Aktuálny program

Všetky uvedené prednášky a semináre sa konajú v rámci predmetu LITERÁRNA VEDA. Termíny sa môžu operatívne zmeniť. Aktualizované termíny budú zverejnené na tejto stránke. Podujatia sa konajú v zasadačke ÚSvL SAV v areáli SAV na Patrónke alebo podľa pandemickej situácie online. Okrem samotného doktorandského seminára sú súčasťou štúdia aj prednášky organizované v ÚSvL SAV.

MAREC 2023

1. 3. 2023 (streda) o 14:00:
Prednáška
Podoby literárneho transferu a preklad
(prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.)

27. 3. 2023 (pondelok) o 10:00:
Konzultácie DŠ
(vedie prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.)

29. 3. 2023 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Špecifiká vývoja a tvorby slovenskej terminológie
(Mgr. Jana Levická, PhD., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.)

FEBRUÁR 2023

15. 2. 2023 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda II.
Hermeneutika
(vedie doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

15. 2. 2023 (streda) o 14:00:
Pripomenutie osobnosti zakladateľa ústavu Mikuláša Bakoša v rámci osláv 70. výročia SAV
Prezentácia publikácie Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.): Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška + príhovor Libuše Vajdovej: Začiatky Ústavu svetovej literatúry SAV

22. 2. 2023 (streda) o 10:00:
Z literárnovednej dielne
Trauma ako centrálny motív interdiskurzívnej autobiografie Evy Umlauf „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. Erinnerungen“ (2016)
(doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.)


DECEMBER 2022

07. 12. 2022 (streda) od 9:00 do 12:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti;
Paríž, hlavné mesto 19. storočia
+ spoločná evaluácia semestra
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

NOVEMBER 2022

02. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Malé dejiny fotografie
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

16. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Skúsenosť a chudoba
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

23. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

30. 11. 2022 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
Aspekte der systemtheoretischen Literaturwissenschaft
(Prof. Dr. Niels Werber, Universität Siegen)
UPOZORNENIE. Plánovaná hosťovská prednáška sa uskutoční v roku 2023. Termín podujatia bude oznámený neskôr.

OKTÓBER 2022

5. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Teória moderny Waltera Benjamina: Úvodná hodina
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

17. – 18. 10. 2022 (pondelok – utorok):
Medzinárodný workshop
Literární mýty 20. století na pozadí kulturní paměti
Organizátor: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Spoluorganizátor: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
(koordinuje doc. H. Ulbrechtová, Ph.D a doc. S. Pašteková, CSc.)
Miesto konania: Slovanský ústav, Praha

19. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda I.
Walter Benjamin: Surrealizmus. Posledná momentka európskej inteligencie (1929)
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

20. 10. 2022 (štvrtok):
Medzinárodná vedecká konferencia (bilaterálna)
Svetová literatúra z pohľadu „malých” literatúr
Literárnovedný ústav Centra humanitných vied MAV a ÚSvL SAV
Miesto konania: Budapešť

26. 10. 2022 (streda) o 10:00:
Prezentácia monografie
Dobrota Pucherová: Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing.
A 21st-Century Global Context
(Routledge, 2022)

SEPTEMBER 2022

14. 9. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Systemtheorie, Wissen und Literatur
(Prof. Dr. Thomas Klinkert, Universität Zürich)

21. 09. 2022 o 14:00:
Hosťovská prednáška
Born to Write Another Language: Between Cognitive Constraint
and Translingual Aesthetics
(Dr. Eugenia Kelbert Rudan, University of East Anglia)

28. 09. 2022 (streda) o 10:00:
Prezentácia monografie
Dobrota Pucherová: Feminism and Modernity in Anglophone African
Women’s Writing. A 21st-Century Global Context (Routledge, 2022)

JÚN 2022 

1. 6. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška
Pražský lingvistický kroužek – živá přítomnost a nosný program pro budoucnost
(doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Pražský lingvistický krúžok)

22. 6. 2022 (streda) o 14:00:
Prezentácia projektu SASPRO2
World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction
(Johannes D. Kaminski, Ph.D.)

