Projekty

Medzinárodné

Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy
Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum dejín maďarskej literatúry z transkultúrnej perspektívy. Výstupom bude príručka nazvaná Maďarské literárne kultúry z transkultúrnej perspektívy - úvod, ktorá bude adresovaná odbornému a neodbornému publiku mimo Maďarska a preto bude publikovaná v rôznych východo- a stredoeurópskych jazykoch. Koncepčne i metodologicky presahuje rámec toho, čo nazývame dejinami literatúry. Projekt ponúkne chronologický prehľad estetických, inštitucionálnych, mediálnych a sociálnych dejín maďarskej literatúry, doplnený o tematické a poetické koncepcie, ktoré spoja a skompletizujú výklad. Do výskumu sú zapojení odborníci na maďarskú literatúru z rôznych európskych krajín.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2025
Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskumne oblasti:1. Literárne a mimo-literárne reprezentácie bioetického diskurzu a trans- i posthumánnychdiskurzov.2. Mediálne a diskurzívne reprezentácie textových štruktúr a literárnych žánrov.
Doba trvania: 15.5.2020 - 31.12.2025
Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 5. – "Svetová literatúra" z perspektívy "malých literatúr"
Hungarian and Slovak Literature in the Central European Cultural Space 5. – \'World Literature\' from the perspective of \'small literatures\'
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: V nadväznosti na popredné vedecké trendy v porovnávacej literárnej vede si projekt kladie za cieľ zasadiť maďarskú a slovenskú literatúru do kontextu „svetovej literatúry“. Hlavným zámerom projektu je skúmať súvislosti a možné kontexty „svetovej literatúry“ a malých národných literatúr z pohľadu kultúrneho transferu, berúc do úvahy nové formy vzťahov vytvorených globalizáciou.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavom AV ČR a Ústavom svetovej literatúry SAV
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa, CSc.
Doba trvania: 2.6.2021 - 31.12.2024
WORLDGOVERNMENT - Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre
World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Kaminski Johannes, PhD.
Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Projekt je pokračovaním spolupráce, v centre ktorej stála v predchádzajúcom období komunikácia medzi našimi kultúrami, predovšetkým otázky umeleckého prekladu a recepcie. V období 2019-2021 sa na základe poetologických, filologických, naratologických prístupov sústreďujeme na špecifiká formovania textu a tiež sa pokúsime v rámci našich literatúr overiť použiteľnosť postkoloniálnej teórie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci medzi ÚSvL SAV a Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne nad Rýnom
International Academic Cooperation Agreement
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Žitný Milan, CSc.
Anotácia: Dohoda o spolupráci dvoch inštitúcií sa vzťahuje na výskumné projekty o slovanských literatúrach v európskom kontexte. Realizuje sa prostredníctvom spoločných vedeckých podujatí, publikácií, výskumných pobytov, hosťovských prednášok.
Doba trvania: 17.10.2006 - 31.12.2018
Slovenská a maďarská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 3. – Špecifické národné literárne javy v 20. a 21. storočí, vzájomný transfer literatúry
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 3. – Specific national literary phenomena in the 20th and 21st century – mutual literary transfer
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Projekt plánovaný na 2016-2018 nadväzuje na výskumnú tému predchádzajúcich dvoch období spolupráce orientovanej výskumu maďarskej a slovenskej literatúry v rámci širšieho areálu strednej Európy. Sústreďuje sa na vybrané javy dvoch národných literatúr 20. a 21. storočia, ďalej problematike ich prenosu (transferu) do druhej kultúry, ktoré skúma metódou literárnej komparatistiky. Projekt smeruje k prehĺbeniu poznatkov o paralelách a špecifikách týchto dvoch literatúr, o ich typologických súvislostiach. Jeho cieľom je aj výskum kultúrnych vzťahov na základe teórie a metodológie kultúrneho transferu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci medzi ÚSvL SAV a Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
International Academic Cooperation Agreement
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária, DrSc.
Anotácia: Vedecká spolupráca ÚSvL SAV a Slavistického ústavu FF MU sa vzťahuje na oblasť literárnej komparatistiky a literárnovedného výskumu rusistiky v stredoeurópskom priestore. Realizuje sa organizovaním spoločných vedeckých podujatí, účasťou výskumníkov a doktorandov inštitúcií na vedeckých aktivitách partnera (hosťovské prednášky, konferencie, vedecké publikácie).
Doba trvania: 30.10.2008 - 29.10.2018
Literárna komunikácia v kontexte digitálnej, resp postdigitálnej kultúry - Literatúra v technologických a mediálnych súvislostiach
Literary communication in the context of digital or postdigital culture - Literature in the context of technology and the media
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: V rámci tejto dohody uskutočnia obe strany výskum v nasledujúcich oblastiach: Literárna komunikácia v kontexte digitálnej alebo postdigitalnej kultúry, Literatúra v technologických a mediálnych súvislostiach. Strany budú tiež podporovať aktívne zapájanie mladých vedeckých pracovníkov do riešenia úloh. Každá zo strán zodpovedá za plnenie úloh v pracovnom pláne a zaväzuje sa tvoriť bádateľské zázemie v podobe každoročných výskumných pobytov.
Doba trvania: 1.4.2014 - 31.12.2017
Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 2. - Podoby modernizmu a postmodernizmu
Hungarian and Slovak literature in the Central European cultural space 2. – Forms of literary modernism and postmodernism
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Projekt nadväzuje na výskumnú tému predchádzajúceho obdobia spolupráce a venuje sa ďalšej skupine regionálnych literárnych javov, ktoré skúma porovnávacou metódou. Sústreďuje sa na modernu, t.j. okruh javov určujúcich kultúru strednej Európy 20. storočia, ďalej na postmodernu ako smer, ktorý modernu uzatvára (podľa iných konceptov: jej protirečí). Vzdialenejším cieľom spolupráce je vytvorenie regionálnej literárnohistorickej súhrnnej práce (zapojením i ďalších výskumných centier, okrem iného aj z tretích krajín), ku ktorej zabezpečujú výsledky výskumu predkladaného projektu čiastkové štúdie.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Konštruovanie národnej/kultúrnej identity v Strednej Európe. Postmoderný a postkoloniálny pohľad
Constructing National/Cultural Identities in Central Europe—Postmodern and Postcolonial Perspectives
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota, D.Phil., Privatdoz.
Anotácia: Projekt skúma kultúrne, národné, regionálne transformácie identity v strednej a východnej Európe po roku 1945. Tieto identity boli deformované vďaka totalitého režimu, po 1989 však pozorujeme ich prehodnotenie a rekonštrukciu tak vo verejnom diskurze, ako aj v literatúre. Projekt pozostáva z dvoch vedeckých konferencií a prípravy príspevkov na publikovanie.
Web stránka projektu: http://usvl.sav.sk/constructingidentities/
Doba trvania: 4.2.2014 - 14.10.2014
Dohoda o spolupráci medzi Slovanským ústavom AV ČR a Ústavom svetovej literatúry SAV
-
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Spoločný tematický okruh: Ruská literatúra v Európe, Európa v ruskej literatúre. Rusko: od impéria k postimpériu - problematika literárnej recepcie súčasného Ruska v európskom kultúrnom kontexte.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore
Hungarian and Slovak literatures in Central European Cultural Space
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Teoretické aspekty skúmania literárnych procesov na prelome 20. a 21.storočia
Theoretical aspects of the research of literary processes at the turn of the 20th and 21st centuries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Maliti Eva, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na výskum súčasných literárnych procesov z teoretického hľadiska. Realizuje sa prostredníctvom konzultačných aktivít v rámci témy, spoločnej vedeckej konferencie a vedeckej publikácie.
