Archív kategorií: Pozvánky

Ivana Kupková – Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

Hosťovská prednáška
Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

Ivana Kupková
(Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach)

29. máj 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81251144456?pwd=KhA32F5CgBqsKR2RzbK7ctwIe2ylOe.1
Meeting ID: 812 5114 4456
Passcode: 382110

Prednáška sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Pri prekladaní z jazyka s inou grafickou sústavou sa riešenie jazykovo-kultúrnych otázok začína už na úrovni grafiky – najčastejšie pri prenose vlastných mien (predovšetkým mien osôb, ale aj geografických názvov). Pokiaľ ide o ruštinu, v Pravidlách slovenského pravopisu máme k dispozícii zásady prepisu ruskej cyriliky do slovenčiny. Napriek tomu sa pomerne často stretávame s tým, že sa v praxi neuplatňujú. Pokračovať na Ivana Kupková – Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

Emília Perez a Martin Djovčoš: Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva

 

Hosťovská prednáška Emílie Perez a Martina Djovčoša
Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva. K ekosystému translatologického habitu
na Slovensku

29. máj 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/89953279627?pwd=fzoSsCdPG2YxXUP7YblOmvEM10ySKE.1
Meeting ID: 899 5327 9627
Passcode: 611140

Prekladateľské a tlmočnícke vzdelávanie na Slovensku má dlhú tradíciu. Poznatky sa odovzdávajú z vyučujúcich na študentstvo prekladateľstva a tlmočníctva už viaceré  generácie, čím sa spoluvytvára obraz o spoločenskom postavení a cieli nášho povolania, ktorý len zriedka spochybňujeme. Málokedy si však kladieme otázku, „kde sme sa ako odbor vzali“ a „kam vlastne kráčame“. Cieľom prednášky je predstaviť metodiku možného skúmania dejín prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku a overiť niektoré priebežne identifikované zistenia. Pokračovať na Emília Perez a Martin Djovčoš: Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva

Z literárnovednej dielne – Marianna Deganutti: Border Writing as a Language Contact Literary Case

Prednáška / Lecture Border Writing as a Language Contact Literary Case

22. máj 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81202958446?pwd=YLvL2bPN54jk6IBHgkdBJt3XkQ1qci.1
Meeting ID: 812 0295 8446
Passcode: 364610

Naša nová kolegyňa Marianna Deganutti predstaví svoju monografiu roku 2023 s názvom Literary Multilingualism in the Borderlands. The Challenge of Trieste, ktorá vyšla vo vydavateľstve Routledge. Pokračovať na Z literárnovednej dielne – Marianna Deganutti: Border Writing as a Language Contact Literary Case

Reflexia prekladu byzantsko-slovanských liturgických textov

Katedra spoločenských a humanitných vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU
v Prešove a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave pozývajú na diskusiu Preklad byzantsko-slovanských liturgických textov ako špecifický typ transferu.

KEDY: 23. mája (štvrtok) 2024 o 10.30 hod.
KDE: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, miestnosť Z2,
Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov

Reflexia prekladu byzantsko-slovanských liturgických textov sa tradične realizuje pod záštitou teológie a slavistiky. Ukazuje sa však potreba nazrieť na problematiku aj v širšom translatologickom kontexte. Na podujatí určenom pre laickú i širšiu odbornú verejnosť sa bude diskutovať o inštitucionálnych praktikách v preklade byzantsko-slovanských liturgických textov do slovenčiny (historický kontext, proces schvaľovania prekladov, štatút a úloha mediátorov, normy prekladu aj vzhľadom na spievateľnosť textov) a prekladateľskej aktivite redemptoristov, ako aj o diskurzívnych praktikách najmladšej generácie prekladateľov, ktoré prekvapivo rezonujú s myslením niektorých predstaviteľov nemeckej hermeneutiky 19. a začiatku 20. storočia (scudzujúci preklad, preklad ako cesta
k „inému“ jazyku).

Úvodné slovo prednesie a diskusiu moderuje: Pokračovať na Reflexia prekladu byzantsko-slovanských liturgických textov

Medzinárodné kolokvium Humanitné vedy v preklade – preklad humanitných vied. Otázky transferu a recepcie

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., organizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou UK
15. a 16. mája 2025 medzinárodné kolokvium Humanitné vedy v preklade preklad humanitných vied. Otázky transferu a recepcie. Kolokvium je súčasťou výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.  Pracovné jazyky podujatia sú angličtina
a francúzština. Na vaše abstrakty  čakáme  najneskôr  do  30. júla 2024.

