Aktuálny program

JÚN 2024

17. 6. 2024 (pondelok) o 14:00
Obhajoba dizertačnej práce: Nataša Hromíková Burcinová
(školiteľka doc. PhDr. Magda Kučerková, PhD.)
zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.

26. 6. 2024 (streda) o 10:00
Zasadnutie grantového projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí
(prof. PhDr. K. Bednárová, CSc.)
Prezentácia monografie Ivany Kupkovej Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989
Knihu predstaví a prezentáciu moderuje prof. M. Kusá.

26. 6. 2024 (streda) o 14:00
Zasadnutie grantového projektu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty osobnosti, inštitúcie
(prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.)
Hosťovská prednáška
Vladimír Biloveský: Časopis Kritika prekladu: Premeny jeho podôb, statusu a funkcií

MÁJ 2024

15. 5. 2024 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár
E. Staiger: Epický styl – představa
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc)

21. – 24. 5. 2024 (utorok – piatok)
Konferencia a workshop: Transkultúrne aspekty v dejinách maďarskej literatúry pre zahraničného čitateľa: Príbehy maďarskej literatúry po slovensky / Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt magyar irodalomtörténetben: a magyar irodalom történetei szlovákul
Miesto: KC Academia, Stará Lesná
(vedie Mgr. J. Görözdi, PhD.)
Podujatie je organizované v rámci projektu Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy/Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective

22. 5. 2024 (streda) o 14:00
Z literárnovednej dielne
Marianna Deganutti: Border Writing as a Language Contact Literary Case
Program IMPULZ: Preklad a transfer štýlu naprieč jazykmi: k teórii jazykového kontaktu
v literatúre
(vedie E. Kelbert Rudan, PhD.)

29. 5. 2024 (streda) o 10:00
Zasadnutie grantového projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných
a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

(prof. PhDr. K. Bednárová, CSc.)
Hosťovská prednáška
Ivana Kupková: Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

29. 5. 2024 (streda) o 14:00
Zasadnutie grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty osobnosti, inštitúcie
(prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.)
Hosťovská prednáška
Martin Djovčoš a Emília Perez: Trajektórie výučby prekladateľstva. K ekosystému translatologického habitu na Slovensku

APRÍL 2024

8. 4. 2024 (pondelok) o 18:00
Hovory @Pistory II.: Umenie konverzácie
Diskutujú Zuzana Kovačič Hanzelová, Adam Bžoch a moderátor Michal Hvorecký
(venované monografii A. Bžocha Konverzácia a európska literatúra)
Miesto konania: Staromestské kultúrne centrum, Pistoriho palác, Bratislava

10. 4. 2024 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár
B. Tomaševskij: Tematika, V. Šklovskij: Stavba poviedky a románu
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

17. 4. 2024 (streda) o 10:00
Zasadnutie grantu VEGA Literatúra v bioetike, bioetika v literatúre
(Mgr. Bogumila Suwara, CSc.)
Miesto konania: FiF UK

17. 4. 2024 (streda) o 14:00
Zasadnutie grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie
(prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.)
Hosťovské prednášky / Guest Lectures
Lada Kolomiyets: The Bright and Dark Sides of Translating Russian Literature in Soviet Ukraine
Oleksandr Kalnychenko: Changing a translation method and erasing translation theory
in Ukraine in the 1930s

22. 4. 2024 (pondelok) o 18:00
Prezentácia monografie
Johannes Kaminski: Lives and Deaths of Werther. Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia
Miesto konania: Goetheho inštitút, Bratislava

24. 4. 2024 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár
T. Todorov: Gramatika vyprávění: Dekameron, A. Jolles: Boccacciov Dekameron
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

24. 4. 2024 (streda) o 14:00
Hosťovská prednáška / Guest Lecture
Utopia in Central Europe
(Zsolt Cziganyik, ELTE Budapest)

Všetky uvedené prednášky a semináre sa konajú v rámci predmetu LITERÁRNA VEDA. Termíny sa môžu operatívne zmeniť. Aktualizované termíny budú zverejnené na tejto stránke. Podujatia sa konajú v zasadačke ÚSvL SAV, v. v. i., v areáli SAV na Patrónke. Okrem samotného doktorandského seminára sú súčasťou štúdia aj prednášky a podujatia organizované v našom ústave.