Doba trvania: 10.9.2008 - 9.9.2011
Stredoeurópsky kontext tvorby Pétera Nádasa
Central European Context of the Work of Péter Nádas
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Péter Nádas, svetoznámy maďarský spisovateľ, v súčasnej svetovej literatúre je vnímaný nielen ako predstaviteľ maďarskej, ale aj ako stredoeurópskej literatúry. Projekt sa podujíma na to, aby preskúmal - na základe existujúcich umeleckých prekladov a ohlasov na ne - v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie, ako sa prijíma tvorba Pétera Nádasa v samotných stredoeurópskych literatúrach, či vôbec a ako sa vníma jej stredoeurópskosť z pohľadu „z vnútra“, aké podnety ponúka pre ostatné stredoeurópske literatúry.
Doba trvania: 1.12.2009 - 31.5.2010
Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci
International Academic Cooperation Agreement
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Vedecká spolupráca sa zameriava na oblasť teórie literatúry, teórie literárnej historiografie, na výskum recepcie modernej a postmodernej literatúry. Realizuje sa prostredníctvom výskumných pobytov, spoločných vedeckých podujatí a vedeckých publikácií, participácii výskumníkov na projektoch partnerskej inštitúcie.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Recepcia ruskej poézie v európskom kontexte
Reception of Russian Poetry in European Context
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na výskum ruskej literatúry v európskom kontexte. Realizuje sa prostredníctvom spoločných vedeckých seminárov, vzájomných výskumných pobytov, výmeny periodických a neperiodických publikácií.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2009
Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci – založenie Centra Valónsko-Brusel
International Academic Cooperation Agreement - Establishment of the Centre Wallonia-Brussels
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bednárová Katarína, CSc.
Anotácia: Univerzitné centrum Valónsko-Brusel, založené v Bratislave rozvíja pedagogickú, vedeckú a kultúrnu činnosť s perspektívou reciprocity, ktorá sa vzťahuje na oblasti: história, dejiny umenia, literatúra, teória literatúry, frankofónna literatúra Belgicka, teória prekladu, lingvistika a i. Realizuje sa prostredníctvom hosťovských prednášok a prednáškových cyklov, konferencií, odborných kurzov, podporou publikačných aktivít v rámci témy.
Doba trvania: 22.11.2006 - 21.11.2009
Poľsko, Česko a Slovensko – Kultúrne pokusy v oblasti filmu a divadla
Poland, Czech Republic and Slovakia - Cultural ventures in the field of film and theatre
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Doba trvania: 1.10.2007 - 31.7.2008
Hrdina: centrá a stopy kultúrnej pamäti
Hero: Centers and Traces of Cultural Memory
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Koprda Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2007
-
Ratio studiorum and its 17th and 18th century conceptions in Italy and in Europa. Vico and De nostri temporibus studiorum ratione
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Koprda Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Ruská poézia v 20. storočí
Russian Poetry in 20th Century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006
Teória prekladu, recepcie modernej a postmodernej literatúry a výskum súčasnej literatúry a jej trendov
Theory of Translation, Reception of modern and postmodern Literatures, Study of Contemporary Literatures and Trends
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2006

Národné

LANGUAGECONTACTL - Preklad a transfer štýlu naprieč jazykmi: k teórii jazykového kontaktu v literatúre
Translation and cross-lingual stylistic transfer: Towards a theory of language contact in literature
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: Kelbert Rudan Eugenia, PhD
Anotácia: Jazykové hranice nie sú transparentné. Nedávne výsledky výskumu v oblastiach od translatológie po psycholingvistiku jasne ukazujú, že ich nemožno prekročiť bez obetí a zložitého dohadovania sa o tom, čo sa získava. Rastúci počet výskumov literárnej viacjazyčnosti ukazuje, že transfer textu alebo dokonca autora do iného jazyka vedie k posunom v sémantickom, emocionálnom a štylistickom dôraze. Avšak na rozdiel od transferu významu, ktorý je prvotným podnetom pre mimoriadne úspešnú disciplínu translatológie, transferu štýlu v prostredí jazykového kontaktu sa venuje len málo kritickej pozornosti. Zmeniť tento status quo znamená nanovo premyslieť porovnávanie v rámci porovnávacej literárnej vedy. Tak ako bol v 60. rokoch 20. storočia „povšimnutý“ preklad, je načase všimnúť si vzory, straty a zisky, prostredníctvom ktorých sa medzi jazykmi pretvárajú štylistické prvky, čo je rozhodujúci krok smerom ku komplexnej teórii jazykového kontaktu v literatúre. Cieľom projektu je riešiť transfer štýlu naprieč jazykmi ako metodologickú výzvu, ktorá je spoločná viacerým výskumným oblastiam, no neuznáva sa mimo translatológie. Projekt následne nanovo koncipuje literárny preklad ako najlepšie pochopený druh jazykového kontaktu, ktorý sa spolieha na štylistiku naprieč jazykmi. Z toho vyplýva dvojaká štruktúra projektu: od skúmania vzťahu medzi preloženým textom a pôvodným textom k alternatívnej paradigme výskumu literárneho jazykového kontaktu prostredníctvom prípadových štúdií v oblastiach, ako sú preklad, autorský preklad, vplyv, viacjazyčnosť a medzinárodné literárne smery.
Doba trvania: 1.11.2023 - 31.10.2028
Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie .
Translation and translating in the history and present of the Slovak cultural space. Transformations of forms, status and functions: texts, personalities, institutions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Projekt pokračuje v tradícií translatologického výskumu, ktorý za ostatných dvadsať rokov prispieva k vytváraniu reálnej slovenskej translatologickej komunity (SAV a VŠ). Smerovanie medzidisciplinárneho translatologického diskurzu pôjde (v zmysle súčasných tendencií v myslení o preklade) i do kontextu úvah o svetovej literatúre ako aj do rozširovania poznania v konfrontácii či synergii s diskurzami ďalších humanitných (filozofia, dejiny kultúry, sociológia, "oral history"), ale i prírodných vied (humánna geografia, interpretatívna štatistika, ekológia a ď.). Predmetom výskumov by mali byť a. interpretácie prekladov a recepcie literárnych textov v slov. kultúrnom priestore (utvárajúcich kánon?), ale aj b. kultúrne významných rozličných, napr. aj edukatívnych, pragmatických, audiovizuálnych, resp. textov populárnej kultúry či sakrálnych textov. Vedeckými výstupmi projektu budú monotematické čísla WLS ako aj personálne monografie a kolektívne práce monografického charakteru.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach
Slovak literature in inter-literary and transcultural contexts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota, D.Phil., Privatdoz.
Anotácia: Zámerom projektu je uvažovať o vybraných dielach slovenskej literatúry cez optiku teórií svetovej literatúry. Nahliadaním týmto spôsobom na vybrané diela akceptovaného kánonu slovenskej literatúry, ale aj tie, ktoré do neho zatiaľ nepatria, budeme zisťovať, ako takéto uvažovanie prispieva ku chápaniu svetovej literatúry, kánonu, „veľkých“ a „malých“ literatúr, vzťahu medzi lokálnym a globálnym, centrom a perifériou, národným a postnárodným; a či takéto uvažovanie má potenciu prispieť k zmene pohľadu na dejiny vývinu slovenskej literatúry. Naše skúmanie bude na základe rôznych kritérií: textových znakov - napr. genetické vzťahy či typologické analógie (ideové, tematické, motivické, štylistické, žánrové); intertextuálne súvislosti a transkulturálne javy (napr. synchrónnosť literárnych javov); alebo extra-literárnych determinantov (recepcia slovenskej literatúry v preklade, najmä v anglickom), podľa ktorých je možné vnímať isté diela ako súčasť širších medziliterárnych spoločenstiev, alebo svetovej literatúry.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Prekusvet - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí
Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bednárová Katarína, CSc.