Výzva na príspevky / Appel à communication / Call for Papers

Formulaire d’inscription / Application Form

Zsolt Czigányik o utopizme stredovýchodnej Európy

Guest lecture Utopia in Central Europe / Hosťovská prednáška Utópia v strednej Európe

Zsolt Czigányik
(Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť)

24. apríl 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/86128836042?pwd=VIV0kHA5jyrW9I9BMSD6IU35nS40w9.1
Meeting ID: 861 2883 6042
Passcode: 305063

Utópia sa nachádza v priestore nikoho medzi literatúrou, sociálnou filozofiou a spoločenskými vedami, kde sa prelínajú literárne a sociopolitické faktory. Podľa historika Pétera Hanáka je stredná Európa regiónom, kde sa realita a utópia odjakživa miešali. Zsolt Czigányik bude vo svojej prezentácii skúmať oba koncepty: ako utopické literárne diela odrážajú spoločenskú a politickú realitu a ako bol tento žáner, ktorý vznikol v západnej Európe, prijatý a rozvíjaný v našom regióne. Na základe vlastného výskumu Pokračovať na Zsolt Czigányik o utopizme stredovýchodnej Európy

Johannes D. Kaminski: Die globalen Leiden des Werther

Náš kolega Johannes D. Kaminski vystúpi na pôde Goetheho inštitútu v Bratislave s prednáškou Globálne utrpenie Werthera. Podujatie organizované v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV, v. v. i., a Rakúskym kultúrnym fórom sa uskutoční v pondelok 22. apríla 2024 (pondelok) o 18.00 hod.  Moderuje Adam Bžoch.

Prednáška a diskusia v nemeckom jazyku. / Vortrag und Diskussion in deutscher Sprache. Mehr Informationen auf Deutsch HIER.

Johannes D. Kaminski je štipendistom programu SASPRO 2, mobilitného programu EÚ
v rámci schémy Horizont 2020.

Zoznámte sa s publikáciou:

V závere minulého roka vyšla vo vydavateľstve Oxfordskej univerzity Kaminského monografia Lives and Deaths of Werther. Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia. Autor v nej skúma, ako interpretácie, preklady a literárne adaptácie Goetheho románu Utrpenie mladého Werthera pozmenili tento text spôsobmi, ktoré zanechali vo svetovej literatúre hlboké stopy. Kým v nemeckom kontexte ho vždy zatienil jeho autor, v Taliansku a v Číne sa vlasteneckí spisovatelia identifikovali s ťažkosťami hlavného hrdinu a prepisovali román v revolučnom duchu. Francúzskych romantikov najviac inšpiroval expresívny jazyk a podobne reagovali na text aj japonskí modernisti.

Johannes D. Kaminski

Lada Kolomiyets o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine

Guest lecture The Bright and Dark Sides of Translating Russian Literature in Soviet Ukraine / Hosťovská prednáška

Lada Kolomiyets
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; Visiting Professor at Dartmouth College, USA)

17. apríl 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

 

Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89959349119?pwd=9JyzV0UjA4wUVQ4YuSznTwuNZxaL7C.1
Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Ukrajinsko-ruské prekladové vzťahy v tzv. „spoločnom kultúrnom priestore“ v období od dvadsiatych do päťdesiatych rokov 20. storočia charakterizuje dramatický konflikt. Prekladanie z ruštiny a cez ruštinu v období od polovice tridsiatych až po polovicu päťdesiatych rokov obrazne pripomína zovretie králika veľhadom. Keď v poststalinskom období toto zovretie trochu poľavilo, vznikla nová škola prekladu, ktorá odmietala rusifikáciu. Jej hlavnými teoretikmi boli známi prekladatelia ruskej prózy Olexa Kundzič, Stepan Kovhaniuk, Maxim Rylsky a iní. Prednáška sa sústredí Pokračovať na Lada Kolomiyets o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine

Oleksandr Kalnychenko o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia

Guest lecture Changing a Translation Method and Erasing Translation Theory in Ukraine in the 1930s / Hosťovská prednáška Zmeny metódy prekladu a vymazávanie translatologickej teórie na Ukrajine v 30. rokoch 20. storočia

Oleksandr Kalnychenko
(Translation Studies of Mykola Lukash Translation Studies Department at V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)

17. apríl 2024 (streda) o 15.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89959349119?pwd=9JyzV0UjA4wUVQ4YuSznTwuNZxaL7C.1
Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Prednáška predstaví mechanizmy štátneho zasahovania do prekladov na Ukrajine počas stalinizmu. Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia mnohí ukrajinskí literárni vedci a spisovatelia sústredili svoju pozornosť na preklad. Spoločne zadefinovali filologicky presnú prekladateľskú metódu, ktorá sa orientovala na východiskový text. V okruhu teoretikov ideologicky spriaznených s komunistickou stranou vznikal alternatívny prístup k prekladu, ktorý sa nesústreďoval na východiskový text, ale na masového sovietskeho čitateľa. Pokračovať na Oleksandr Kalnychenko o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia

Adam Bžoch v rozhovore o svojej novej knihe

V pondelok 8. apríla o 18:00 pokračujú Hovory@Pistori  Michala Hvoreckého v bratislavskom Pistoriho paláci. Tentoraz sa bude o umení konverzácie a význame dialógu rozprávať s novinárkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou a literárnym vedcom Adamom Bžochom.
Michal Hvorecký o novej monografii Adama Bžocha Konverzácia a európska literatúra napísal: „Hĺbkou a rozsahom sa v našich humanitných vedách podobné diela vyskytujú ozaj zriedkavo. Preskúmal, aký význam mala pre európsku kultúru spoločenská konverzácia a ako sa to prejavilo v románoch, ale aj vo vizuálnom umení a ako to ovplyvnilo náš civilizačný vývoj.“