MAREC 2024

13. 3. 2024 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár (malá zasadačka)
Platón: Parmenides, Aristoteles: Poetika
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

13. 3. 2024 (streda) o 14:00
Prezentácia World Literature Studies č. 4/2023 Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze. Číslo predstaví editorský tím: prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. a doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.

27. 3. 2024 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár
B. Tomaševskij: Co je poetika, T. Todorov: Definice poetiky
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

Program doktorandského seminára na letný semester 2024: Teória prózy (vedie prof. A. Bžoch)

Seminár prostredníctvom spoločných lektúr vybraných klasických teoretických prác približuje teóriu a poetiku prózy, ako sa rozvinula v dôsledku inovácií humanitných vied počas 20. storočia (formalizmus, štrukturalizmus, filozofická antropológia). Cieľom seminára je osvetlenie logiky a zmyslu literárnovedných systematík, pojmoslovia, ale aj humanitného charakteru moderných konceptov žánrovej poetiky. Texty budú pre študujúcich k dispozícii v podobe scanov.

Semináre sa budú konať každú druhú stredu v čase od 10.00 do 11.30 hod. vo veľkej alebo v malej zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. (Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava). Prvé informačné stretnutie sa uskutoční 28. februára (streda) o 14.00 hod.

Program
28. február 2024 14.00 : Úvodné stretnutie: informácie o priebehu výučby, distribúcia textov.
13. marec 2024 10.00: Platón: Parmenides (126A-134E), Aristoteles: Poetika.
27. marec 2024 10.00: B. Tomaševskij: Co je poetika, T. Todorov: Definice poetiky.
10. apríl 2024 10.00: B. Tomaševskij: Tématika, V. Šklovskij: Stavba poviedky a románu.
24. apríl 2024 10.00: T. Todorov: Gramatika vyprávění: Dekameron, A. Jolles: Boccacciov Dekameron.
15. máj 2024 10.00: E. Staiger: Epický styl – představa.

Odporúčaná literatúra
Aristoteles: Poetika. Bratislava, 1980.
Platon: Dialógy II. Bratislava, 1990.
Jolles, André: Forma a inšpirácia. Bratislava, 2024.
Jolles, André: Simple Forms. London – New York, 2017.
Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha, 1969.
Šklovskij, Viktor: Teória prózy. Bratislava, 1971.
Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, 2000.
Tomaševskij, Boris: Teorie literatury. Praha, 1970.

FEBRUÁR 2024

7. 2. 2024 (streda) o 11:00
Zasadnutie grantu VEGA  Literatúra v bioetike, bioetika v literatúre
Miesto konania: FiF UK
(doc. Bogumila Suwara, CSc.)

14. 2. 2024 (streda) o 10:00
Zasadnutie grantu APVV  Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných
a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

(prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.)

14. 2. 2024 (streda) o 14:00
Zasadnutie grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie
(prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.)
UPOZORNENIE: Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne.

21. 2. 2024 (streda) o 10:00
Hosťovská prednáška (prezentácia knihy) / Guest Lecture (a Book Launch)
Language Contact, Translation and Translingual Reading
(Julie Hansen, PhD, Associate Professor of Slavic Languages at Uppsala University)

28. 2. 2024 (streda) o 10:00
Hosťovská prednáška / Guest Lecture
Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne
(Magdolna Balogh, PhD., HUN-REN RCH Institute for Literary Studies)

28. 2. 2024 (streda) o 14:00
Doktorandský seminár Literárna veda 2.
Teória prózy
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

JANUÁR 2024

10. 1.  2024 (streda) o 10:00
Informácie o grantoch
Jana Truhlářová (o CEFRES), Johannes Kaminski (o ERC)