29. 6. 2022 (streda) o 10:00:
Hosťovská prednáška
Translation as Different: A View from Linguistic Relativity
(Dr. Eugenia Kelbert Rudan, University of East Anglia)

o 14:00:
Prezentácia World Literature Studies
WLS 1/2022 –  Tvorivosť a preklad, eds. I. Hostová a M. Kusá
WLS 3/2021 – Historiografia a preklad, eds. K. Bednárová, I. Poulin a I. Tyšš 
 

MÁJ 2022 

4. 5. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Martin Buber: Já a Ty
Martin Buber: K dejinám dialogického princípu
(prof. Mgr. Peter Šajda, PhD., Filozofický ústav SAV, v. v. i.)

12. – 13. 5. 2022 (štvrtok – piatok)
Medzinárodná vedecká konferencia
Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Miesto konania: Filozofická fakulta UK + online

18. 5. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Analýza vybraných dialogických príkladov z diel svetovej literatúry (J. Austin,
F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Th. Mann, J. Joyce)
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

14:00: Hosťovská prednáška
Postsowjetische Inszenierungen: Das Bild „des Russen“ damals und heute
(Dr. phil. Carola Heinrich, M. A., Pedagogická fakulta UK)

25. 5. 2022 (streda) o 14:00:
Hosťovská prednáška (online)
Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy
(Traumatická a posttraumatická paměť 20. století v evropských literaturách)
(doc. Dr. Alexander Kratochvil, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.)

APRÍL 2022

6. 4. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Růžena Grebeníčková: Dialog a předmětná situace
Růžena Grebeníčková: Literatura a fiktivní světy
(prof. Adam Bžoch)

o 14:00  Hosťovská prednáška (online)
On the Concept of World Literature
(prof. Anders Pettersson, Univerzita v Umeå, Švédsko)

13. 4. 2022 (streda) o 10:00 Doktorandský seminár
Michail M. Bachtin: Promluva v románu
(prof. Adam Bžoch)

MAREC 2022

9. 3. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech (1923)
(prof. Adam Bžoch, CSc.)

23. 3. 2022 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Jan Mukařovský: Dialog a monolog
Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog
(prof. Adam Bžoch)

o 14:00 Prezentácia monografie
Jana Truhlářová: Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike

o 14:00: Z literárnovednej dielne
Upanišady v premenách času a interpretácií. Poznámky k pripravovanému slovenskému prekladu
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

FEBRUÁR 2022

9. 2. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Úvodná hodina
(vedie prof. Adam Bžoch)

9. 2. 2022 (streda) o 14:00 (online)
Hosťovská prednáška Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Literárny antisemitizmus: stav a perspektívy bádania

23. 2. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár „Dialóg, rozhovor, konverzácia“
Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech (1923)
(vedie prof. Adam Bžoch)

JANUÁR 2022

19. 1. 2022 (streda) o 10:00 (online)
Doktorandský seminár/prednáška „Myslieť o literatúre“
Feministická literárna veda
(vedie PhDr. Jana Cviková, PhD.)
Toto podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.

26. 1. 2022 (streda) o 14:00 (online)
Z literárnovednej dielne
Podoby politickej imaginácie a myšlienka postnárodnej Európy v kontexte románu Roberta Menasseho Die Hauptstadt/Hlavné mesto
(Mgr. Roman Mikuláš, PhD.)

Program doktorandského seminár na letný semester 2022: Dialóg, rozhovor, konverzácia (vedie prof. A. Bžoch)

Cieľom seminára „Dialóg, rozhovor, konverzácia“ je priblížiť filozofickú, sociologickú a lingvistickú reflexiu dialogickej reči ako kultúrnej techniky a literárneho postupu, tak ako sa etablovala v 20. storočí. Čítanie klasických štúdií L. P. Jakubinského, J. Mukařovského, M. Bubera, F. Vodičku, M. M. Bachtina, R. Grebeníčkovej, prípadne niektorých vybraných ďalších a ukážok z literárnych textov (F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, T. Mann a i.) sprostredkúva humanistické chápanie rozhovoru/dialógu/konverzácie ako intersubjektívnej výmeny, konštitutívnej pre proces poznania, tvorby a života.

