Archív kategorií: Správy

Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú

Ocenenú kolegyňu predstavujeme v krátkom osobnom profile.

Jane Cvikovej bola udelená Pamätná plaketa SAV „za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský význam, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku.“ Ako vedecká pracovníčka sa zameriava na nemecky písanú literatúru, feministickú literárnu vedu a interdisciplinárne rodové štúdiá. Už celé desaťročie pôsobí ako šéfredaktorka medzinárodne uznávaného časopisu pre výskum svetovej literatúry World Literature Studies. Jej činnosť a aktivity prekračujú akademický rámec smerom k širšie ponímaným kultúrnym a spoločensko-politickým témam. Pokračovať na Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú

O preklade filozofie a filozofii prekladu v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici usporiadali 25. októbra 2023 na pôde knižnice na Lazovnej ulici podujatie Preklad filozofie, filozofia prekladu. Uviedla ho prodekanka UMB pre pedagogickú činnosť doktorka Anita Račáková, ktorá spolu s doktorkou Ľubicou Pliešovskou diskusné podujatie zabezpečila.

Na pódiu sa zhovárali filozofi Jaroslav Cepko a Miloš Taliga, translatológovia Igor Tyšš a Martin Djovčoš, ktorý diskusiu moderoval. S diskusným príspevkom vystúpila aj profesorka Katarína Bednárová, hlavná riešiteľka projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov v 20. storočí.

Pokračovať na O preklade filozofie a filozofii prekladu v Banskej Bystrici

Predsedníctvo SAV ocenilo osobnosti Ústavu svetovej literatúry

Naša kolegyňa Jana Cviková a náš kolega Roman Mikuláš prevzali z rúk podpredsedu SAV za 3. oddelenie vied Miroslava T. Morovicsa významné akademické ocenenia.

V stredu 25. októbra 2023 boli odovzdané akademické ocenenia dvom osobnostiam nášho pracoviska. Jana Cviková, šéfredaktorka časopisu World Literature Studies a vedecká tajomníčka, bola na základe návrhu Komisie SAV pre rovnosť príležitostí ocenená Pamätnou plaketou SAV. Romanovi Mikulášovi, vedúcemu oddelenia literárnej teórie a hlavnému redaktorovi Hyperlexikónu literárnovedných pojmov bola na návrh pracoviska udelená Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách.
Obom oceneným srdečne blahoželáme.

O priebehu podujatia aj o motiváciách, ktoré viedli k oceneniam, sa dočítate viac na webe SAV a v jeho prílohách.

Nové číslo: Svetová literatúra a národná literatúra

ed. Péter Hajdu, Shenzhen University, China

Z hľadiska obehu alebo kanonizácie svetová literatúra neexistuje v jedinej univerzálnej podobe, ale v lokálnych, regionálnych, areálových, národných a sociokultúrnych variáciách. Národná literatúra sa ako významný pojem objavila v 19. storočí. Jej vzťah k svetovej literatúre je predmetom diskusií už 200 rokov. Texty v tomto čísle pristupujú k pojmom svetovej a národnej literatúry z rôznych teoretických východísk, skúmajú napríklad ich interakcie z hľadiska moci a rodu. Prinášajú aj prípadové štúdie z lusofónneho a čínskeho kontextu, ktoré ukazujú, ako spisovatelia od renesancie po éru internetu prekračovali oslovenie „národne“ vymedzenej čitateľskej obce smerom ku globálnemu publiku. #openaccess #worldliteraturestudies 

Z obsahu – štúdie k téme:

PÉTER HAJDU
National peculiarities in approaching the Classics: The case of Catullus with Hungarian modernism Pokračovať na Nové číslo: Svetová literatúra a národná literatúra

Správy SAV o translatológii na Ukrajine v európskom kontexte

V najnovšom čísle dvojmesačníka Akadémia: Správy SAV (5/2023) nájdete okrem
iných zaujímavých textov aj článok o zborníku štúdií s názvom Translation Studies
in Ukraine as an Integral Part of the European Context
, na ktorého vydaní sa podieľal náš ústav. Na otázky o vzniku zborníka odpovedali dve členky (štvorčlenného) editorského tímu, vedecké pracovníčky ústavov Slovenskej akadémie vied prof. Mária Kusá (ÚSvL SAV) a dr. Ivana Hostová (ÚSL SAV).  

Článok v časopise Akadémia si môžete prečítať na s. 31 TU.

Zborník v PDF formáte nájdete TU.

O zborníku sme informovali na našich internetových stránkach TU.

Výzva na príspevky do časopisu World Literature Studies: Fikcionálne reality večného mieru

Editor: Johannes D. Kaminski (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.)

Jazyky príspevkov: angličtina, nemčina

Svoje abstrakty a krátky životopis pošlite, prosím, na adresu  j.kaminski@savba.sk a v kópii na usvlwlit@savba.sk do 31. októbra 2023. (Odovzdanie štúdií vo februári – marci 2024.)

