézie, redaktorka Zuzana Husárová získala titul PhD. v roku 2009. O svojej skúsenosti napísala:

Počas svojho doktorandského štúdia som sa naučila vedecky premýšľať a písať, dostala som sa do bohatého kontaktu s množstvom vedeckých, kultúrnych a umeleckých osobností, naučila som sa prispieť k organizácii konferencií a vydávaniu periodík.

Doktorandskú prácu nazvanú „Digitálna fikcia. Písanie v interaktívnych médiách“ som obhájila v roku 2009 pod precíznym školiteľským vedením Dr. Bogumiły Suwary v Ústave svetovej literatúry. Literárnovedné štúdium a poznatky, ktoré som získala prostredníctvom neho, tvoria základ môjho  akademického, vedeckého i umeleckého pôsobenia. Už počas štúdia som bola prizvaná k účasti na grante Dr. Bogumiły Suwary, čo mi veľmi pomohlo aj pri získavaní ďalších vedeckých grantov.

Na rozdiel od doktorandského štúdia na univerzitách (kde je veľkou súčasťou aj výučba a podieľanie sa na aktivitách katedry) je štúdium v ÚSvL SAV primárne založené na literárnovednom výskume a hlbokom ponorení sa do témy. Práve takáto koncepcia mi umožnila dôkladne spoznať a rozanalyzovať výskumnú otázku mojej práce, v ktorej sa prelína literárnovedný, umenovedný, technologický, filozofický a mediálny diskurz, a ukázala sa ako kľúčová pre napísanie práce počas – v tom čase – troch rokov.

Počas svojho doktorandského štúdia som sa naučila vedecky premýšľať a písať, dostala som sa do bohatého kontaktu s množstvom vedeckých, kultúrnych a umeleckých osobností, naučila som sa prispieť k organizácii konferencií a vydávaniu periodík. Vycibrená a dôkladná práca s textom v interkultúrnej, literárnej a digitálnej oblasti sa aj v dobe najnovších technologických trendov javí ako zásadná pre kritický rozvoj vzdelanosti a kultúry.

Akademicky pôsobím na Katedre digitálnych umení Vysokej školy výtvarných umení, externe vyučujem aj na Katedre teórie interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne, som zodpovednou redaktorkou rodového časopisu Glosolália a autorkou experimentálnej a digitálnej poézie.

Viac o práci a tvorbe Zuzany Husarovej: https://husarova.net/

Najnovší autorkin príspevok v časopise World Literature Studies ZUZANA HUSÁROVÁ – KAREL PIORECKÝ: Reception of literature generated by artificial neural networks si prečítate TU.