9. február: Úvodná hodina (rozdelenie materiálu a referátov)
23. február: Lev P. Yakubinsky: On Dialogic Speech. [1923] Upper West Side Philosophers, Inc., New York 2016, 75 s.
9. marec: Jan Mukařovský: Dialog a monolog. [1940] In: J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 208-229. + Jan Mukařovský: Próza K. Čapka jako lyrická melodie a dialog. [1939] In: J. M.: Studie z poetiky. Odeon, Praha 1982, s. 722-737.
23. marec: Felix Vodička: Přímá řeč (monolog a dialog), její funkce a ráz v „Září“. In: F. V: Počátky krásné prózy novočeské. [1948] H & H, Jinočany 1994 (reprint), s. 234-240 + Růžena Grebeníčková: Dialog a předmětná situace. [1970] In: R. G.: Literatura a fiktivní světy. Český spisovatel, Praha 1995, s. 308-321.
6. apríl: Michail M. Bachtin: Promluva v románu (časti: I. Soudobá stylistika a román, II. Promluva v poezii a promluva v románu, III. Různořečí v románu) [1934-1935] In: M. M. B.: Román jako dialog. Odeon, Praha 1980, s. 40-106.
20. apríl: M. M. Bachtin (pokračovanie)
4. máj: Martin Buber: Já a Ty. [1923] Portál, Praha 2016, 95 s. + Martin Buber: K dejinám dialogického princípu [1953].
18. máj: Analýza vybraných dialogických príkladov z diel svetovej literatúry (J. Austin, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, Th. Mann, J. Joyce)

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

DECEMBER 2021

8. 12. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Psychoanalytická literárna veda
(vedie prof. Adam Bžoch, CSc.)

15. 12. 2021 (streda) o 14:00:
Predvianočné prekladateľské soirée

22. 12. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár
Feministická literárna veda
(vedie PhDr. Jana Cviková, PhD.)

NOVEMBER 2021

9. 11. 2021 (utorok) od 09:30 do 14:00:
Medzinárodná vedecká konferencia
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
(vedú doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava a PhDr. Dušan Teplan, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF, Nitra)

10. 11. 2021 (streda) o 13:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Český štrukturalizmus
(vedie prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.)

 24. 11. 2021 (streda) o 10:00
Doktorandský seminár Literárna veda
Francúzsky štrukturalizmus
(vedie prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.) 

OKTÓBER 2021

13. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Pozitivizmus
(vedie doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.)

20. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Informačný seminár
Trendy v akademickom publikovaní
(vedie doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

20. 10. 2021 (streda) o 14:00
Prednáška v rámci cyklu Z literárnovednej dielne
Literárne dielo ako súčasť komunikácie
(Pokus o metódu komplexnejšej interpretácie)
(vedie prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

27. 10. 2021 (streda) o 10:00:
Doktorandský seminár Literárna veda
Ruská formálna škola
(vedie doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.)

 Myslieť o literatúre

(Program prednášok DŠ v zimnom semestri 2021, Ústav svetovej literatúry SAV, predmet: Literárna veda 1)

Miesto konania: Zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Garant DŠ v ÚSvL SAV: Prof. Adam Bžoch, CSc.

Cyklus prednášok sprostredkúva historicko-kritický prehľad vybraných smerov a škôl, formujúcich v XX. storočí myslenie o literatúre. Otvára pohľad na vzťahy medzi reflexiou literatúry a humanitnými vedami, ktoré prispeli ku vzniku významných paradigiem literárnej vedy, podnietili v jej rámci metodologický pluralizmus a vo vedách o človeku viedli k interdisciplinárnej spolupráci.

29. 9. 2021 (streda) o 10.00:
Hermeneutika
(doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.)

13. 10. 2021 (streda) o 10.00:
Pozitivizmus
(doc. Jana Truhlářová, CSc.)

27. 10. 2021 (streda) o 10.00:
Ruská formálna škola
(doc. Soňa Pašteková, CSc.)

10. 11. 2021 (stred) o 13.00:
Český štrukturalizmus
(prof. Miloš Zelenka, DrSc.)

24. 11. 2021 (streda) o 10.00:
Francúzsky štrukturalizmus
(prof. Miroslav Marcelli, CSc.)

8. 12. 2021 (streda) o10.00:
Psychoanalytická literárna veda
(Prof. Adam Bžoch, CSc.)

22. 12. 2021 (streda) o 10.00:
Feministická literárna veda (PhDr. Jana Cviková, PhD.)