17. 1. 2024 (streda) o 10:00
Zasadnutie grantu VEGA – Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie
(M. Kusá)

17. 1. 2024 (streda) o 14:00
Zasadnutie grantu APVV – Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných
a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

(K. Bednárová)

DECEMBER 2023

6. 12. 2023 (streda) o 10:00
Prezentácia zborníka štúdií
Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí
Publikáciu predstavia: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK), Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka Renáta Deáková

6. 12. 2023 (streda) o 14:00
Vzdelávací seminár s prezentáciou novej internetovej stránky
Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
(seminár vedie Mgr. Roman Mikuláš, PhD.)

NOVEMBER 2023

8. 11. 2023 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Francúzsky štrukturalizmus
(prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., FiF UK)

15. 11. 2023 (streda) o 14:00
Hosťovská prednáška
Ukrainian Culture after the Revolution of Dignity: Changes and Challenges
(Dr. Dr. Olha Voznyuk, ifk International Research Center for Cultural Studies University of Art and Design Linz, Vienna)

21. 11. 2023 (utorok) o 10:00
Deň otvorených dverí ÚSvL SAV o doktorandskom štúdiu:

22. 11. 2023 (streda) o 10:00
Dizertačná skúška
Mgr. Terézia Guimard: Urbánny a sociálny priestor Paríža v románe druhej polovice 19. storočia (tvorba Emila Zolu)

27. 11. 2023 (pondelok) o 10:00
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

29. 11. 2023 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Psychoanalytická literárna veda
(prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)
Miesto konania: Malá zasadačka

29. 11. 2023 (streda) o 10:00
Prednáška v rámci zasadnutia grantových projektov
Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918 – 1970)
(prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.)

29. 11. 2023 (streda) o 14:00
Hosťovská prednáška v rámci zasadnutia grantových projektov
K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny (na materiáli prekladov J. Komorovského)
(doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc.)

OKTÓBER 2023

3. 10. 2023 (utorok) o 10:00
Voľba riaditeľa Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.

4. 10. 2023 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Hermeneutika
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

4. 10. 2023 (streda) o 14:00
Hosťovská prednáška
Literary Studies in Iran: History, Concepts and Institutions
(Elaheh Karimi Riabi, PhD., Teheránska univerzita, štipendistka NŠP SR na ÚSvL SAV)

11. 10. 2023 (streda) o 14:00
Hosťovská prednáška
No higher purpose: Ursula Le Guin’s existentialist anarchism
(Prof. Alexis Shotwell, Carleton University)

18. 10. 2023 (streda) o 14:00
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Pozitivizmus
(doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.)

30. 10. 2023 (pondelok) o 10:00
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

SEPTEMBER 2023

13. 9. 2023 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
The image of women in Russian and Persian travelogues in the 19th century 
(Elaheh Karimi Riabi, PhD., Teheránska univerzita, štipendistka NŠP SR v ÚSvL SAV, v. v. i.)

20. – 22. 9. 2023 (streda – piatok):
Medzinárodná vedecká konferencia
Translation, Interpreting & Culture 2023: Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave

27. 9. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Text – Wissen – Praxis. Für eine wissenssoziologische Option der Literaturwissenschaft
(Prof. Dr. Claus-Michael Ort, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

JÚN 2023

07. 6. 2023 (streda) o 13:00:
Hosťovská prednáška v rámci projektu VEGA
Kolektívne symboly ako obrazy sveta: na príklade „Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka”
(Prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., FF UMB v Banskej Bystrici)

21. 6. 2023 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška v rámci projektov APVV a VEGA
Otázky recepcie antickej literatúry
(doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., ÚSIL SAV, v. v. i.)

26. 6. 2023 (pondelok) o 10:00:
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

MÁJ 2023

10. 5. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Interdiskursforschung und Systemtheorie
(Prof. Dr. Rolf Parr, Universität Duisburg-Essen)

17. 5. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška v rámci projektu APVV
Slovenské preklady Michela Foucaulta a ich recepcia
(Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.)