While Eternal Peace represents an elusive but necessary goal in philosophy, speculative fiction evinces a striking ambivalence about its desirability. One the one hand, the climaxes of science-fiction narratives frequently coincide with a utopian promise. On the last page of Kim Stanley Robinson’s Mars trilogy (1992–96), for example, Ann describes her new habitat in glowing terms: “Nowhere on this world were people killing each other, nowhere were they desperate for shelter or food, nowhere were they scared for their kids.” Peace has come, finally. On the other hand, the joyful prospect of Eternal Peace stands at odds with the experiences of those unlucky protagonists who indeed inhabit a society that has already been harmonized. Especially in dystopian writing, the beneficiaries of Eternal Peace are bound to suffer from oppressive laws and homogenized lifestyles. Others simply feel bored beyond belief. The Controller in Aldous Huxley’s Brave New World (1932) already knows: “Actual happiness always looks pretty squalid in comparison with the over-compensations for misery. And being contented has none of the glamour of a good fight against misfortune.”

Read more HERE.

Ocenenie „špičková monografia“ pre Dobrotu Pucherovú

Dr. Dobrota Pucherová, D. Phil., z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., získala ocenenie špičková monografia za publikáciu FEMINISM AND MODERNITY IN ANGLOPHONE AFRICAN WOMEN’S WRITING: A 21ST-CENTURY GLOBAL CONTEXT (Feminizmus a modernita v literatúre anglofónnych afrických autoriek: globálny kontext 21. storočia), vydanú vo vydavateľstve Routledge. Na slávnostnom podujatí 18. septembra 2023 si ocenenie spolu s ďalšími vedeckými osobnosťami SAV prevzala z rúk predsedu SAV profesora Pavla Šajgalíka a člena Predsedníctva SAV profesora Petra Samuelyho.  Našej kolegyni srdečne blahoželáme!

Viac o podujatí nájdete TU. 

Prezentácia publikácie na medzinárodnej konferencii Translation, Interpreting & Culture 2023 v Bratislave

21. septembra 2023 (štvrtok) o 13.00 hod. sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK
v Bratislave v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie uskutoční prezentácia zborníka štúdií s názvom Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context, na ktorého vydaní sa podieľal náš ústav.

Do zborníka prispeli štúdiami aj naše kolegyne, ktoré sa zaoberajú teóriou a históriou prekladu, profesorka Katarína Bednárová „Translation – historicity – interpretative parallels“ a profesorka Mária Kusá „Power in translation: a formative factor of reception and distribution and a deformative factor in conceptualisation of literature in Slovak translation, 1945–1970“ .

Srdečne Vás pozývame.

Publikáciu v PDF verzii nájdete TU.
Informácie o konferencii nájdete TU.

 

 

 

 

 

 

Výzva na príspevky do World Literature Studies 2/2024: Interdiskurzívna komunikácia medzi literatúrou a bioetikou

Editorky: Bogumiła Suwara (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., Bratislava), Jana Tomašovičová (Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Na pozadí koncepcie interdiskurzívnych vzťahov a koncepcie naratívnej bioetiky sme
v súčasnosti svedkami postupného rozkolísania a otvárania hraníc medzi jednotlivými vedeckými a umeleckými diskurzmi. Témou monotematického čísla je preskúmať tieto posuny na príklade interdisciplinárnej komunikácie medzi literatúrou a bioetikou. Vzťah literatúry a bioetiky sa zväčša reflektoval z pozície tradičnej biomedicínskej relácie medzi lekárom a pacientom. V súčasnosti však predstavuje bioetika interdisciplinárnu oblasť, ktorá na jednej strane intenzívne komunikuje s vedami o kultúre, umení, humanitnými disciplínami a na druhej strane veľmi úzko spolupracuje s prírodnými vedami a biomedicínou. Na rozdiel od klasických tém lekárskej etiky prinášajú moderné biomedicínske technológie pre literatúru úplne nové témy, akými sú napríklad predimplantačná diagnostika, regeneračná medicína, editovanie génov, vylepšovanie človeka, ktoré sa stávajú čoraz častejšie nosnými motívmi pre súčasnú literatúru, film i vizuálne umenie. Sú zároveň príkladmi vzájomného otvárania diskurzov a vzniku nového interdisciplinárneho priestoru, kam patrí aj naratívna bioetika. Morálne dilemy objavujúce sa v súvislosti so zrýchleným technologickým vývojom, ktoré ovplyvňujú nielen jednotlivca, ale i spoločnosť, je potrebné zachytiť v ich komplexnosti, preto sa ukazuje ako mimoriadne plodný prístup rozšíriť čisto racionálnu etickú rétoriku a logickú argumentáciu o humanistické pohľady a naratívne aspekty.

Jazyk príspevkov: angličtina

Anotácie príspevkov (max. 3600 znakov) posielajte editorskému tímu na adresu bsuwara@gmail.com, jana.tomasovicova@ucm.sk a kópiu na adresu usvlwlit@savba.sk
do 8. 10. 2023.

Text výzvy a ďalšie informácie nájdete TU.

Róbert Gáfrik prednášal na pôde prvého centra svetovej literatúry v Indii

Náš kolega, komparatista Róbert Gáfrik 21. augusta 2023 navštívil Centre for the Study of World Literature na International Institute of Information Technology Bhubaneswar v indickom zväzovom štáte Urísa. Ide o prvé centrum venované svetovej literatúre v Indii. Založila ho Dr. Lipika Das v roku 2022. Docent Gáfrik je členom jeho poradného výboru. 23. augusta v spolupráci IIIT Bhubaneswar s Centre for Asian Studies predniesol prednášku pod názvom „The Concept and Objectives of World Literature“. Prednášku uviedol profesor Jatindra Kumar Nayak.

 

 

O tomto literárnovednom stretnutí informovali aj miestne noviny The Political and Business Daily: http://pbdodisha.in/Bhubaneswar-25th-August-Friday-2023.