Anotácia: Primárne literárnovedne a translatologicky zameraný projekt bude skúmať cesty a spôsoby šírenia vedeckých poznatkov, výsledkov výskumov, teórií a konceptov v oblasti spoločenskovedných a humanitných disciplín, ako filozofia, literárna veda a jej pomedzné a interdisciplinárne presahy (literárna esejistika, translatológia, teória a dejiny umenia) v širších kulturologických a sociologických súvislostiach prostredníctvom prekladov (z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského jazyka a čiastočne z poľského, španielskeho a talianskeho jazyka) a ich reflexie v slovenskom kultúrnom priestore v 20. storočí. Pokúsi sa zodpovedať na otázku, do akej miery bola/je prítomná spoločenská a vedecká valorizácia cirkulujúcich prekladových textov v prijímajúcom (slovenskom) vedeckom a spoločensko-kultúrnom prostredí, do akej miery preklady v 20. storočí saturovali spoločenskú požiadavku, a či a akým spôsobom prispeli k rozvoju jednotlivých skúmaných disciplín (k ich obohateniu, inovácii, recepcii), resp. akú úlohu zohral fakt ne-prekladania či prekladania nerelevantných textov alebo fakt chybného/nekvalitného/nekompetentného/prekladu. Projekt bude skúmať podmienky vzniku prekladov v historickom kontexte, status, funkciu a úlohu prekladateľov ako mediátorov, inštitucionálne zázemie a funkciu prekladov v širšom rámci literárneho transferu, čo umožní vytvoriť komplexnejší obraz tohto typu prekladu ako vedeckej a tvorivej činnosti a jeho miesta v dejinách prekladu. Materiál výskumu (spoločenskovedné a humanitnovedné texty) je striktne výberový, projekt nemá ambíciu pokryť všetky tematické a jazykové oblasti.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre
literature in bioethics and bioethics in literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Projekt Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre je inšpirovaný koncepciou interdiskurzívnych vzťahov, ktorej autorom je popredný francúzsky lingvista D. Maingueneau (2004), a koncepciou naratívnej bioetiky (H. Dubiel 2011). Predmetom skúmania v rámci predloženého projektu je analýza vzťahov medzi literárnym (mediálnym) a bioetickým (filozofickým) diskurzom. Cieľom projektu je posunúť hranice analýzy interdiskurzívnej komunikácie medzi literatúrou (v širšom ponímaní) a bioetikou od tradičnej analýzy zobrazenia vzťahu lekára a pacienta v literatúre smerom k tzv. humanistickému obratu (humanistic turn) v bioetike. Z metodologického hľadiska to znamená, že literatúra a umenie vytvárajú priestor pre obohatenie úzko racionalistického etického diskurzu o humanistické a filozoficko-psychologické aspekty, vrátane fenomenologického a hermeneutického prístupu k aplikovanej etike, obzvlášť k bioetike.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman, PhD.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ vytvoriť interaktívny lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v médiuhypertextu spolu s korpusom kľúčových textov z literárnej teórie. Projekt bude nadväzovať na dielo Hyperlexikónliterárnych pojmov a kategórií, ktoré bolo realizované v rámci dvoch projektov VEGA. Kvalitatívne bude projektobsahovať nové zložky, ktoré budú predstavovať inovatívne funkčné prvky lexikónu. Ide o zložku interaktivity azložku korpusu pôvodných literárnovedných prác paradigmatického a programatického charakteru. Funkciahypertextuality zostane zachovaná. Lexikónové heslá budú stavať na doterajších odborných skúsenostiachriešiteľov a budú podložené výskumnými a publikačnými aktivitami, ktoré sa budú diať v súbehu s prácou nalexikónových heslách. Kvalitný základný výskum považujeme za fundament tvorby syntetického diela takéhotocharakteru a rozsahu. V našom prostredí zatiaľ neexistuje žiadne iné slovníkové dielo, ktoré by v širšom atransfilologickom rámci sprostredkúvalo súčasné literárnovedné poznanie a ktoré by bolo pre používateľovprístupné v plnom rozsahu online.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore
Literary transfer, translation and transnational literary phenomena in the Slovak-Hungarian cultural space
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Slovensko-maďarské literárne kontakty tvorili tradične predmet výskumu v slovenskej literárnej vede, avšak novšie javy nie sú systematicky spracované a niektoré staršie javy je potrebné tiež prehodnotiť vo svetle nových teoretických prístupov. Projekt tímu hungaristiek v nadväznosti na najaktuálnejšie výskumné smery, ktoré prekročujú čisto národné a literárne prístupy uchopovania a interpretácie literárnych faktov v komparatistike a translatológii, sa podújíma skúmať javy literárneho transferu, translácie a presahov v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore s využitím aspektov transnacionálnej literárnej vedy a dôrazov teórie kultúrneho transferu.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Poemata de se ipso Gregora z Nazianzu
Poemata de se ipso of Gregory of Nazianzus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Živčák Ján, PhD.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ prípravu vydania prekladov autobiografickej poézie (spolu 99 básní) ranokresťanského teológa a jedného z najvýznamnejších otcov Východu Gregora z Nazianzu. Slovenský preklad Gregorovej poézie de se ipso (o sebe samom), ktorý uverejníme s komentárom a doplníme odbornými štúdiami a indexami, bude vôbec prvou komplexnou prácou tohto druhu v európskom meradle. Fázy práce na monografii: 1. zabezpečenie textov básní (Patrologiae cursus completus, accurante J. P. MIGNE, Series Graeca, Paris 1857 – 1858, zv. 37) a zabezpečenie kritických edícií; 2. špecifikovanie filologických, filozofických, historických a teologických problémov, príprava prekladov a odborných komentárov; 3. zostavenie a redigovanie vedeckej monografie.
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre
The Interdiscursive Construction of Reality in Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén komunikácie systému literatúry s inými systémami na rôznych úrovniach danej interakcie. Tieto iné systémy konštituujú špecifické diskurzy a môžu nimi byť tzv. špeciálne diskurzy (filozofia, matematika, fyzika, biológia, kognitívne vedy, medicína, informačné technológie a pod.) produkujúce poznanie, ktoré sa komunikuje tak v rámci diskurzov, v ktorých vzniklo, ako aj mimo týchto diskurzov, a to buď v rámci systému vedy (interdisciplinarita) alebo naprieč rôznymi sociálnymi systémami prostredníctvom interdiskurzov (literatúra a umenie, publicistika, politika atď.).
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Poetika hlavných upanišád
The Poetics of the Principal Upanishads
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert, PhD.
Anotácia: Upanišady sú jedny z najvýznamnejších staroindických textov a najstaršími filozofickými dielami v dejinách ľudstva. Pozornosť bádateľov sa sústreďuje najmä na ich filozofický obsah a textovú kritiku. Cieľom projektu je analyzovať hlavné upanišady z poetologického hľadiska a preskúmať, ako súčasné literárnovedné teórie nejednoznačnosti môžu prispieť k pochopeniu rôznorodosti ich interpretácií, ktoré siahajú od monizmu k dualizmu. Hlavným výstupom projektu bude komentovaný slovenský preklad upanišád, ktorý bude vychádzať z explicitného poznania ich poetiky.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
MULTITRANSPOSTHU - Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu
Analysis of the multidimensional character of trans- and posthumanism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahovtýkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach:biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy,umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu sdôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti,genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudskéhobiologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projektanalyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politickéinštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej aumeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu vantiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je ajanalýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovanie génov".
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.3.2023
Konverzácia a európska literatúra
Conversation and European Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam, CSc.
Anotácia: Cieľ projektu je kultúrnohistorický výskum dejín spoločenskej konverzácie v európskych literatúrach od ranej moderny po XX. storočie (talianska, francúzska, anglická, nemecká, holandská, slovanské literatúry). Projekt smeruje komparatívnou analýzou obrazov neformálnej komunikácie k vyhodnoteniu konverzácie v románoch a iných fiktívnych i faktuálnych žánroch (drámach, autobiografiách, memoároch) ako civilizačného faktoru, okolo ktorého sa kryštalizuje vzdelanosť, kultúrnosť v sociálnom styku, rodovo primeraná komunikácia, cibrí sa jazyk a štýl, pestuje sa empatia, testuje sa názorová tolerancia a tvoria sa etické normy v jednotlivých epochách a kultúrach. Tieto kvality zachytené vzorovo v literárnych dialógoch, v konverzačných drámach, v spomienkach a autobiografiách, v príručkách slušného správania, rétoriky a štylistiky, sa literárnou komunikáciou transferujú naprieč kultúrami a ustaľujú civilizačné normy. Hlavný výstup bude monografia k dejinám konverzácie v európskych literatúrach.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária, DrSc.
