O nás

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i. sa orientuje sa na základný výskum v oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Venuje sa výskumu literárnych smerov, žánrov a kultúr, ako aj teórii literatúry a dejinám recepcie inonárodných literatúr na Slovensku. Ústav sa zameriava na dialóg o súčasných výskumných témach s príbuznými disciplínami predovšetkým v rámci humanitných vied. Do vedeckovýskumnej činnosti sa zapájajú aj študenti a študentky doktorandského štúdia, ktoré sa v ústave realizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr .

Ústav spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku, ako aj v zahraničí; patria k nim spoločenskovedné pracoviská SAV, domáce a zahraničné univerzity a vedecké inštitúcie, zahraničné zastupiteľstvá a kultúrne inštitúty, spisovateľské organizácie, literárne a kultúrne spoločnosti a pod.

Neoddeliteľnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti ústavu je aj propagácia literárnej kultúry a vzdelanosti na domácich i zahraničných fórach. Viacerí vedeckí pracovníci a pracovníčky ústavu pôsobia aj v oblasti odborného a umeleckého prekladu.

Ústav sa usiluje byť miestom slobodného bádania a spoločensky relevantných diskusií o rôznych aspektoch literatúry pre širšiu domácu a zahraničnú vedeckú komunitu. S týmto cieľom pravidelne organizuje verejne prístupné prednášky humanitných vedcov a vedkýň zo Slovenska aj zahraničia.

Ústav vydáva medzinárodný vedecký časopis World Literature Studies.