Zuzana Kopecká, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Postupne sa pýtame viacerých z nich, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Zuzana Kopecká, ktorá obhájenú dizertačnú prácu spracovala do knižného vydania, získala titul PhD. v roku 2021. Teraz sa venuje najmä neformálnemu vzdelávaniu. O svojej skúsenosti napísala:
Doktorandské štúdium síce nie je jednoduché, no tie vedomosti a zručnosti, čo si z neho odnesiete, vám už nikto nezoberie a možno práve tie vám otvoria mnohé dvere, bez ohľadu na to, akou cestou sa po jeho ukončení vydáte.

Doktorandské štúdium mi dalo najmä možnosť nahliadnuť do rôznych oblastí (nielen) literárnovedného výskumu, spoznať zaujímavých ľudí a ich perspektívy z akademického sveta aj mimo neho, cestovať, zúčastňovať sa na domácich aj zahraničných podujatiach, spoluorganizovať konferencie, redigovať, písať odborné texty a najmä mi dalo možnosť rozvíjať sa nielen po profesijnej, ale aj osobnostnej stránke.
Aj napriek tomu, že po ukončení doktorandského štúdia som nezostala v akademickom svete, nadobudnuté skúsenosti ma sprevádzajú aj vo sfére neformálneho vzdelávania, ktorému sa v súčasnosti venujem, a to vo vedení  vzdelávacieho centra Educat, pripravujúceho budúcu generáciu učiteliek a učiteľov na ich pedagogickú prax, ako aj v realizácii výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, na hosťovských prednáškach na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave či na vzdelávacích workshopoch pre dospelých (študujúcich učiteľstva, učiteliek a učiteľov a pracovníkov s deťmi a mládežou).
Doktorandské štúdium síce nie je jednoduché, no tie vedomosti a zručnosti, čo si z neho odnesiete, vám už nikto nezoberie a možno práve tie vám otvoria mnohé dvere, bez ohľadu na to, akou cestou sa po ukončení doktorandského štúdia vydáte.