Anotácia: V projekte pôjde o konceptualizáciu nových prístupov analýzy literárneho diela a jeho kontextov a následne procesov, do ktorých ono vstupuje. Ich identifikácia je teoreticky komplikovaná, pozostáva z viacerých prístupov viacerých disciplín, v tomto prípade najmä sociológie, je variabilná, no text je verifikačným komponentom, overuje správnosť prístupov a má dôkazovú hodnotu. Známa paradigma tvorivého a umelecko-komunikačného procesu autor, text čitateľ je tu doplnená o skúmanie kontextov každého z týchto komponentov. V projekte pôjde o vybudovanie novej metodológie a teórie kontextov, ako aj začlenenie koncepcie autora ako súčasti komplexného prístupu k literárnemu dielu, v ktorom každý aspekt má určitú nezastupiteľnú úlohu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch
Translation as part of the cultural process history III. Translation and translating – texts, personalities, institutions in inter- and transdisciplinary relations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Smerovanie nášho inter- a trans-disciplinárneho translatologického diskurzu pôjde (v zmysle súčasných tendencií v myslení o preklade) do kontextu úvah o svetovej literatúre, o porovnávacom výskume literatúr ako aj do rozširovania poznania v konfrontácii či synergii s diskurzami ďalších humanitných (filozofia, dejiny kultúry, sociológia, "oral history"), ale aj prírodovedných disciplín (humánna geografia, interpretatívna štatistika, ekológia a ď.). Predmetom našich výskumov by mali byť a. interpretácie prekladov relevantných literárnych textov v slov. kultúrnom priestore (utvárajúce kánon?), ale aj b. kultúrne rozličných relevantných, hoci dosiaľ neveľmi reflektovaných edukatívnych, pragmatických či sakrálnych textov a c. rozširovaním bádania prekladu širokého spektra audi(či/a)vizuálnych textov "až" textov populárnej kultúry. V zmysle bádateľskej skúsenosti nášho tímu sú logickým predmetom nášho skúmania - popri textoch - relevantné osobnosti a inštitúcie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia).
Reflections on Russian Formalism in Slovak Translations and Literary Studies by Mikuláš Bakoš (Methodology, Terminology, Reception)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa, CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt sa zameriava na literárnovednú a translatologickú reflexiu slovenských prekladov prác ruského formalizmu v diele predstaviteľa slovenskej literárnej vedy a literárnovednej rusistiky 20. storočia Mikuláša Bakoša (1914-1972). Ako interdisciplinárny humanitný vedec (zakladateľ Spolku pre vedeckú syntézu, 1937) a prekladateľ vedeckých textov reagoval na podnety formálnej školy s akcentom na terminologický aparát literárnej vedy. Záujem nasmeroval k zvyšovaniu exaktnosti domáceho vedeckého myslenia, k definovaniu predmetu literárnej vedy, k precizovaniu literárnovedných pojmov a kategórií, zásadným spôsobom prispel k novej kvalite recepcie svetových literatúr v slovenskom vedeckom prostredí. V centre pozornosti súčasného literárnovedného bádania sa preto zákonite ocitá reflexia Bakošovho vedeckého myslenia, prínosu pre literárnu vedu, výskum svetových literatúr v slovenskom kontexte (P. Winczer, L. Franek) a oblasť slovenskej literárnovednej rusistiky (E. Panovová, S. Lesňáková, A. Eliáš).
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze
Philosophical Analysis Concerning Deletion of Borders in Contemporary Bio-Discourse
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Základným cieľom predloženého projektu je ontologická, epistemologická a etická analýza zmien aviacúrovňového stierania hraníc v modernom biodiskurze. Na jednej strane ide o stieranie ostrých hraníc medzirôznymi vedeckými oblasťami na základe efektívneho prepájania poznatkov, metodologických postupov avýskumných zámerov viacerých vedeckých i technologických disciplín (converging science), na druhej strane sastiera platnosť doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov a noriem posudzovania. Cieľom projektuje práve na pozadí zmien spojených s moderným biovedeckým výskumom: 1.) analyzovať posuny a stieraniahraníc z troch filozofických perspektív – z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy, 2.) identifikovaťnové kritériá relevantné na posúdenie nových výsledkov biovedeckého poznania, 3.) preskúmať podmienky(dočasnej) koexistencie starých a novovznikajúcich hodnotiacich kritérií v obdobiach prechodu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Premeny rumunského románu po roku 1990
Transformation of the Romanian Novel after 1990
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Eva, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameria na materiálový výskum rumunského románu po roku 1990 až po súčasnosť. Voľne nadväzuje na kolektívnu monografiu Dejiny rumunskej literatúry, ktorá predstavila aj rumunskú prózu po roku 1990, ale vzhľadom na obmedzený rozsah len výberovo, v základných obrysoch. Predkladaný projekt sa zameria na podrobné skúmanie podôb románu, bude hľadať príčiny zmien v postavení umeleckej literatúry v rumunskom verejnom priestore, ako aj kritériá, ktoré začali vstupovať do recepcie diel, a predstaví aktuálne línie v románovej produkcii i jej predstaviteľov. Keďže literatúra je súčasťou širšieho kultúrneho priestoru, projekt bude aj čiastočne komparatistický a interdisciplinárny, dotkne sa vizuálneho umenia. Román bude skúmaný z hľadiska cudzieho, slovenského prostredia a riešitelia budú spolupracovať aj s inými slovenskými rumunistami a s rumunskými literárnymi historikmi a teoretikmi.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Spoločenská angažovanosť, identita a modernita v súčasnej africkej anglofónnej literatúre
Social engagement, identity and modernity in contemporary African Anglophone writing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota, D.Phil., Privatdoz.
