O štúdiu

Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijný program Literárna veda.  Štúdium (výlučne v dennej forme) trvá 4 roky. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.

Zoznámte sa s doktorandským štúdiom na Ústave svetovej literatúry SAV v prezentácii garanta DŠ profesora Adama Bžocha a doktorandky Natálie Rondzikovej. 

Témy dizertačných prác pre prijímacie pohovory na r. 2022/2023: 

Bližšie informácie o prijímacom konaní TU.

Informácie pre doktorandky a doktorandov TU.

Pre priebeh a hodnotenie študujúcich DŠ sú dôležité najmä tieto predpisy FiFUK  a SAV:

 

Súčasné doktorandky (v dennej forme štúdia) a ich dizertačné témy:

  • Mgr. Nataša Burcinová-Hromová: Recepcia kubánskej literatúry na Slovensku. Školiteľka doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
  • Mgr. Judit Dobrá: Maďarská próza a jej slovenská recepcia (prípadové štúdie). Školiteľka Mgr. Judit Görözdi, PhD.
  • Mgr. Terézia Guimard: Urbánny a sociálny priestor Paríža v románe druhej polovice 19. storočia (tvorba Emila Zolu). Školiteľka doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
  • Mgr. Lenka Kubriczká: Alternatívna literárna scéna v 20. storočí. Školiteľka prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (RD)
  • Mgr. Natália Rondziková:  Preklad ruských spoločenskovedných textov v slovenskom kultúrnom priestore. Geopolitické a historické súradnice. Školiteľka prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
  • Mgr. Michaela Šašinková: Predstavy o spravodlivosti a ich umelecké stvárnenie v starej gréckej literatúre. Školiteľ prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.