Ďakujeme, pani riaditeľka. Držíme palce, pán riaditeľ

Táto fotografia vznikla v novembri 2019, keď po dlhoročnom riaditeľovi ústavu prof. Adamovi Bžochovi, ktorý podnietil veľký posun ústavu vo viacerých oblastiach, pričom spolupracoval so svojimi nasledovníkmi, sa vedenia ústavu ujala Dr. Judit Görözdi.  Fotografia je symbolická pre partnerskú spoluprácu riaditeľky s jej zástupcom doc. Róbertom Gáfrikom, ktorá pretrvala celé štyri roky. Ďakujeme vám. A ďakujeme, Judit Görözdi, za prácu pre ústav a nás všetkých.

Od 1. novembra 2023 sa riaditeľom stal doc. Róbert Gáfrik a jeho zástupcom Dr. Roman Mikuláš.  Ostáva len zaželať, nech sa im v nových pozíciách darí.

 

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra pre Romana Mikuláša

Nedávno oceneného kolegu Romana Mikuláša predstavujeme v krátkom osobnom profile.

Romanovi Mikulášovi bola udelená Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. Od začiatku svojej vedeckej dráhy sa sústreďuje na problematiku literárnovedného myslenia. Inšpiratívne nadväzuje predovšetkým na súčasné nemecké literárnovedné myslenie. Vo sfére jeho záujmu sú teoretické a metodologické prístupy literárnovedného konštruktivizmu, empirickej teórie literatúry, teórie systémov, teórie chaosu a kognitívnej literárnej vedy. Jeho výskum literatúry charakterizuje predovšetkým univerzálny antropologický rozmer a interdisciplinárnosť. Pokračovať na Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra pre Romana Mikuláša

Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú

Ocenenú kolegyňu predstavujeme v krátkom osobnom profile.

Jane Cvikovej bola udelená Pamätná plaketa SAV „za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský význam, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku.“ Ako vedecká pracovníčka sa zameriava na nemecky písanú literatúru, feministickú literárnu vedu a interdisciplinárne rodové štúdiá. Už celé desaťročie pôsobí ako šéfredaktorka medzinárodne uznávaného časopisu pre výskum svetovej literatúry World Literature Studies. Jej činnosť a aktivity prekračujú akademický rámec smerom k širšie ponímaným kultúrnym a spoločensko-politickým témam. Pokračovať na Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú

O preklade filozofie a filozofii prekladu v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici usporiadali 25. októbra 2023 na pôde knižnice na Lazovnej ulici podujatie Preklad filozofie, filozofia prekladu. Uviedla ho prodekanka UMB pre pedagogickú činnosť doktorka Anita Račáková, ktorá spolu s doktorkou Ľubicou Pliešovskou diskusné podujatie zabezpečila.

Na pódiu sa zhovárali filozofi Jaroslav Cepko a Miloš Taliga, translatológovia Igor Tyšš a Martin Djovčoš, ktorý diskusiu moderoval. S diskusným príspevkom vystúpila aj profesorka Katarína Bednárová, hlavná riešiteľka projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov v 20. storočí.

Pokračovať na O preklade filozofie a filozofii prekladu v Banskej Bystrici

Zuzana Husárová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Postupne sa pýtame viacerých výrazných osobností kultúrneho či univerzitného života spomedzi nich, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Vysokoškolská pedagogička, autorka experimentálnej a digitálnej poézie, redaktorka Zuzana Husárová získala titul PhD. v roku 2009. O svojej skúsenosti napísala:

Počas svojho doktorandského štúdia som sa naučila vedecky premýšľať a písať, dostala som sa do bohatého kontaktu s množstvom vedeckých, kultúrnych a umeleckých osobností, naučila som sa prispieť k organizácii konferencií a vydávaniu periodík.

Doktorandskú prácu nazvanú „Digitálna fikcia. Písanie v interaktívnych médiách“ som obhájila v roku 2009 pod precíznym školiteľským vedením Dr. Bogumiły Suwary v Ústave svetovej literatúry. Literárnovedné štúdium a poznatky, ktoré som získala prostredníctvom neho, tvoria základ môjho  akademického, vedeckého i umeleckého pôsobenia. Pokračovať na Zuzana Husárová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Predsedníctvo SAV ocenilo osobnosti Ústavu svetovej literatúry

Naša kolegyňa Jana Cviková a náš kolega Roman Mikuláš prevzali z rúk podpredsedu SAV za 3. oddelenie vied Miroslava T. Morovicsa významné akademické ocenenia.

