Profesorka Katatarína Bednárová: Rytierka Rádu Akademických paliem

Romanistka Katarína BEDNÁROVÁ bola minulý rok vyznamenaná za vynikajúce mediátorské pôsobenie medzi svetom francúzskej (frankofónnej) a slovenskej kultúry. Insígnie Rytierky Rádu Akademických paliem – Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques  jej udelil francúzsky veľvyslanec na Slovensku Pascal Le Deunff. Tešíme sa z medzinárodného uznania dlhoročnej práce našej kolegyne!

Viac o uplynulom roku Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., čítajte vo výročnej správe TU.

Foto FB Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

13. marec 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Číslo predstavia a diskusiu moderujú doc. Mgr. Ján Jambor, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i) a prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenské-ho Bratislava), ktorí posledné číslo minulého ročníka spoločne editovali.

 

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83899770802?pwd=2Ptnpvqur4xEKTVroILqtVAjaYtFpO.1
Meeting ID: 838 9977 0802
Passcode: 377223

Toto číslo časopisu, ktoré nájdete TU, sa venuje dvom úzko prepojeným významným fenoménom súčasnej literatúry, ktoré stoja od začiatku 70. rokov 20. storočia v centre záujmu literárnej vedy. Ide o podoby individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000. Pokračovať na Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

 

13. marec 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Knihu predstaví, rozhovor s autorom a diskusiu bude viesť doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85378948870?pwd=NEcGSZsOAKIQs1aikCk0XHPV4Uytno.1
Meeting ID: 853 7894 8870
Passcode: 915675

Po boku klasickej literárnej medievalistiky, zameriavajúcej sa na filologické a poetologické otázky stredovekého písomníctva, sa v ostatných rokoch dostáva do popredia aj výskum tzv. medievalizmu, čiže umeleckej alebo odbornej recepcie stredoveku v neskorších obdobiach dejín. Monografia Jána Živčáka si kladie za cieľ zmapovať jednu z dôležitých paradigiem medievalizmu na Slovensku – preklady a prepisy stredovekých francúzskych diel do slovenčiny po roku 1900. Pokračovať na Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

Záznam z prednášky: Text – Wissen – Praxis. Für eine wissenssoziologische Option der Literaturwissenschaft

FOTO: https://www.ndl-medien.uni-kiel.de

Prof. Dr. Claus-Michael Ort (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel):

Sein Gastvortrag in deutscher Sprache finden Sie HIER. / Vypočujte si záznam hosťovskej prednášky v nemeckom jazyku.

„Krásna“ literatúra svojimi fiktívnymi naratívmi o prírode, kultúre (kultúrach), spoločnosti a dejinách uvádza do obehu konštrukcie „reality“, ktoré formujú estetické, morálne, náboženské, politické a ekonomické vnímanie „sveta“ a spoločenskej praxe. Tým, že literatúra takýmto spôsobom stabilizuje, legitimizuje a popularizuje a/alebo kriticky reflektuje bežné alebo špeciálne „poznanie“, vytvára aj poznanie seba samej a poznanie „sveta“. Zároveň prispieva k tomu, ako spoločnosti ponímajú seba samy. V tejto súvislosti si osobitnú pozornosť zasluhujú prístupy, ktoré nechápu textovú analýzu ako samoúčelnú, ale pokúšajú sa prepojiť literárne druhy, žánre a texty – ich špecifické formy a sémantiku – so sociálnymi kontextmi konania a horizontmi poznania. Uvedenej problematike sa na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., vo svojej prednáške venoval náš hosť profesor Claus-Michael Ort.

Hosťovská prednáška sa konala v rámci projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Hosťovská prednáška
Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

Magdolna Balogh
(Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest)

28. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88113813275?pwd=jT7Y2waSQJeOHdkh7cxgRSlB1Xi0lS.1
Meeting ID: 881 1381 3275
Passcode: 406252

Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  Predstaví vedecké osobnosti, ktorých podnety značne ovplyvnili ďalší vývoj disciplíny, ako aj najdôležitejšie vedecké školy porovnávacieho výskumu v Maďarsku. Vzhľadom na to, že sa smerovanie a metodológia výskumu formovali súbežne v maďarskej a zahraničnej literárnej komparatistike, je zaujímavé, že v istom ohľade to boli práve maďarskí literárni vedci, ktorí v značnej miere ovplyvnili metodológiu písania porovnávacích dejín európskych literatúr (AILC/ICLA). Pokračovať na Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Guest lecture (a Book Launch) / Hosťovská prednáška (prezentácia knihy) Language Contact, Translation and Translingual Reading

Julie Hansen
(Uppsala Universitet, Uppsala)

21. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prezentácia a diskusia budú v angličtine.

Spoluorganizátor East Centre at the University of East Anglia.

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88160376952?pwd=bfArZjYZyLNaoQB5fDEaeeIEzRLRUf.1
Meeting ID: 881 6037 6952
Passcode: 360609

Docentka slavistiky Julie Hansen predstaví v rámci hosťovskej prednášky svoju novú monografiu Reading Novels Translingually: Twenty-First-Century Case Studies (Academic Studies Press, 2024), ktorá bude čoskoro dostupná  open access:
https://www.academicstudiespress.com/9781644698778/reading-novels-translingually/

Kniha analyzuje, ako literárna fikcia Pokračovať na Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

20. február (utorok) 2024 o 18.00 hod.
Mestská knižnica v Bratislave (Pod knižnicou, Klariská 16)

V rámci februárových podujatí sa v Mestskej knižnici v Bratislave koná podujatie s názvom Verzia na živo, na ktorom bude prezentované najnovšie číslo časopisu Verzia.