29. 5. 2023 (pondelok) o 10:00:
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

APRÍL 2023

12. 4. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Alexander von Humboldt – das sich ständig erweiternde Werk und die Editionsphilologie
(Prof. Dr. Ottmar Ette, Universität Potsdam)

24. 4. 2023 (pondelok) o 10:00:
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

26. 4. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Peripherocentrism and politics of comparative literature
(Prof. Dr. Marko Juvan, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU)

MAREC 2023

1. 3. 2023 (streda) o 14:00:
Prednáška
Podoby literárneho transferu a preklad
(prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.)

27. 3. 2023 (pondelok) o 10:00:
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

29. 3. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Špecifiká vývoja a tvorby slovenskej terminológie
(Mgr. Jana Levická, PhD., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.)

FEBRUÁR 2023

15. 2. 2023 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda II.
Hermeneutika
(vedie doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

15. 2. 2023 (streda) o 14:00:
Pripomenutie osobnosti zakladateľa ústavu Mikuláša Bakoša v rámci osláv 70. výročia SAV
Prezentácia publikácie Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.): Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška + príhovor Libuše Vajdovej: Začiatky Ústavu svetovej literatúry SAV

22. 2. 2023 (streda) o 10:00:
Z literárnovednej dielne
Trauma ako centrálny motív interdiskurzívnej autobiografie Evy Umlauf „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. Erinnerungen“ (2016)
(doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.)


DECEMBER 2022

07. 12. 2022 (streda) od 9:00 do 12:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti;
Paríž, hlavné mesto 19. storočia
+ spoločná evaluácia semestra
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

NOVEMBER 2022

02. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Malé dejiny fotografie
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

16. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Skúsenosť a chudoba
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

23. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

30. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
Aspekte der systemtheoretischen Literaturwissenschaft
(Prof. Dr. Niels Werber, Universität Siegen)
UPOZORNENIE. Plánovaná hosťovská prednáška sa uskutoční v roku 2023. Termín podujatia bude oznámený neskôr.

OKTÓBER 2022

5. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Teória moderny Waltera Benjamina: Úvodná hodina
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

17. – 18. 10. 2022 (pondelok – utorok):
Medzinárodný workshop
Literární mýty 20. století na pozadí kulturní paměti
Organizátor: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Spoluorganizátor: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
(koordinuje doc. H. Ulbrechtová, Ph.D a doc. S. Pašteková, CSc.)
Miesto konania: Slovanský ústav, Praha

19. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Surrealizmus. Posledná momentka európskej inteligencie (1929)
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

20. 10. 2022 (štvrtok):
Medzinárodná vedecká konferencia (bilaterálna)
Svetová literatúra z pohľadu „malých” literatúr
Literárnovedný ústav Centra humanitných vied MAV a ÚSvL SAV
Miesto konania: Budapešť

26. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Prezentácia monografie
Dobrota Pucherová: Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing.
A 21st-Century Global Context
(Routledge, 2022)

SEPTEMBER 2022

14. 9. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Systemtheorie, Wissen und Literatur
(Prof. Dr. Thomas Klinkert, Universität Zürich)

21. 09. 2022 o 14:00:
Hosťovská prednáška
Born to Write Another Language: Between Cognitive Constraint
and Translingual Aesthetics
(Dr. Eugenia Kelbert Rudan, University of East Anglia)

28. 09. 2022 (streda) o 10:00:
Prezentácia monografie
Dobrota Pucherová: Feminism and Modernity in Anglophone African
Women’s Writing. A 21st-Century Global Context (Routledge, 2022)

JÚN 2022 

1. 6. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost a nosný program pro budoucnost
(doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Pražský lingvistický krúžok)

22. 6. 2022 (streda) o 14:00:
Prezentácia projektu SASPRO2
World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction
(Johannes D. Kaminski, Ph.D.)