V stredu 25. októbra 2023 boli odovzdané akademické ocenenia dvom osobnostiam nášho pracoviska. Jana Cviková, šéfredaktorka časopisu World Literature Studies a vedecká tajomníčka, bola na základe návrhu Komisie SAV pre rovnosť príležitostí ocenená Pamätnou plaketou SAV. Romanovi Mikulášovi, vedúcemu oddelenia literárnej teórie a hlavnému redaktorovi Hyperlexikónu literárnovedných pojmov bola na návrh pracoviska udelená Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách.
Obom oceneným srdečne blahoželáme.

O priebehu podujatia aj o motiváciách, ktoré viedli k oceneniam, sa dočítate viac na webe SAV a v jeho prílohách.

Nové číslo: Svetová literatúra a národná literatúra

ed. Péter Hajdu, Shenzhen University, China

Z hľadiska obehu alebo kanonizácie svetová literatúra neexistuje v jedinej univerzálnej podobe, ale v lokálnych, regionálnych, areálových, národných a sociokultúrnych variáciách. Národná literatúra sa ako významný pojem objavila v 19. storočí. Jej vzťah k svetovej literatúre je predmetom diskusií už 200 rokov. Texty v tomto čísle pristupujú k pojmom svetovej a národnej literatúry z rôznych teoretických východísk, skúmajú napríklad ich interakcie z hľadiska moci a rodu. Prinášajú aj prípadové štúdie z lusofónneho a čínskeho kontextu, ktoré ukazujú, ako spisovatelia od renesancie po éru internetu prekračovali oslovenie „národne“ vymedzenej čitateľskej obce smerom ku globálnemu publiku. #openaccess #worldliteraturestudies 

Z obsahu – štúdie k téme:

PÉTER HAJDU
National peculiarities in approaching the Classics: The case of Catullus with Hungarian modernism Pokračovať na Nové číslo: Svetová literatúra a národná literatúra

Diskusia o preklade filozofie a filozofii prekladu

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pozývajú na diskusiu Preklad filozofie, filozofia prekladu. Rozhovory s prekladateľmi a filozofmi.

KEDY: 25. októbra (streda) 2023 o 16.00 hod.
KDE: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, spoločenská sála (1. poschodie)

Na podujatí, ktoré je určené študentstvu i nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti, budú diskutovať prekladatelia a filozofi o svojich skúsenostiach s prekladom filozofických textov – súčasných i časovo vzdialených. Na konkrétnych príkladoch (preklady diel Stevena Pinkera a gréckych a latinských textov) poodhalia špecifiká ich prekladania očami prekladateľa, filozofa či filozofa – prekladateľa.

Zhovárať sa budú: Pokračovať na Diskusia o preklade filozofie a filozofii prekladu

Správy SAV o translatológii na Ukrajine v európskom kontexte

V najnovšom čísle dvojmesačníka Akadémia: Správy SAV (5/2023) nájdete okrem
iných zaujímavých textov aj článok o zborníku štúdií s názvom Translation Studies
in Ukraine as an Integral Part of the European Context
, na ktorého vydaní sa podieľal náš ústav. Na otázky o vzniku zborníka odpovedali dve členky (štvorčlenného) editorského tímu, vedecké pracovníčky ústavov Slovenskej akadémie vied prof. Mária Kusá (ÚSvL SAV) a dr. Ivana Hostová (ÚSL SAV).  

Článok v časopise Akadémia si môžete prečítať na s. 31 TU.

Zborník v PDF formáte nájdete TU.

O zborníku sme informovali na našich internetových stránkach TU.

Tamara Šimončíková Heribanová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Postupne sa pýtame viacerých výrazných osobností kultúrneho či univerzitného života spomedzi nich, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Spisovateľka a publicistka Tamara Heribanová Šimončíková získala titul PhD. v roku 2020. O svojej skúsenosti okrem iného napísala:

Doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV by som odporučila každej a každému, kto sa hlbšie zaujíma o literatúru a v dnešnom uponáhľanom svete túži po priestore na spoznávanie, napredovanie, nadväzovanie na minulosť, ale aj rozkrývanie súčasných spoločenských problémov, ktoré nemusia byť striktne vymedzené len literárnovedným rámcom.

Tamara Šimončíková Heribanová so svojou knižkou  Prípad Erich Kästner: lyrikou proti totalite (Roky odporu 1923 – 1933), ktorá vznikla na základe dizertačnej práce.

Pokračovať na Tamara Šimončíková Heribanová, PhD. #nacomijedoktorandskestudium