Záznam z prednášky: Martin Golema – Kolektívne symboly ako obrazy sveta: na príklade „Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka”

O kreovaní dôležitého kolektívneho symbolu, jeho význame
a premenách uvažoval počas hosťovskej prednášky,  ktorá sa konala na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.,  profesor Martin  Golema.  Pri premýšľaní o dejinách sa bez literárne konštruovaných, interdiskurzívne platných kolektívnych symbolov, metafor či príbehov jednoducho nedokážeme zaobísť. Môžeme však voliť medzi románom ako žánrovou perspektívou blízkou kritickým humanitným vedám a totemickým eposom. Záznam prednášky si môžete vypočuť na našom Youtube kanáli TU.

Krištof Anetta, Phd. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Ešte do 10. januára s nami môžete konzultovať vlastný návrh na tému dizertačnej práce alebo sa neskôr prihlásiť na niektorú z vypísaných tém. V našom ústave úspešne absolvovalo už veľa doktorandiek a doktorandov, ktorí sa vydali rôznymi cestami. Krištof Anetta, ktorý dizertačnú prácu Nové paradigmy tvorby: Analýza multimodálnych internetových platforiem obhájil pod školiteľským vedením Dr. Bogumiły Suwara v roku 2019, nám na otázku, načo mu bolo doktorandské štúdium, odpovedal takto:

Literatúra spája a kultivuje mysle – nepoznám humánnejšie, vrúcnejšie umenie. Zasvätiť roky uvažovaniu o nej je privilégium. Toto štúdium mi umožnilo niekoľko rokov existovať v komunite ľudí, s ktorými sme si rozumeli ako s málokým, a dalo mi plnú slobodu a zodpovednosť za riadenie vlastnej vedeckej cesty.

Pokračovať na Krištof Anetta, Phd. #nacomijedoktorandskestudium

Terézia Struhárová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Ešte do 10. januára s nami môžete konzultovať vlastný návrh na tému dizertačnej práce. Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa vydali rôznymi cestami. Aj Terézia Struhárová nám odpovedala na otázku, načo jej bolo doktorandské štúdium.

Doktorandské štúdium je aj o ľuďoch. Ďakujem za to, že som mala možnosť učiť sa od svojich kolegov a kolegýň v ústave.  A doktorandské štúdium je aj o príležitosti, pretože sa stalo odrazovým mostíkom pre moje ďalšie akademické pôsobenie.

Počas svojho doktorandského štúdia, ktoré som absolvovala v rokoch 2010-2014, som sa venovala skúmaniu obraznosti v poézii slovenskej a nemeckej jazykovej oblasti. Pokračovať na Terézia Struhárová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Hľadáme 2 nové posily: Researcher – Translation and Language Contact in Literature Project

Join an exciting 5-year IMPULZ research project entitled Translation and Cross-Lingual Stylistic Transfer: Towards a Theory of Language Contact in Literature (PI Eugenia Kelbert). This transdisciplinary project explores the dynamics of fields such as multilingualism, postcolonial literature, translation, influence, and international literary movements to analyse the stylistic and cognitive mechanisms of languages coming into contact in various literary contexts. It then builds on this research to consider ways in which it can help vulnerable groups and feed back into the literary process, including through the development of innovative digital humanities tools.

Location: Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.
The successful candidates will be required to either relocate to Bratislava or commute on a regular basis.

How to Apply:
Submit a cover letter, curriculum vitae, and a sample of relevant academic work to eugenia.kelbert@savba.sk. Pokračovať na Hľadáme 2 nové posily: Researcher – Translation and Language Contact in Literature Project

BCLT Book Launch

Prismatic Jane Eyre: Close-Reading a World Novel Across Languages

pondelok 11. decembra 2023
17. –  18. hod.
Online 
(Hybrid) and UEA Campus: JSC 1.03

Register to watch the event ONLINE

In this hybrid (in-person / online) book launch seminar, co-authors Matthew Reynolds (St Anne’s, Oxford), Eugenia Kelbert (UEA), Jernej Habjan (Ljubljana) and Kayvan Tahmasebian (SOAS, London) will be discussing Prismatic Jane Eyre, which is available as an open access download from Open Book Publishers. Pokračovať na

Vzdelávací seminár: Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

6. december 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89382666306?pwd=KVaRSKKIU3ew29jWg48uILYfR3ZoJg.1
Meeting ID: 893 8266 6306
Passcode: 829680

Pozývame na vzdelávací seminár v rámci projektu Hyperlexikón, na ktorom predstavíme náplň projektu, ako aj architektúru a funkcionality novej webovej stránky tejto internetovej platformy. Keďže je stránka v testovacej verzii, účastníčky a účastníci seminára budú mať priestor na aktívnu systémovú spätnú väzbu.

Roman Mikuláš za kolektív autoriek a autorov

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-20-0179.

 

Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh (Budapest: Reciti Kiadó, 2022)

Kedy: v stredu 6. 12. 2023 o 10:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Jazyk podujatia: slovenský

 

Publikáciu predstaví: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK)

Vystúpia aj editorky zborníka: Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznej-šej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Pokračovať na Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Hosťovská prednáška docenta Valerija Kupku v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

 

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81894767451?pwd=QEQObDQOOClixNND7m1jP0DMo1H5ZU.1
Meeting ID: 818 9476 7451
Passcode: 754694

Ruská náboženská filozofia ako fenomén, ktorý vznikol z tradície filozofujúcej ruskej literatúry 19. storočia, prináša celý rad prekladových prekvapení, Pokračovať na Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Prednáška profesorky Márie Kusej v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83798654707?pwd=Z8xN21EbvgY2DmtvE2qdmbQ6rqkv4B.1
Meeting ID: 837 9865 4707
Passcode: 545329

Vydavateľské  prostredie  ako organická  a nevyhnutná súčasť literárneho  života do veľkej miery  závisí od charakteru a súradníc  sociokultúrneho a politického systému. Zvlášť  vý-razne to platí  pre slovenský kultúrny priestor v 20. storočí,  pre ktorý to znamenalo búrlivý rozvoj  (v medzivojnovom období), ale aj zložitú cestu (v období vojnovej slovenskej republiky, resp. po roku 1945). Pokračovať na Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)