Anotácia: Projekt je pokračovaním predošlého 2-ročného prípravného projektu s názvom Disent a odpor v súčasnej africkej literatúre. Jeho cieľom je prispieť k diskusii o spoločenskej angažovanosti, odpore, a osobnej zodpovednosti ktorá dominuje súčasnému filozofickému diskurzu o africkej modernej identite. Týka sa otázok ako osobnej a spoločenskej zodpovednosti versus útláčatelia a utláčaní, kultúrna autenticita versus interkulturalita a politický odpor versus kolaborácia, ktoré majú spoločného menovateľa – otázku africkej modernity v jej filozofickom a materiálnom význame. V socio-historickom kontexte postkoloniálneho úpadku afrických spoločností kvôli neexistencii občianskej spoločnosti, literatúra sa stala nástrojom odporu, pričom na seba berie funkcie svedectva, disentu, protestu a filozofie. Projekt bude analyzovať etické, estetické a politické aspekty tejto literárnej predstavivosti.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II
Hyperlexicon of Concepts and Categories in Literary Studies II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je logickým pokračovaním projektu s rovnomenným názvom. Jeho primárnym cieľom bolo a je tvoriť lexikón literárnej vedy v médiu hypertextu. Hyperlexikón obsahuje pojmy označujúce aspekty literárnych textov, ale aj pojmy literárnovedného metadiskurzu. Potreba pokračovať v projekte a napĺňať jeho ďalšie ciele má jasnú motiváciu. Z diskusií v rámci riešenia bežiaceho projektu možno vyvodiť vysoký stupeň náročnosti a zároveň pálčivosti problému orientácie v jazyku literárnej vedy v rôznych priestoroch výskumných tradícií. Ďalším aspektom motivácie pokračujúceho grantu je vysoký stupeň dynamickosti transformácií poznania medzi vednými disciplínami (v ostatnom čase čoraz viac aj medzi prírodnými, technickými a humanitnými vedami), avšak vždy v prospech anticipačných tendencií na poli metateórií alebo metodológie. Tieto aspekty je nevyhnutné priebežne lokalizovať aj pre literárnu vedu a jej jazyk vnímať cez prizmu živej interdisciplinarity a teoreticko-metodologického pluralizmu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Prepísanie naratívnej tradície: próza maďarského postmodernistu Pétera Esterházyho
Rewriting the Narrative Tradition: The Fiction of the Hungarian Postmodernist Péter Esterházy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Výrazný tvorca maďarskej (a medzinárodnej) postmodernej literatúry Péter Esterházy (1950) je prostredníctvom prekladov jeho diel prítomný aj v slovenskom kultúrnom prostredí. V tomto priestore absentuje však analytické konfrontovanie jeho tvorby s kontextmi, s ktorými vedie dialóg (napr. tradícia mimetickej/referenčnej prózy, autobiografického písania, historického naratívu, konfesijného rozprávania, jazyková tradícia literárneho prejavu, problematika originality textu a kultúrnej tradície). Projekt prinesie monografické spracovanie prózy autora, ktoré sa bude realizovať interpretáciou jednotlivých diel z aspektu v nich obsiahnutej estetickej/literárnej/poetologickej problematiky, ako aj literárnohistorickým zasadením tvorby autora do dejín maďarskej literatúry a literárnej postmoderny na základe špecifík Esterházyho poetiky.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II
Translation as a Part of the Cultural Space History II. Fact, Phenomena and Personalities in Translation Activities in the Slovak Cultural Space and the Forms of their Functioning
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom predstavuje ďalšie a systémové pokračovanie dlhoročného literárno a kultúrnohistorického translatologického výskumu na Slovensku. V európskych súvislostiach sa vnímanie prekladu ako súčasti dejín daného kultúrneho priestoru výskumne výraznejšie presadzuje až v ostatných rokoch. Osobitosť tohto projektu spočíva v jeho potencii vytvárať synergický efekt kultúrno a literárno-historického a zároveň zovšeobecňujúceho teoretického uvažovania o preklade. Tento kombinovaný prístup základného pramenného a materiálového výskumu a uplatňovania z neho vyplývajúcich teoretických konceptov vďaka riešiteľskej účasti relevantných slovenských translatologických pracovísk vytvára predpoklady pre systémové poznávanie "osudov" prekladu v slovenskom kultúrnom priestore.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Diskurzívne podnety pre literárnu historiografiu: sondy do tvorby vybraných nemecky píšucich autoriek (od konca 18. storočia podnes)
Discursive Impulses for Literary Historiography: Insights to the Work of Selected German Writing Female Authors (from End of the18th Century till Today)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cviková Jana, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na produkciu diskurzívnych podnetov pre literárnu historiografiu v dvoch obdobiach kľúčových pre písanie žien (koniec 18. – zač. 20. st. a 2. pol. 20. st. – zač. 21. st.). Na pozadí literárno-estetických, sociálno-kultúrnych a spoločensko-politických pohybov skúma konkrétnu tvorbu vybraných nemecky píšucich autoriek (geograficko-kultúrne spätých so Slovenskom a Švajčiarskom). So zreteľom na doterajšie snahy v tejto oblasti sa usiluje o rozvíjanie v SR stále nedostatočného uplatňovania medzinárodných poznatkov a prístupov rodových štúdií (Gender Studies), ako aj kulturálnych a postkoloniálnych štúdií, pričom využíva ich interdisciplinárny potenciál a vedomú reflexiu situovanosti výskumu. Prípadové štúdie o autorkách (ako M. Th. von Artner, B. Katscher, M. Beutler, L. Wyss, I. Brežná) kladú dôraz na také skúmanie textov, ktoré môže prispieť ku kritickému a aj z hľadiska intersekcionality inkluzívnemu literárnohistorickému písaniu otvorenému rozmanitosti textových interpretácií.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe
Hypermedia artefact in the postdigital age
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Návrh grantovej úlohy je koncipovaný ako pokračovanie projektov: Literatúra v kyberpriestore a Text na internete ako jav ®evolúcie kultúry, ktoré boli zamerané na skúmanie literatúry/textu v kontexte programovateľných médií. V rámci nového projektu plánujeme skúmať najmä digitálne texty, elektronickú literatúru a elektronické umenie z perspektívy postdigitálnych médií, čiže globálnej sieťovej interaktivity a jej dôsledkov pre uvažovanie o elektronickej literatúre/umení/kultúre. Ide o zapojenie bádania hypermediálneho artefaktu (v podobe digitálnych textov, elektronickej literatúry a umenia) do prúdu odpovedí, ktoré môžu z perspektívy literárnej vedy odznieť na opakované výzvy k „humanizovaniu“ vedeckých výsledkov získaných informačnými technológiami, a tiež ich dopadu/pôsobenia na diskurzy o umení ( a kultúre).
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre
Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum prínosu nizozemského kultúrneho historika Johana Huizingu (1872-1940) ku „kultúrnym obratom“ súčasných humanitných vied a vied o kultúre. Hlavným výsledkom bude monografia v slovenčine o Huizingovi, zdôrazňujúca dva body: 1. Huizingove inovácie interpretačných metód, signifikantné pre súčasné humanitné vedy a vedy o kultúre; 2. Nové výskumné problémy a tematické okruhy otvorené Huizingom. Projekt sa zameriava na hlavné body Huizingovho myslenia (jeho teóriu obrazu, vzťahy medzi slovom a obrazom a medzi rôznymi formami poznania, kultúrny materializmus, celostný pohľad na kultúrne epochy), ktoré predurčovali vitálne formy a aspekty dnešných humanitných vied a vied o kultúre (veda o obraze, intermediálne štúdiá, nový historizmus a diskurzívna analýza, kultúrna analýza, dejiny mentalít a každodennosti).
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Slovenská prekladová a literárnovedná recepcia tvorby A. S. Puškina
Reception of A. S. Pushkin’s Works of Art in Slovak Translations and Literary Criticism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre
Imagining India in Slovak Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert, PhD.
Anotácia: India zohrávala významnú úlohu vo vytváraní predstáv o inom v západnej civilizácii už od antiky. V 18. storočí britské imperiálne aktivity v Indii priniesli bližšie kontakty a nové poznanie indickej kultúry, ktoré sa prirodzene prejavilo aj v európskych literatúrach. Určité podoby recepcie indickej kultúry možno pozorovať aj na Slovensku už v dielach národných buditeľov ako J. Hollý a J. Kollár, prejavuje sa aj v diele modernistov I. Kraska či V. Roya až po súčasnosť v dielach J. Litváka, R. Bielika, J. Banáša a ďalších. Cieľom projektu je zmapovať recepciu Indie v slovenskej literatúre, zhodnotiť ju v celoeurópskom kontexte ako aj preskúmať, čí a akým spôsobom sa v nej prejave orientalistický alebo iný diskurz.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Disent a odpor v súčasnej africkej literatúre
Dissent and resistance in contemporary African writing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota, D.Phil., Privatdoz.