Posledné minuloročné číslo časopisu predstavia a o svetovej literatúre budú diskutovať náš kolega Róbert Gáfrik, naša kolegyňa Eva Kenderessy a Paulína Šišmišová, ktorí sú zároveň autorkami a autormi uverejnených textov a prekladov. Podujatie bude moderovať Dado Nagy.

Časopis Verzia 4/2023 prináša ukážky nových prekladov literárnych diel 20. storočia, ktoré boli v čase svojho vzniku považované za prelomové svojimi estetickými kvalitami a literárnymi postupmi a na ktoré sa odvolávajú súčasní umelci a umelkyne.
„Chceli sme doň sústrediť ukážky z pomyselného kánonu svetovej literatúry, zachytávajúce už pominutý svet alebo práveže javy, ktoré v spoločnosti rezonujú neustále (…) Vo výbere sa napokon ocitli diela rôznych žánrov a tém, podľa toho, ako si prispievatelia a prispievateľky vysvetľujú pojem klasika. Prevaha bielych mužov v ňom odzrkadľuje vžitú predstavu o podobe literárneho kánonu a heterogénnosť a zdanlivá nekoncepčnosť výberu zas biele miesta v slovenskej prekladovej recepcii“, píše v úvodnom texte šéfredaktorka Gabriela Magová. Pokračovať na Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

Impulzy prekladov teoretických prác ruských formalistov v diele Mikuláša Bakoša

Soňa Pašteková sa vo svojej najnovšej monografii zamerala na výskum vplyvu prekladov teoretických prác ruských formalistov na rozvoj terminologického aparátu slovenského literárnovedného a umenovedného myslenia s osobitným zreteľom na vedecké texty Mikuláša Bakoša.

Bakošova reflexia formalizmu je mnohostranná. Pohybuje sa od prekladu teoretických prác ruských formalistov k integrácii podnetov formalizmu ako metodologických a terminologických východísk jeho vlastných literárnovedných prác z oblasti literárnej avantgardy, štrukturalizmu a historickej poetiky. Autorka sa v šiestich kapitolách venuje okrem iného aj reflexii teoretického a metodologického odkazu Mikuláša Bakoša v slovenskom literárnovednom myslení, úvahám o jeho zložitých a často kontroverzne pôsobiacich vedeckých smerovaniach či problematike terminologických posunov literárnej vedy v procese prekladu.

Publikácia vyšla v minulom roku a celý text v PDF verzii nájdete TU.

Jana Cviková o Hane Gregorovej v podcaste TV JOJ

Pred rokom udelila prezidentka Zuzana Čaputová Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam spisovateľke, kultúrnej dejateľke, feministke a antifašistke Hane Gregorovej. V podcaste sa o nej zhovárali redaktorka TV JOJ Júlia Zelenková a literárna vedkyňa, feministka Jana Cviková, ktorá hovorila o písaní aj postojoch Hany Gregorovej.

Podcast si vypočujte TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy prerieknutí, ktoré sa vlúdili do rýchleho podcastového tempa nájdete TU.

Štúdiu Dany Hučkovej z ÚSlL SAV o zbierke Hany Gregorovej Ženy si prečítajte TU.

Záznam z prednášky: Carola Heinrich – Postsowjetische Inszenierungen. Das Bild „des Russen“ damals und heute

Dr. Carola Heinrich absolvovala štúdium romanistiky, talianistiky a komunikačných štúdií na LMU v Mníchove a na Univerzite v Havane. Svoj výskumný záujem sústreďuje na rumunskú a latinskoamerickú literatúru 20. a 21. storočia, postsovietske divadlo a film, postkoloniálne štúdie, translatológiu, ako aj problematiku výskumu kultúrnej pamäti. Prinášame vám záznam hosťovskej prednášky, ktorú predniesla na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., v roku 2022.

Mocenské vzťahy medzi Sovietskym zväzom ako centrom a štátmi „východného bloku“ sú porovnateľné so vzťahom západných koloniálnych štátov k ich kolóniám. Na základe tejto premisy sa Sovietsky zväz a jeho nástupnícky štát Rusko považujú za hegemónnu mocnosť v postkoloniálnom zmysle.

Z tejto postkoloniálnej perspektívy sa v prednáške pozrieme na dôsledky sovietskej dominancie voči dvom kultúram, ktoré boli v minulosti pod silným sovietskym vplyvom: na Kubu a Rumunsko. Dr. Carola Heinrich vo svojej prednáške skúma reakcie na zánik hegemónnej moci Sovietskeho zväzu a objasňuje ich na základe inscenovania v divadle, performancii, filme, videu a v rozhlasovej hre po roku 1989. Prostredníctvom kompa-ratívnej analýzy skúma mocenské štruktúry na základe teórií prekladu
a reflektuje zmenu úlohy, reprezentácie a prisudzovania kultúrneho obrazu „Rusa/Rusky“ po rozpade Sovietskeho zväzu. Záznam prednášky v nemeckom jazyku si môžete vypočuť TU.