Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • Prečo sme nechceli francúzsku literatúru : rozhovor s romanistkou a literárnou vedkyňou Janou Truhlářovou. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 6, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • BRANIȘTE, Lavinia – KENDERESSY, Eva. AXN Crime. Z rumunčiny preložila Eva Kenderessy. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3, č. 1, s. 61-67. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/lavinia-braniste-axn-crime/ Typ: CDFB
 • BŽOCH, Adam. Hovoriť striebro: Konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“ = Speech is silver: Conversation culture in the Dutch “Golden Age”. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 1, p. 79-97. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.6 (VEGA 2/0085/19 : Konverzácia a európska literatúra) Typ: ADDB
 • BŽOCH, Adam. Večerný nepokoj M. L. Rijnevelda a kontext globalizovanej nizozemskej literatúry. In Kapitál, 2022, roč. 6, č. 2, s. 14-15. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • BŽOCH, Adam. Piet Mondria(a)n – nizozemský spisovateľ? In MONDRIAN, Piet – BŽOCH, Adam (prekl.). Abstrakcia a realita ; z nizozemských originálov vybral, preložil a doslov napísal Adam Bžoch. Prvé slovenské vydanie. – Bratislava : Európa, 2021, s. 175-183. ISBN 978-80-8237-001-3. Typ: BEF
 • BŽOCH, Adam. Tvár prírody : Miroslav Haľák: Tvár prírody. Teória antropomorfizmu vo výtvarnom umení. Bratislava: Petrus, 2021, 396 s. ISBN 978-80-89913-60-2. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2021, roč. 54, č. 2, s. 198-199. ISSN 0044-9008. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944] : Rotterdam: Woord in blik, 2022. 143 s. ISBN 978-94913-89-32-0. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 2, p. 103-104. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Vermoorde dichters almanak: onvrijwillig gestorven 1919–1944 / Arie van der Ent. – Rotterdam : Woord in blik, 2022. – ISBN 978-94913-89-32-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.7 Typ: EDI
 • CVIKOVÁ, JanaGÁFRIK, Róbert. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry (1991). In Revue de littérature comparée, 2021, 4, n° 380, p. 517-519. ISSN 0035-1466. Dostupné na: https://doi.org/10.3917/rlc.380.0133 Typ: BDE
 • DOBRÁ, Judit. Súčasná maďarská próza na Slovensku a jej slovenská prekladová recepcia : dizertačná práca. Školiteľka: Judit Görözdi. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav svetovej literatúry SAV, 2022. 118 s. Typ: DAI
 • ESTERHÁZY, Péter. Život slov ; preklad Renáta Deáková. Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2021. 180 s. ISBN 978-80-973125-2-7 Typ: FAI
 • GÁFRIK, Róbert – ZELENKA, Miloš. World literature from the perspective of “small” literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 2, p. 2-4. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Typ: BDDB
 • GÖRÖZDI, Judit. Közép-Európa mint narratív konstrukció. In Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. – Budapest : Gondolat, 2021, s. 157-164. ISBN 978-963-556-187-2. Typ: AECA
 • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In ESTERHÁZY, Péter – DEÁKOVÁ, Renáta (prekl.). Život slov ; preklad Renáta Deáková. – Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2021, s. 169-174. ISBN 978-80-973125-2-7. Typ: BEF
 • GUIMARD, Terézia. Použitie inovatívnych metód na konverzačných hodinách s cieľom zlepšiť jazykové zručnosti = The use of innovative methods in conversation classes to raise language skills. In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Zostavovateľské práce: Jaromír Novák, Ladislav Pasiar ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Soňa Kompoltová. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2022, s. 44 -51. ISBN 978-80-225-4954-7. (Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • GUIMARD, Terézia. Svět literatury. Le monde de la littérature. Mémoire – Oublie – Réminiscence. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 2, s. 194-196. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.10 Typ: EDI
 • GURNAH, Abdulrazak – PUCHEROVÁ, Dobrota (prekl.). Pri mori : úryvok. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2022, roč. 4, č. 3, s. 12-13. ISSN 2644-4631. Typ: CDFB
 • KENDERESSY, Eva. Florin Lăzărescu. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3, č. 1, s. 46-47. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/florin-lazarescu-elektronka-s-klobucikom/ Typ: BDF
 • KENDERESSY, Eva. Lavinia Braniște. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3, č. 1, s. 67-68. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/lavinia-braniste-axn-crime/ Typ: BDF
 • KENDERESSY, Eva (prekl.). Putinova vojna s tebou a so mnou. In Denník N [seriál], 2022, 7. 3., nestr. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2768742/putinova-vojna-s-tebou-a-so-mnou/?cst=fa0fa8c3521a2780b79a451fa4e3c050a3c4f83d&fbclid=IwAR0XRTgQmwJNofiqX7rivStcDrirSeW6SWKXIPaDr-aK_-4Yzbx1kQ-Zjzc Typ: CDFB
