O nás

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

  • orientuje sa na základný výskum v oblasti teórie literatúry, porovnávacej literárnej vedy a translatológie;
  • venuje sa výskumu literárnych smerov, žánrov a kultúr, ako aj dejinám recepcie inonárodných literatúr na Slovensku;
  • zameriava sa na dialóg o súčasných výskumných témach s príbuznými disciplínami predovšetkým v rámci humanitných vied;
  • do vedeckovýskumnej činnosti sa zapájajú aj študenti a študentky doktorandského štúdia, ktoré sa realizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Filológia študijnom programe Literárna veda;
  • spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku, ako aj v zahraničí – patria k nim spoločenskovedné pracoviská SAV, domáce a zahraničné univerzity a vedecké inštitúcie, zahraničné zastupiteľstvá a kultúrne inštitúty, spisovateľské organizácie, literárne a kultúrne spoločnosti a pod.;
  • neoddeliteľnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti ústavu je aj propagácia literárnej kultúry a vzdelanosti na domácich i zahraničných fórach – viacerí vedeckí pracovníci a pracovníčky ústavu pôsobia aj v oblasti odborného a umeleckého prekladu;
  • je miestom slobodného bádania a spoločensky relevantných diskusií o rôznych aspektoch literatúry pre širšiu domácu a zahraničnú vedeckú komunitu – s týmto cieľom pravidelne organizuje verejne prístupné prednášky humanitných vedcov a vedkýň zo Slovenska aj zahraničia;
  • vydáva medzinárodný vedecký open access časopis World Literature Studies.