29. 6. 2022 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
Translation as Different: A View from Linguistic Relativity
(Dr. Eugenia Kelbert Rudan, University of East Anglia)

o 14:00:
Prezentácia World Literature Studies
WLS 1/2022 –  Tvorivosť a preklad, eds. I. Hostová a M. Kusá
WLS 3/2021 – Historiografia a preklad, eds. K. Bednárová, I. Poulin a I. Tyšš 
 

MÁJ 2022 

4. 5. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Martin Buber: Já a Ty
Martin Buber: K dejinám dialogického princípu
(prof. Mgr. Peter Šajda, PhD., Filozofický ústav SAV, v. v. i.)

12. – 13. 5. 2022 (štvrtok – piatok)
Medzinárodná vedecká konferencia
Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Miesto konania: Filozofická fakulta UK + online

18. 5. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Analýza vybraných dialogických príkladov z diel svetovej literatúry (J. Austin,
F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Th. Mann, J. Joyce)
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

14:00: Hosťovská prednáška
Postsowjetische Inszenierungen: Das Bild „des Russen“ damals und heute
(Dr. phil. Carola Heinrich, M. A., Pedagogická fakulta UK)

25. 5. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška (online)
Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy
(Traumatická a posttraumatická paměť 20. století v evropských literaturách)
(doc. Dr. Alexander Kratochvil, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)

APRÍL 2022

6. 4. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Růžena Grebeníčková: Dialog a předmětná situace
Růžena Grebeníčková: Literatura a fiktivní světy
(prof. Adam Bžoch)

o 14:00  Hosťovská prednáška (online)
On the Concept of World Literature
(prof. Anders Pettersson, Univerzita v Umeå, Švédsko)

13. 4. 2022 (streda) o 10:00 Doktorandský seminár
Michail M. Bachtin: Promluva v románu
(prof. Adam Bžoch)

MAREC 2022

9. 3. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech (1923)
(prof. Adam Bžoch, CSc.)

23. 3. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Jan Mukařovský: Dialog a monolog
Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog
(prof. Adam Bžoch)

o 14:00 Prezentácia monografie
Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike

o 14:00: Z literárnovednej dielne
Upanišady v premenách času a interpretácií. Poznámky k pripravovanému slovenskému prekladu
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

FEBRUÁR 2022

9. 2. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Úvodná hodina
(vedie prof. Adam Bžoch)

9. 2. 2022 (streda) o 14:00 (online)
Hosťovská prednáška Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Literárny antisemitizmus: stav a perspektívy bádania

23. 2. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech (1923)
(vedie prof. Adam Bžoch)

JANUÁR 2022

19. 1. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár/prednáška „Myslieť o literatúre“
Feministická literárna veda
(vedie PhDr. Jana Cviková, PhD.)
Toto podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.

26. 1. 2022 (streda) o 14:00 (online)
Z literárnovednej dielne
Podoby politickej imaginácie a myšlienka postnárodnej Európy v kontexte románu Roberta Menasseho Die Hauptstadt/Hlavné mesto
(Mgr. Roman Mikuláš, PhD.)

Program doktorandského seminára na letný semester 2022: Dialóg, rozhovor, konverzácia (vedie prof. A. Bžoch)

Cieľom seminára „Dialóg, rozhovor, konverzácia“ je priblížiť filozofickú, sociologickú a lingvistickú reflexiu dialogickej reči ako kultúrnej techniky a literárneho postupu, tak ako sa etablovala v 20. storočí. Čítanie klasických štúdií L. P. Jakubinského, J. Mukařovského, M. Bubera, F. Vodičku, M. M. Bachtina, R. Grebeníčkovej, prípadne niektorých vybraných ďalších a ukážok z literárnych textov (F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, T. Mann a i.) sprostredkúva humanistické chápanie rozhovoru/dialógu/konverzácie ako intersubjektívnej výmeny, konštitutívnej pre proces poznania, tvorby a života.