 • LĂZĂRESCU, Florin – KENDERESSY, Eva (prekl.). Elektrónka s klobúčikom. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3., č. 1, s. 40-46. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/florin-lazarescu-elektronka-s-klobucikom/ Typ: CDFB
 • MIKULÁŠ, Roman. Carola Heinrich: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien [What remains? On the staging of memory and identity in post-Soviet Cuba and Romania] : Hildesheim – Zürich – New York: Olms, 2020. 209 S. ISBN 978-3-487-15847-1. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 2, p. 105-108. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien / Carola Heinrich. – Hildesheim ; Zürich ; New York : Olms, 2020. – ISBN 978-3-487-15847-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.8 Typ: EDI
 • MONDRIAN, Piet – BŽOCH, Adam (prekl.). Abstrakcia a realita. Prvé slovenské vydanie. Bratislava : Európa, 2021. 183 s. ISBN 978-80-8237-001-3 Typ: EAJ
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Mikuláš Bakoš a svetová literatúra : (k dynamike vnútroliterárnych a medziliterárnych procesov) = Mikuláš Bakoš and World Literature : (On the Dynamics of Internal and Interliterary Processes). In Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.). – Bratislava : VEDA, 2022, s. 75-89. ISBN 978-80-224-1959-8. (VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška) Typ: AFD
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Literárny vedec Viktor Šklovskij : kultúrny fenomén prekračujúci hranice priestoru a času = Literary scientist Viktor Shklovsky: a cultural phenomenon crossing the boundaries of space and time. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2022, roč. 4, č. 6-7, s. 4-6. ISSN 2644-4631. Typ: BDF
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa – TEPLAN, Dušan. Úvod. In Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.). – Bratislava : VEDA, 2022, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1959-8. (VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška) Typ: BEF
 • Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.). Bratislava : VEDA, 2022. 208 s. ISBN 978-80-224-1959-8 (VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška) Typ: FAI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing : a 21st-Century Global Context. London ; New York : Routledge, 2022. 245 s. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003255932. ISBN 978-1-032-18727-3 Typ: AAA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Afropolitanism, feminism and empathic imagination in Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah and Sefi Atta’s A Bit of Difference. In Africa in a Multilateral World : afropolitan dilemmas. – London ; New York : Routledge, 2022, s. 111-122. ISBN 978-1-032-03389-1. Typ: AECA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Abdulrazak Gurnah : držiteľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2021. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2022, roč. 4, č. 3, s. 4-9. ISSN 2644-4631. Typ: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Doslov. In OKPARANTA, Chinelo – STRELKOVÁ, Alexandra (prekl.). Pod konármi udaly ; preložila Alexandra Strelková. – Bratislava : Inaque, 2022, s. 301-308. ISBN 978-80-8207-182-8. Typ: BEF
 • TRNOVEC, Silvester. Nová publikácia Afrika – neznámy kontinent. Spracovala Dobrota Pucherová. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj]. – Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2016, 24. 01. 2022. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10127 Typ: GHG
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovatelia Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause [4/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra [2/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dobrota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Anton Pokrivčák, Miloš Zelenka [2/2019], zostavovateľ Štefan Timko [3/2019], zostavovatelia Tomáš Jirsa, Rebecca Rosenberg [4/2019], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2020], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [2/2020], zostavovatelia Magda Kučerková, Martin Vašek [3/2020], zostavovatelia Mária Bátorová, Róbert Gáfrik [4/2020], zostavovateľka Bogumiła Suwara [1/2021], zostavovatelia Péter Hajdu, Róbert Gáfrik [2/2021], zostavovatelia Katarína Bednárová, Isabelle Poulin, Igor Tyšš [3/2021], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2021], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2022], zostavovatelia: Róbert Gáfrik, Miloš Zelenka [2/2022]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. SCOPUS, WOS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO. ISSN 1337-9690 Typ: FAI