Anotácia: Projekt bude analyzovať súčasnú africkú literatúru v angličtine v kontexte spoločenskej angažovanosti. Predmetom výskumu budú spôsoby, akými táto literatúra reaguje na celkovú spoločenskú krízu, ako vyjadruje disent a politický odpor voči totalitnej moci africkej postkolónie a aké identity ponúka v atmosfére strachu a nestability, ktorá občanov núti prispôsobiť sa permanentnej zmene vytváraním nestabilných, fragmentovaných identít. Základným rozdielom medzi anti-koloniálnou a postkoloniálnou angažovanou africkou literatúrou je teda rozdiel v chápaní identity a subjektivity: kým anti-koloniálny naratív v duchu sociálneho realizmu chápe subjektivitu ako pevne ukotvenú a esenciálnu, postkoloniálny naratív už nemôže s takýmto chápaním subjektivity počítať, čím sa mení aj chápanie odporu. Metodologický prístup využije impulzy psychoanalytických literárnovedných prístupov, postmoderných kultúrnych teórií a teórií trauma naratívu.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
Podoby historickosti v maďarskej postmodernej románovej tvorbe
Forms of Historicity in the Hungarian Postmodern Novels
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Projekt skúma predstavu historickosti v súčasnej próze, naratívne charakteristicky a podoby žánrovej realizácie maďarského postmoderného historického románu, ktoré chápe ako osobitné umelecké odpovede na filozofické výzvy o metafiktívnom charaktere akejkoľvek historiografie. V nadväznosti na predchádzajúce hungaristické výskumy súčasnej románovej tvorby ťažisko projektu tvoria interpretácie textov, ktoré konfrontujú s maďarským kontextom aj slovenskú recepciu súčasnej maďarskej prózy.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
literatúra socia - Socialistický realizmus ako vízia a umelecká metóda zobrazenia skutočnosti
Socialist realism as a vision and artistic method of representation of the reality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária, DrSc.
Anotácia: Problematika pripravovaného projektu je pokračovaním doterajšieho výskumu alternatívneho umenia a umenia tzv. „vnútornej emigrácie“. Socialistický realizmus je akoby protipólom, no veľmi potrebným a na skúmanie vhodným materiálom. Jeho analýza môže diferencovane a z historických podmienok vychádzajúc určiť východiská , fungovanie a príčiny krachu tohto nasmerovania a riadenia kultúrnych aktivít. Výskum bude interdisciplinárny, so zapojením historického, politopogického, sociologického a filozofického kontextu. Komparatívna metóda tu znova nájde svoje uplatnenie, výberovo a v rozličných krajinách socialistického bloku. Podčiarknuť treba originalitu aspektu výskumu tejto témy.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií
Hyperlexicon of Concepts and Categories in Literary Studies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman, PhD.
Anotácia: Projekt si kladie za cieľ vytvoriť lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v médiu hypertextu. Potreba objasňovania jazyka literárnej vedy je vzhľadom na interdisciplinárne transformácie v systéme literárnej vedy a z toho vyplývajúcu rastúcu komplexnosť literárnovedného poznania veľmi dôležitá. Zo súčasných diskusií na odborných literárnovedných pracoviskách doma aj v zahraničí môžeme vyvodiť vysoký stupeň závažnosti problému zjasnenia jazyka literárnej vedy. Konštatovaný stav vyplýva z dynamických transformácií poznania medzi vednými disciplínami v prospech kreovania a upevňovania ich identít, ale aj zo súčasného procesu demokratizácie vedného poznania. Výstupy projektu, konkretizované hlavne v heslách hyperlexikónu, budú ťažiskovo zacielené na výklad problému ako takého, budú mať charakter tzv. základného výskumu. V rámci projektu podnikneme prieniky ku kontextom vzniku konkrétnych originálnych ideí a budeme sledovať ich dynamický život v diskurzoch literárnej vedy až po súčasný stav.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Cieľom projektu - Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vybudovanie národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska.
Web stránka projektu: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Doba trvania: 1.12.2010 - 31.3.2015
Dejiny rumunskej literatúry (literárny život v kontexte)
The history of Romanian literature (literary life in context)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vajdová Libuša, CSc.
Anotácia: Výsledkom projektu budú prvé dejiny rumunskej literatúry na Slovensku a v Českej republike. Napriek viac ako storočnej existencii rumunistiky ako disciplíny neexistuje doposiaľ ucelená práca tohto typu v knižnej, ani v skriptovej podobe. Kolektívna monografia Dejiny rumunskej literatúry vznikne v spolupráci slovenských, českých a rumunských odborníkov a pokryje prázdne miesto v základnom výskume disciplíny na Slovensku a v ČR. Metodologicky vychádza zo zmien historiografickej paradigmy a nadväzuje na aktuálny výskum literatúry ako súčasti multikultúrneho univerza, podnety kultúrnej topografie a súvislostného chápania javov. Tým problematizuje literárne kánony, postavené na kauzalite a binarite. Projekt je implicitne komparatistický a relativizujúci, keďže skúma rumunskú literatúru z cudzieho prostredia. Chápe ju v kontextuálnom poňatí, ktoré vychádza z heterogénneho charakteru rumunskej kultúry na pomedzí strednej Európy, Balkánu a románskym celkom západnej Európy.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru
Translation as a Part of the Cultural Space History
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru predstavuje pokračovanie dlhoročného systematického literárno a kultúrnohistorického translatologického výskumu na Slovensku. V širších európskych súvislostiach sa vnímanie prekladu a jeho dejín ako súčasti dejín daného kultúrneho priestoru začína výskumne výraznejšie presadzovať až v ostatných rokoch (Francúzsko, Bulharsko a i.). Výnimočnosť tohto projektu spočíva - vďaka riešiteľskej účasti viacerých popredných slovenských translatológov - v jeho potencii vytvárať synergický efekt kultúrno a literárno-historického a zároveň teoreticky zovšeobecňujúceho uvažovania o preklade, čo sa práve z hľadiska vnímania prekladu ako súčasti dejín slovenského kultúrneho priestoru ukazuje ako nevyhnutné.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
Dejiny ruskej literatúry
History of the Russian Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa, CSc.
Anotácia: Projekt Dejiny ruskej literatúry zložením riešiteľského kolektívu i výskumným obsahom nadväzuje na úspešne riešený projekt Ruská literatúra 11. - 20. storočia (literárny život, literárny proces), ktorého výsledkom bolo vydanie slovníka ruskej literatúry. Projekt využije poznatky a skúsenosti z tvorby slovníka na napísanie prvých ucelených slovenských dejín ruskej literatúry, v ktorých by sa okrem faktografického materiálu reflektoval aj súdobý stav poznania metodologických východísk literárnej historiografie a recepčný kontext slovenskej i stredoeurópskej literatúry a kultúry.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Jozef Felix (1913-1977) a cesta k vedeckému konštituovaniu slovenskej romanistiky
Jozef Felix (1913-1977) and the Rout to the scholarly constitution of the Slovak Romance Studies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Kučerková Magda, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je systematické zhodnotenie tvorby a vedeckej metódy Jozefa Felixa (1913-1977), zakladateľa slovenskej romanistiky ako vedeckej disciplíny. Projekt sa zameriava na dôsledne romanistické skúmanie literárnohistorického a prekladateľského diela Jozefa Felixa a jeho komplexné spracovanie, ktoré dosiaľ v slovenskej literárnej vede nevzniklo. Táto potreba sa pociťuje už dlhší čas, príležitosťou na syntetický pohľad je aj blížiace sa sté výročie autorovho narodenia (máj 2013). Projekt si zároveň kladie za cieľ preskúmať aj nepublikované materiály v archívoch a na ich základe zrekonštruovať ďalšie možné súvislosti autorovej tvorby, najmä ich medzinárodný rozmer. Pozornosť sa sústreďuje na Felixovu literárnohistorickú a prekladateľskú činnosť cez spojenie bádania v oblasti francúzskej, španielskej a talianskej literatúry, čo predstavuje nóvum aj v rámci romanistických štúdií. Výstupom projektu je príprava konferencie k stému výročiu narodenia autora a vydanie kolektívnej monografie.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Ruský symbolizmus v diele Andreja Belého vo svetle súčasných európskych vízií multikulturality a zjednotenia
Russian Symbolism in the Work of Andrei Bely in the Context of Contemporary European Visions of Multiculturalism and Unification
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Maliti Eva, CSc.
