Aktuálny program

Všetky uvedené prednášky a semináre sa konajú v rámci predmetov LITERÁRNA VEDA 1, LITERÁRNA VEDA 2. Termíny sa môžu operatívne zmeniť. Aktualizované termíny budú zverejnené na tejto stránke. Podujatia sa konajú v zasadačke ÚSvL SAV v areáli SAV na Patrónke alebo podľa pandemickej situácie online. Okrem samotného doktorandského seminára sú súčasťou štúdia aj prednášky organizované v ÚSvL SAV.

DECEMBER 2022

07. 12. 2022 (streda) od 9:00 do 12:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti;
Paríž, hlavné mesto 19. storočia
+ spoločná evaluácia semestra
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

NOVEMBER 2022

02. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Malé dejiny fotografie
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

16. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Skúsenosť a chudoba
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

23. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

30. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
Aspekte der systemtheoretischen Literaturwissenschaft
(Prof. Dr. Niels Werber, Universität Siegen)
UPOZORNENIE. Plánovaná hosťovská prednáška sa uskutoční v roku 2023. Termín podujatia bude oznámený neskôr.

OKTÓBER 2022

5. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Teória moderny Waltera Benjamina: Úvodná hodina
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

17. – 18. 10. 2022 (pondelok – utorok):
Medzinárodný workshop
Literární mýty 20. století na pozadí kulturní paměti
Organizátor: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Spoluorganizátor: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
(koordinuje doc. H. Ulbrechtová, Ph.D a doc. S. Pašteková, CSc.)
Miesto konania: Slovanský ústav, Praha

19. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Surrealizmus. Posledná momentka európskej inteligencie (1929)
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

20. 10. 2022 (štvrtok):
Medzinárodná vedecká konferencia (bilaterálna)
Svetová literatúra z pohľadu „malých” literatúr
Literárnovedný ústav Centra humanitných vied MAV a ÚSvL SAV
Miesto konania: Budapešť

26. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Prezentácia monografie
Dobrota Pucherová: Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing.
A 21st-Century Global Context
(Routledge, 2022)

SEPTEMBER 2022

14. 9. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Systemtheorie, Wissen und Literatur
(Prof. Dr. Thomas Klinkert, Universität Zürich)

21. 09. 2022 o 14:00:
Hosťovská prednáška
Born to Write Another Language: Between Cognitive Constraint
and Translingual Aesthetics
(Dr. Eugenia Kelbert Rudan, University of East Anglia)

28. 09. 2022 (streda) o 10:00:
Prezentácia monografie
Dobrota Pucherová: Feminism and Modernity in Anglophone African
Women’s Writing. A 21st-Century Global Context (Routledge, 2022)

JÚN 2022 

1. 6. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost a nosný program pro budoucnost
(doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Pražský lingvistický krúžok)

22. 6. 2022 (streda) o 14:00:
Prezentácia projektu SASPRO2
World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction
(Johannes D. Kaminski, Ph.D.)

29. 6. 2022 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
Translation as Different: A View from Linguistic Relativity
(Dr. Eugenia Kelbert Rudan, University of East Anglia)

o 14:00:
Prezentácia World Literature Studies
WLS 1/2022 –  Tvorivosť a preklad, eds. I. Hostová a M. Kusá
WLS 3/2021 – Historiografia a preklad, eds. K. Bednárová, I. Poulin a I. Tyšš 
 

MÁJ 2022 

4. 5. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Martin Buber: Já a Ty
Martin Buber: K dejinám dialogického princípu
(prof. Mgr. Peter Šajda, PhD., Filozofický ústav SAV, v. v. i.)

12. – 13. 5. 2022 (štvrtok – piatok)
Medzinárodná vedecká konferencia
Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Miesto konania: Filozofická fakulta UK + online

18. 5. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Analýza vybraných dialogických príkladov z diel svetovej literatúry (J. Austin,
F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Th. Mann, J. Joyce)
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

14:00: Hosťovská prednáška
Postsowjetische Inszenierungen: Das Bild „des Russen“ damals und heute
(Dr. phil. Carola Heinrich, M. A., Pedagogická fakulta UK)

25. 5. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška (online)
Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy
(Traumatická a posttraumatická paměť 20. století v evropských literaturách)
(doc. Dr. Alexander Kratochvil, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)

APRÍL 2022

6. 4. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Růžena Grebeníčková: Dialog a předmětná situace
Růžena Grebeníčková: Literatura a fiktivní světy
(prof. Adam Bžoch)

o 14:00  Hosťovská prednáška (online)
On the Concept of World Literature
(prof. Anders Pettersson, Univerzita v Umeå, Švédsko)

13. 4. 2022 (streda) o 10:00 Doktorandský seminár
Michail M. Bachtin: Promluva v románu
(prof. Adam Bžoch)

MAREC 2022

9. 3. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech (1923)
(prof. Adam Bžoch, CSc.)

23. 3. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Jan Mukařovský: Dialog a monolog
Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog
(prof. Adam Bžoch)

o 14:00 Prezentácia monografie
Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike

o 14:00: Z literárnovednej dielne
Upanišady v premenách času a interpretácií. Poznámky k pripravovanému slovenskému prekladu
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

FEBRUÁR 2022

9. 2. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Úvodná hodina
(vedie prof. Adam Bžoch)

9. 2. 2022 (streda) o 14:00 (online)
Hosťovská prednáška Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Literárny antisemitizmus: stav a perspektívy bádania

23. 2. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech (1923)
(vedie prof. Adam Bžoch)

JANUÁR 2022

19. 1. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár/prednáška „Myslieť o literatúre“
Feministická literárna veda
(vedie PhDr. Jana Cviková, PhD.)
Toto podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.