9. február: Úvodná hodina (rozdelenie materiálu a referátov)
23. február: Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech. [1923] Upper West Side Philosophers, Inc., New York 2016, 75 s.
9. marec: Jan Mukařovský: Dialog a monolog. [1940] In: J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 208-229. + Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog. [1939] In: J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 722-737.
23. marec: Felix Vodička: Přímá řeč (monolog a dialog), její funkce a ráz v „Září“. In: F. V: Počátky krásné prózy novočeské. [1948] H & H, Jinočany 1994 (reprint), s. 234-240 + Růžena Grebeníčková: Dialog a předmětná situace. [1970] In: R. G.: Literatura a fiktivní světy. Český spisovatel, Praha 1995, s. 308-321.
6. apríl: Michail M. Bachtin: Promluva v románu (časti: I. Soudobá stylistika a román, II. Promluva v poezii a promluva v románu, III. Různořečí v románu) [1934-1935] In: M. M. B.: Román jako dialog. Odeon, Praha 1980, s. 40-106.
20. apríl: M. M. Bachtin (pokračovanie)
4. máj: Martin Buber: Já a Ty. [1923] Portál, Praha 2016, 95 s. + Martin Buber: K dejinám dialogického princípu [1953].
18. máj: Analýza vybraných dialogických príkladov z diel svetovej literatúry (J. Austin, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Th. Mann, J. Joyce)

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

DECEMBER 2021

8. 12. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Psychoanalytická literárna veda
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

15. 12. 2021 (streda) o 14:00:
Predvianočné prekladateľské soirée

22. 12. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Feministická literárna veda
(vedie PhDr. Jana Cviková, PhD.)

NOVEMBER 2021

9. 11. 2021 (utorok) od 09:30 do 14:00:
Medzinárodná vedecká konferencia
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
(vedú doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava a PhDr. Dušan Teplan, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF, Nitra)

10. 11. 2021 (streda) o 13:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Český štrukturalizmus
(vedie prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.)

 24. 11. 2021 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár Literárna veda
Francúzsky štrukturalizmus
(vedie prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.) 

OKTÓBER 2021

13. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Pozitivizmus
(vedie doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.)

20. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Informačný seminár
Trendy v akademickom publikovaní
(vedie doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

20. 10. 2021 (streda) o 14:00
Prednáška v rámci cyklu Z literárnovednej dielne
Literárne dielo ako súčasť komunikácie
(Pokus o metódu komplexnejšej interpretácie)
(vedie prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

27. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Ruská formálna škola
(vedie doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.)

 Myslieť o literatúre

(Program prednášok DŠ v zimnom semestri 2021, Ústav svetovej literatúry SAV, predmet: Literárna veda 1)

Miesto konania: Zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Garant DŠ v ÚSvL SAV: Prof. Adam Bžoch, CSc.

Cyklus prednášok sprostredkúva historicko-kritický prehľad vybraných smerov a škôl, formujúcich v XX. storočí myslenie o literatúre. Otvára pohľad na vzťahy medzi reflexiou literatúry a humanitnými vedami, ktoré prispeli ku vzniku významných paradigiem literárnej vedy, podnietili v jej rámci metodologický pluralizmus a vo vedách o človeku viedli k interdisciplinárnej spolupráci.

29. 9. 2021 (streda) o 10.00:
Hermeneutika
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

13. 10. 2021 (streda) o 10.00:
Pozitivizmus
(doc. Jana Truhlářová, CSc.)

27. 10. 2021 (streda) o 10.00:
Ruská formálna škola
(doc. Soňa Pašteková, CSc.)

10. 11. 2021 (stred) o 13.00:
Český štrukturalizmus
(prof. Miloš Zelenka, DrSc.)

24. 11. 2021 (streda) o 10.00:
Francúzsky štrukturalizmus
(prof. Miroslav Marcelli, CSc.)

8. 12. 2021 (streda) o10.00:
Psychoanalytická literárna veda
(Prof. Adam Bžoch, CSc.)

22. 12. 2021 (streda) o 10.00:
Feministická literárna veda (PhDr. Jana Cviková, PhD.)