Anotácia: Projekt skúma význam a osobitosti ruského symbolizmu v európskej kultúre so zameraním an tvorbu básnika a prozaika, literárneho teoretika Andreja Belého (1870 - 1934). Prienik do umeleckého a myšlienkového odkazu spisovateľovho experimentálneho diela medzi umením a vedou, konfrontovaný s európskymi multikulturálnymi a zjednocujúcimi víziami dneška a ich genézou, ukazuje na spojnici Východ - Západ, Rusko - Európa. Vytvára stredoeurópsky obraz tvorby Belého v kontexte širších európskych prúdov v spojení s myšlienkovými trendmi epoch. Na pozadí reflexie tradícií ruskej klasiky prekračuje aj k vystopovaným ohlasom v slovenskej literatúre a literárnej teórii.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Súčasná africká anglofónna exilová literatúra
Contemporary Anglophone African exile literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota, D.Phil., Privatdoz.
Anotácia: Projekt prispeje analýzou africkej anglofónnej exilovej literatúry do debaty o vplyve globalizácie na africkú identitu a zároveň aj debaty o chápaní "africkej literatúry" a literárnosti. Mnohé sociologické a ekonomické analýzy tvrdia, že hoci historický vývoj postkoloniálnej Afriky charakterizovala politická a ekonomická regresia, Afrika v súčasnosti konečne vstupuje do globálnej komunity. Ako príklad sa uvádza rozmach čínskych investícií na kontinente. Zámerom projektu je problematizovať tento pohľad. Africká exilová literatúra publikovaná v posledných 15 rokoch otvára nové uhly pohľadu na pozíciu Afriky vo svete. Naznačuje, že fenomén globalizácie nie je postavený na inklúzii všetkých, ale na vylúčení istých geopolitických priestorov zo svetovej komunity. Afričania, ktorí migrujú mimo Afriku, nie sú podľa predstaviteľov africkej exilovej literatúry vo svete vítaní a sú im popierané kozmopolitné hybridné identity.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Vnútorná emigrácia ako produkt totalitných systémov a jej literárna reflexia
"Inner emigration" as a product/consequence of totalitarian systems and its reflection in literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária, DrSc.
Anotácia: Spracovaná problematika je súčasťou dlhodobého výskumného záujmu autorky. Datuje sa od začiatku 80. rokov minulého storočia a je súčasťou súčasného záujmu minimálne do roku 2014. Ide o otázky výskumu moderny, premien jej príznačných elementov v závislosti od historických premien 20. storočia. Výrazné umelecké osobnosti a analýza ich textov, ale i životných reakcií na spoločensko-politické dianie tvoria podstatu a ťažisko tohoto porovnávacieho výskumu.V nadväznosti na moje predošlé projekty zameriam pozornosť aj na zahraničné teoretické práce k pojmom "emigrácia", "vnútorná emigrácia", alternatívne umenie, ako i na materiály archívov, Libri prohibiti, VONSu, katolíckeho hnutia na Slovensku. Ďalej určiť historické podmienky, za akých sa tento typ tvorby mohol rozvinúť. Evidencia iných podmienok v iných štátoch "východného bloku" je podmienkou komparácie rozličných textov, na ktorých sa analytickými postupmi zistia rozdielnosti a podobnosti disidentskej tvorby v rôznych kultúrach socialistického bloku.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Slovensko-chorvátske literárne vzťahy po roku 1948
Slovak-Croatian Relations after 1948
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jankovič Ján, DrSc.
Anotácia: Projekt základného významu, komplexný a systematický obraz dejín prekladu z chorvátčiny piatich desaťročí, počas ktorých sa menili spoločensko-politické podmienky determinujúce výber autorov a diel ako aj kvantitu a frekvenciu prekladov; charakterizovať povahu zmien z aspektu kontinuity a diskontinuity literárnych vzťahov. Na báze materiálovej a faktickej úplnosti sledovať v akom rozsahu preklady prispeli rozvoju a identifikácii slovenskej kultúry, vyhodnotiť prínos najvýznamnejších prekladov a prekladateľov, osvetliť recepciu a pozície chorvátskej literatúry v slovenskej kultúre. Vyhodnotiť vedeckú a publicistickú recepciu prekladov a chorvátskej literatúry od obdobia dogmatizmu po súčasnosť. Sledovať skutočnosť, že tradícia národných vzťahov spočíva na slovanskom základe, zatiaľ čo tradícia v oblasti umeleckého prekladu je súčasťou integračného intelektuálneho pohybu v Európe. Upozorňovať na špecifiká slovensko-chorvátskych literárnych vzťahov v slovanskom ieurópskom integračnom procese.
Doba trvania: 1.1.2010 - 12.12.2013
Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry
Text on the Internet as the Phenomenon of (r)evolution of Culture
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Návrh na grantový projekt Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry je plánovaný ako pokračovanie grantovej úlohy Literatúra v kyberpriestore (2/7090/07). Bude zameraný nielen na prejavy demokratizácie literárnej expresie, recepcie a kritiky, ale aj otázky hypertextuálnosti kultúry, intermadiálneho putovania rôznych druhov textov (autorské blogy, literárne portále, internetové fóra a ich alternatívny hlas). A to už nielen z pekspektívy McLuhanovej predstavy vytvárania správy médiom, ale s prihliadnutím na problémy ako internetové médium presahuje tradične chápanú správu (informáciu) a doplňuje ju o nové aspekty: interaktivitu, kontextuálnosť, imerziu a pod. V tejto súvislosti sa z historickej perspektívy natíska otázka: ide o evolučnú alebo revolučnú zmenu v kultúre?Ciele grantu1. Preskúmanie procesu prenikania hlasov profesionálnej kritiky na portáli o literárnej tvorbe – demokratizácia literárnej komunikácie, alebo mediálne hybridy (fungovanie textov v odlišných médiách).2. Analýza blogov (prepojené autorské internetové stránky) ako prejavovania sa súčasnej hypertextovej podoby kultúry.3. Analýza mediálneho povedomia tvorcov tlačenej literatúry.4. Preskúmanie otázky, nakoľko virtuálnu realitu môžeme chápať ako nové, avšak evolučne opodstatnené imerzívne prostredie umenia, resp. nakoľko ide len o ďalšie príklady kultúrnej genealógie (analógia, proximita, konvergencia, adaptácia...), alebo aj o možnosti aplikácie princípov teórie chaosu na proces literárnej tvorby. Navyše sa zdá, že pojem imerzie je pokusom o popis „počiatočných predpokladov/podmienok“ (Popper) technologický nového, virtuálneho prostredia, pre ktoré je charakteristický špecificky druh interakcie medzi odlišnými svetmi. (sú to Popperove svety?, je to svet biologický verzus umelý?) .
Doba trvania: 1.1.2010 - 12.12.2013
Maďarský román na prelome tisícročia - špecifiká žánru, príbehovosti, narácie
Hungarian Novel at the Turn of the Millenium - Particularities of Genre, Narrativity, Storytelling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt skúma špecifiká maďarskej postmodernej románovej tvorby na základe osobitých poetických svetov jednotlivých textov, chápaných ako umelecké odpovede na postmoderně filozoficko-estetické výzvy. Vychádza z literárnohistorického postavenia žánru v maďarskej literatúre, venuje sa postmoderným obdobám románových podžánrov jednak z hľadiska dekonštrukcie tradície a jednak z hľadiska konkrétnych poetických riešení rozštiepeného příběhového rozprávania. Sleduje aj slovenskú recepciu tejto tvorby.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012
Reprezentácie prirodzeného v moderne a v avantgardách
Representations of the Natural in the Modernity and Avant-gardes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam, CSc.