26. 1. 2022 (streda) o 14:00 (online)
Z literárnovednej dielne
Podoby politickej imaginácie a myšlienka postnárodnej Európy v kontexte románu Roberta Menasseho Die Hauptstadt/Hlavné mesto
(Mgr. Roman Mikuláš, PhD.)

Program doktorandského seminár na letný semester 2022: Dialóg, rozhovor, konverzácia (vedie prof. A. Bžoch)

Cieľom seminára „Dialóg, rozhovor, konverzácia“ je priblížiť filozofickú, sociologickú a lingvistickú reflexiu dialogickej reči ako kultúrnej techniky a literárneho postupu, tak ako sa etablovala v 20. storočí. Čítanie klasických štúdií L. P. Jakubinského, J. Mukařovského, M. Bubera, F. Vodičku, M. M. Bachtina, R. Grebeníčkovej, prípadne niektorých vybraných ďalších a ukážok z literárnych textov (F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, T. Mann a i.) sprostredkúva humanistické chápanie rozhovoru/dialógu/konverzácie ako intersubjektívnej výmeny, konštitutívnej pre proces poznania, tvorby a života.

9. február: Úvodná hodina (rozdelenie materiálu a referátov)
23. február: Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech. [1923] Upper West Side Philosophers, Inc., New York 2016, 75 s.
9. marec: Jan Mukařovský: Dialog a monolog. [1940] In: J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 208-229. + Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog. [1939] In: J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 722-737.
23. marec: Felix Vodička: Přímá řeč (monolog a dialog), její funkce a ráz v „Září“. In: F. V: Počátky krásné prózy novočeské. [1948] H & H, Jinočany 1994 (reprint), s. 234-240 + Růžena Grebeníčková: Dialog a předmětná situace. [1970] In: R. G.: Literatura a fiktivní světy. Český spisovatel, Praha 1995, s. 308-321.
6. apríl: Michail M. Bachtin: Promluva v románu (časti: I. Soudobá stylistika a román, II. Promluva v poezii a promluva v románu, III. Různořečí v románu) [1934-1935] In: M. M. B.: Román jako dialog. Odeon, Praha 1980, s. 40-106.
20. apríl: M. M. Bachtin (pokračovanie)
4. máj: Martin Buber: Já a Ty. [1923] Portál, Praha 2016, 95 s. + Martin Buber: K dejinám dialogického princípu [1953].
18. máj: Analýza vybraných dialogických príkladov z diel svetovej literatúry (J. Austin, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Th. Mann, J. Joyce)

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

DECEMBER 2021

8. 12. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Psychoanalytická literárna veda
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

15. 12. 2021 (streda) o 14:00:
Predvianočné prekladateľské soirée

22. 12. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Feministická literárna veda
(vedie PhDr. Jana Cviková, PhD.)

NOVEMBER 2021

9. 11. 2021 (utorok) od 09:30 do 14:00:
Medzinárodná vedecká konferencia
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
(vedú doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava a PhDr. Dušan Teplan, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF, Nitra)

10. 11. 2021 (streda) o 13:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Český štrukturalizmus
(vedie prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.)

 24. 11. 2021 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár Literárna veda
Francúzsky štrukturalizmus
(vedie prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.) 

OKTÓBER 2021

13. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Pozitivizmus
(vedie doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.)

20. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Informačný seminár
Trendy v akademickom publikovaní
(vedie doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

20. 10. 2021 (streda) o 14:00
Prednáška v rámci cyklu Z literárnovednej dielne
Literárne dielo ako súčasť komunikácie
(Pokus o metódu komplexnejšej interpretácie)
(vedie prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

27. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Ruská formálna škola
(vedie doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.)

 Myslieť o literatúre

(Program prednášok DŠ v zimnom semestri 2021, Ústav svetovej literatúry SAV, predmet: Literárna veda 1)

Miesto konania: Zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Garant DŠ v ÚSvL SAV: Prof. Adam Bžoch, CSc.

Cyklus prednášok sprostredkúva historicko-kritický prehľad vybraných smerov a škôl, formujúcich v XX. storočí myslenie o literatúre. Otvára pohľad na vzťahy medzi reflexiou literatúry a humanitnými vedami, ktoré prispeli ku vzniku významných paradigiem literárnej vedy, podnietili v jej rámci metodologický pluralizmus a vo vedách o človeku viedli k interdisciplinárnej spolupráci.

29. 9. 2021 (streda) o 10.00:
Hermeneutika
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

13. 10. 2021 (streda) o 10.00:
Pozitivizmus
(doc. Jana Truhlářová, CSc.)

27. 10. 2021 (streda) o 10.00:
Ruská formálna škola
(doc. Soňa Pašteková, CSc.)

10. 11. 2021 (stred) o 13.00:
Český štrukturalizmus
(prof. Miloš Zelenka, DrSc.)

24. 11. 2021 (streda) o 10.00:
Francúzsky štrukturalizmus
(prof. Miroslav Marcelli, CSc.)

8. 12. 2021 (streda) o10.00:
Psychoanalytická literárna veda
(Prof. Adam Bžoch, CSc.)

22. 12. 2021 (streda) o 10.00:
Feministická literárna veda (PhDr. Jana Cviková, PhD.)