Zsolt Czigányik o utopizme stredovýchodnej Európy

Guest lecture Utopia in Central Europe / Hosťovská prednáška Utópia v strednej Európe

Zsolt Czigányik
(Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť)

24. apríl 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/86128836042?pwd=VIV0kHA5jyrW9I9BMSD6IU35nS40w9.1
Meeting ID: 861 2883 6042
Passcode: 305063

Utópia sa nachádza v priestore nikoho medzi literatúrou, sociálnou filozofiou a spoločenskými vedami, kde sa prelínajú literárne a sociopolitické faktory. Podľa historika Pétera Hanáka je stredná Európa regiónom, kde sa realita a utópia odjakživa miešali. Zsolt Czigányik bude vo svojej prezentácii skúmať oba koncepty: ako utopické literárne diela odrážajú spoločenskú a politickú realitu a ako bol tento žáner, ktorý vznikol v západnej Európe, prijatý a rozvíjaný v našom regióne. Na základe vlastného výskumu Pokračovať na Zsolt Czigányik o utopizme stredovýchodnej Európy

Johannes D. Kaminski: Die globalen Leiden des Werther

Náš kolega Johannes D. Kaminski vystúpi na pôde Goetheho inštitútu v Bratislave s prednáškou Globálne utrpenie Werthera. Podujatie organizované v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV, v. v. i., a Rakúskym kultúrnym fórom sa uskutoční v pondelok 22. apríla 2024 (pondelok) o 18.00 hod.  Moderuje Adam Bžoch.

Prednáška a diskusia v nemeckom jazyku. / Vortrag und Diskussion in deutscher Sprache. Mehr Informationen auf Deutsch HIER.

Johannes D. Kaminski je štipendistom programu SASPRO 2, mobilitného programu EÚ
v rámci schémy Horizont 2020.

Zoznámte sa s publikáciou:

V závere minulého roka vyšla vo vydavateľstve Oxfordskej univerzity Kaminského monografia Lives and Deaths of Werther. Interpretation, Translation, and Adaptation in Europe and East Asia. Autor v nej skúma, ako interpretácie, preklady a literárne adaptácie Goetheho románu Utrpenie mladého Werthera pozmenili tento text spôsobmi, ktoré zanechali vo svetovej literatúre hlboké stopy. Kým v nemeckom kontexte ho vždy zatienil jeho autor, v Taliansku a v Číne sa vlasteneckí spisovatelia identifikovali s ťažkosťami hlavného hrdinu a prepisovali román v revolučnom duchu. Francúzskych romantikov najviac inšpiroval expresívny jazyk a podobne reagovali na text aj japonskí modernisti.

Johannes D. Kaminski

Lada Kolomiyets o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine

Guest lecture The Bright and Dark Sides of Translating Russian Literature in Soviet Ukraine / Hosťovská prednáška

Lada Kolomiyets
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; Visiting Professor at Dartmouth College, USA)

17. apríl 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

 

Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89959349119?pwd=9JyzV0UjA4wUVQ4YuSznTwuNZxaL7C.1
Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Ukrajinsko-ruské prekladové vzťahy v tzv. „spoločnom kultúrnom priestore“ v období od dvadsiatych do päťdesiatych rokov 20. storočia charakterizuje dramatický konflikt. Prekladanie z ruštiny a cez ruštinu v období od polovice tridsiatych až po polovicu päťdesiatych rokov obrazne pripomína zovretie králika veľhadom. Keď v poststalinskom období toto zovretie trochu poľavilo, vznikla nová škola prekladu, ktorá odmietala rusifikáciu. Jej hlavnými teoretikmi boli známi prekladatelia ruskej prózy Olexa Kundzič, Stepan Kovhaniuk, Maxim Rylsky a iní. Prednáška sa sústredí Pokračovať na Lada Kolomiyets o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine

Oleksandr Kalnychenko o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia

Guest lecture Changing a Translation Method and Erasing Translation Theory in Ukraine in the 1930s / Hosťovská prednáška Zmeny metódy prekladu a vymazávanie translatologickej teórie na Ukrajine v 30. rokoch 20. storočia

Oleksandr Kalnychenko
(Translation Studies of Mykola Lukash Translation Studies Department at V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)

17. apríl 2024 (streda) o 15.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89959349119?pwd=9JyzV0UjA4wUVQ4YuSznTwuNZxaL7C.1
Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Prednáška predstaví mechanizmy štátneho zasahovania do prekladov na Ukrajine počas stalinizmu. Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia mnohí ukrajinskí literárni vedci a spisovatelia sústredili svoju pozornosť na preklad. Spoločne zadefinovali filologicky presnú prekladateľskú metódu, ktorá sa orientovala na východiskový text. V okruhu teoretikov ideologicky spriaznených s komunistickou stranou vznikal alternatívny prístup k prekladu, ktorý sa nesústreďoval na východiskový text, ale na masového sovietskeho čitateľa. Pokračovať na Oleksandr Kalnychenko o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia

Adam Bžoch v rozhovore o svojej novej knihe

V pondelok 8. apríla o 18:00 pokračujú Hovory@Pistori  Michala Hvoreckého v bratislavskom Pistoriho paláci. Tentoraz sa bude o umení konverzácie a význame dialógu rozprávať s novinárkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou a literárnym vedcom Adamom Bžochom.
Michal Hvorecký o novej monografii Adama Bžocha Konverzácia a európska literatúra napísal: „Hĺbkou a rozsahom sa v našich humanitných vedách podobné diela vyskytujú ozaj zriedkavo. Preskúmal, aký význam mala pre európsku kultúru spoločenská konverzácia a ako sa to prejavilo v románoch, ale aj vo vizuálnom umení a ako to ovplyvnilo náš civilizačný vývoj.“

Profesorka Katatarína Bednárová: Rytierka Rádu Akademických paliem

Romanistka Katarína BEDNÁROVÁ bola minulý rok vyznamenaná za vynikajúce mediátorské pôsobenie medzi svetom francúzskej (frankofónnej) a slovenskej kultúry. Insígnie Rytierky Rádu Akademických paliem – Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  jej udelil francúzsky veľvyslanec na Slovensku Pascal Le Deunff. Tešíme sa z medzinárodného uznania dlhoročnej práce našej kolegyne!

Viac o uplynulom roku Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., čítajte vo výročnej správe TU.

Foto FB Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

13. marec 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Číslo predstavia a diskusiu moderujú doc. Mgr. Ján Jambor, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i) a prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenské-ho Bratislava), ktorí posledné číslo minulého ročníka spoločne editovali.

 

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83899770802?pwd=2Ptnpvqur4xEKTVroILqtVAjaYtFpO.1
Meeting ID: 838 9977 0802
Passcode: 377223

Toto číslo časopisu, ktoré nájdete TU, sa venuje dvom úzko prepojeným významným fenoménom súčasnej literatúry, ktoré stoja od začiatku 70. rokov 20. storočia v centre záujmu literárnej vedy. Ide o podoby individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000. Pokračovať na Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

 

13. marec 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Knihu predstaví, rozhovor s autorom a diskusiu bude viesť doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85378948870?pwd=NEcGSZsOAKIQs1aikCk0XHPV4Uytno.1
Meeting ID: 853 7894 8870
Passcode: 915675

Po boku klasickej literárnej medievalistiky, zameriavajúcej sa na filologické a poetologické otázky stredovekého písomníctva, sa v ostatných rokoch dostáva do popredia aj výskum tzv. medievalizmu, čiže umeleckej alebo odbornej recepcie stredoveku v neskorších obdobiach dejín. Monografia Jána Živčáka si kladie za cieľ zmapovať jednu z dôležitých paradigiem medievalizmu na Slovensku – preklady a prepisy stredovekých francúzskych diel do slovenčiny po roku 1900. Pokračovať na Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

Záznam z prednášky: Text – Wissen – Praxis. Für eine wissenssoziologische Option der Literaturwissenschaft

FOTO: https://www.ndl-medien.uni-kiel.de

Prof. Dr. Claus-Michael Ort (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel):

Sein Gastvortrag in deutscher Sprache finden Sie HIER. / Vypočujte si záznam hosťovskej prednášky v nemeckom jazyku.

„Krásna“ literatúra svojimi fiktívnymi naratívmi o prírode, kultúre (kultúrach), spoločnosti a dejinách uvádza do obehu konštrukcie „reality“, ktoré formujú estetické, morálne, náboženské, politické a ekonomické vnímanie „sveta“ a spoločenskej praxe. Tým, že literatúra takýmto spôsobom stabilizuje, legitimizuje a popularizuje a/alebo kriticky reflektuje bežné alebo špeciálne „poznanie“, vytvára aj poznanie seba samej a poznanie „sveta“. Zároveň prispieva k tomu, ako spoločnosti ponímajú seba samy. V tejto súvislosti si osobitnú pozornosť zasluhujú prístupy, ktoré nechápu textovú analýzu ako samoúčelnú, ale pokúšajú sa prepojiť literárne druhy, žánre a texty – ich špecifické formy a sémantiku – so sociálnymi kontextmi konania a horizontmi poznania. Uvedenej problematike sa na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., vo svojej prednáške venoval náš hosť profesor Claus-Michael Ort.

Hosťovská prednáška sa konala v rámci projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.