Anotácia: Projekt nadväzuje na predchádzajúci výskum moderny a avantgardy na ÚSvL SAV. Zameriava sa na pojem a kultúrne predstavy prirodzeného a z nich vychádzajúce umelecké reprezentácie v období cca od 1890 do 1946, pričom prirodzenosť je uznaná ako kľúčový pojem pre celok humanitného myslenia 20. storočia (filozofia, lingvistika, antropológia, historické štúdium, dejiny literatúry a umení). Výskum sa zameriava na vzťahy literatúry a umení k problematike prirodzeného ako empirického, racionálneho, ale aj humánneho, duševného a kreatívneho v človeku. Smeruje k otázke, nakoľko status prirodzeného ako jadro výskumu zasiahne a mení úvahy o funkciách i predstavu prirodzenosti v umeleckých a literárnych reprezentáciách v súčinnosti s jej filozofickým udhopením v moderne (Hume, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Spengler, Bergson, Gehlen a ďalší). Ide o interdisciplinárny výskum, pretože túto otázku nemožno riešiť bez prispenia iných humanitných vied (antropológie, sociológie, lingvistiky, dejín umenia, teórie literatúry).
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012
Literárna veda ako "Systemics"
Literary Studies as "Systemics"
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman, PhD.
Anotácia: Projekt sa rozumie ako pokus o analýzu a systematizáciu možností prepojenia konštruktivizmu, teórie systémov a výskumu chaosu v literárnej vede. Argumentačné súvislosti výskumu chaosu, konštruktivizmu a teórie systémov sa v poslednom období vyskytujú stále častejšie aj v diskurzoch literárnej vedy. Ide o metadiskurzy, ktoré vzájomnými prienikmi tvoria pozadie tzv. postmodernej literárnej vedy. Bez ich detailného poznania sa postmoderná literárna veda stáva metaforou bez kontúr a stráca na závažnosti. Treba brať do úvahy, že vo vednom systéme sa tak radikálny konštruktivizmus, ako aj teória chaosu počítajú k teóriám systémov. Táto nová paradigma, ktorá si vyslúžila názov ‘Systemics‘, znamená odklon od analýzy statických štruktúr v prospech pozorovania pohybov vo vysoko komplexných dynamických systémoch. Vychádzame z presvedčenia, že literatúra sa dá uchopiť len v komunikačnom dianí.
Doba trvania: 1.1.2010 - 12.12.2012
Recepcia románskych literatúr na Slovensku
Reception of Romance Literatures in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Franek Ladislav, CSc.
Anotácia: Medziliterárny komparatívny výskum zameraný na prehodnotenie ďurišinovskej koncepcie literárnej komparatistiky výskumu vplyvu hispanoamerickej prózy na slovenskú literatúru, vývinové paralely a odlišnosti, analýza prekladov poézie z románskych literatúr od obdobia romantizmu, žánrové premeny závislé od odlišného vývinu skúmaných literatúr, interdisciplinárna a medziliterárna podoba výskumu vyúsťujúca do otázky medzikultúrnych osobitostí.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Perspektívy prínosu sanskrtskej poetiky do diskurzu súčasnej západnej literárnej vedy.
Perspectives of Contribution of Sanskrit Poetics to the Discourse of Contemporary Western Literary Science
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert, PhD.
Anotácia: Podobne ako sa západná literárna veda odvíja od úvah Platóna v Republike a od Aristotelovej Poetiky, v IndiiBharata (asi 4. stor. pred n.l.) svojou Nátjašástrou položil základy indickej literárnej vedy. Od Bharatu po 17.storočie zažilo uvažovanie o literatúre v rámci sanskrtskej tradície nesmierny rozmach a vzniklo niekoľkoliterárnovedných škôl. Na Západe je však sanskrtská literárna teória málo známa a často sa obmedzuje len naokruh klasických indológov, ktorí ju do veľkej miery chápu ako relikt minulosti. Je však stále živou teóriou, hocimodifikovanou, a nachádza uplatnenie v rámci štúdia literatúr písaných v novoindických jazykoch. Cieľomprojektu je preskúmať možnosti a oblasti, v ktorých môže sanskrtská poetika nadviazať dialóg so západnouliterárnou vedou a obohatiť ju o nové návrhy riešenia problémov, nové koncepty, či problémy.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Preklad, dejiny, kultúra. Status prekladu, transformácie jeho podôb a vedeckej reflexie v čase
Translation, History, Culture. Translation Status, Transformations of its Forms and Scientific Reflection in Time
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária, CSc.
Anotácia: Projekt Preklad,dejiny, kultúra. Status prekladu, transformácie jeho podôb a vedeckej reflexie v čase predstavujepokračovanie literárno a kultúrno-historického translatologického výskumu na Slovensku, výnimocného svojímzameraním a rozsahom aj v širších európskych súvislostiach. Kultúrno-historickou a teoretickou reflexiouskúmanej kultúrnej a spracúvanej vedeckej skúsenosti sústredí pozornosť na opis, analýzu a výklad literárnehoprekladu, jeho recepcie a reflexie.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Literatúra v kyberpriestore
Literature in cyberspace
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła, PhD.
Anotácia: Kyberpriestor sa tu chápe ako priestor fungovania virtuálnej, multikultúrnej a literárnej komunikácie. Produkcia textov (aj literárnych) v kyberpriestore núti odznova prehodnotiť záber pojmu komunikácie - comunicare, a to tak vo význame: pripustiť k spoluúčasti, poskytnúť, zjednotiť, ako aj vo význame: elektronické šírenie informácií. Skúmanie literatúry ako veľkej formy komunikácie - predpokladáme, že je tomu tak aj v kyberpriestore - treba smerovať na hľadanie relácií a vzťahov, ktoré sprevádzajú lektúru rôznych podôb e-textov. Lektúru chápanú ako nejednosmerný proces, v ktorom čítanie sa prelína s písaním. Projekt Literatúra v kyberpriestore si kladie za úlohu preskúmať ontologické, epistemologické a estetické relácie rozhodujúce o spoluúčasti čitateľa na tvorbe/vytváraniu príbehu (kreatívne čítanie, hra, náhodná voľba, počítačový program) v neuzavretom, viacvrstvovom a aj chvíľkovom (netrvalom) texte šírenom elektronickým kanálom.
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Diskurzy literatúry pre deti a mládež
Discourse about Children´s and Juvenile Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman, PhD.
Anotácia: Projekt „Diskurzy literatúry pre deti a mládež“ má analytický charakter a je orientovaný na výskum komplexu výpovedí, podmienok a pravidiel produkcie a recepcie vedeckých textov ovplyvňujúcich myslenie o literatúre pre deti a mládež. V literárnej vede sú jednotlivé diskurzno-analytické koncepty problematické, a už sám pojem diskurz je viac ako nejednoznačný. My budeme tento pojem chápať ako systém myslenia a argumentovania orientovaný na istý predmet (prehovoru), ktorý je organizovaný pravidlami (prehovoru) a ktorý je definovaný systémom vzťahov k iným diskurzom. Zásadne nám ide o analýzu komplexnosti pojmu literatúry pre deti a mládež v zauzlení sociologických, psychologických, estetických, didaktických, pedagogických, literárnohistorických, literárno-teoretických a iných ideových orientácií. Túto genézu pojmu budeme exemplárne sledovať v nemecky hovoriacom prostredí. Rámcovo tu budeme vychádzať z historicko-genealogického pojmu diskurznej analýzy, ktorý ako jediný akcentuje historickú rekonštrukciu funkcií a podmienok diskurzov.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Koncepcie medziliterárnosti v porovnávacej literárnej vede...
Conception of Interliterariness in the Comparative Literary Scholarship
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Koprda Pavol, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Konzervatíne odpovede na výzvy modernizácie
Conservative responses to the challenges of modernisation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Ruská literatúra 11. - 20..storočia III. Slovník ruských spisovateľov..
Russian Literature of the 11th - 20th Centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Kovačičová Oľga, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2007
Slovenská literatúra vo vnútornej emigrácii a jej stredoeurópsky kontext
Slovak literature in internemigration and her centraleuropean context
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Tvorivosť literárnej recepcie
Creativity of Literary Reception
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prokešová Viera, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007