Konferencia Perspektívy súčasnej literárnej vedy, 4.-5. novembra 2016

V rámci riešenia grantového projektu VEGA Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II. sa v dňoch 4. a 5. novembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach konala v poradí druhá vedecká konferencia zameraná na novšie aspekty literárnovedného výskumu s názvom Perspektívy súčasnej literárnej vedy, ktorú zorganizoval Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Pokračovať na Konferencia Perspektívy súčasnej literárnej vedy, 4.-5. novembra 2016

International conference in Bratislava: Johan Huizinga and Central/East-Central Europe

huizingaPozývame na medzinárodnú konferenciu “Johan Huizinga and Central/East-Central Europe”, ktorú organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku a Goetheho inštitútom.

KEDY: štvrtok 24. a piatok 25. novembra 2016
KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava
JAZYKY: nemčina a angličtina

 

 

PROGRAMME OF THE CONFERENCE

24th November 2016 (Thursday)
9.30 Opening by Richard van Rijssen, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Slovakia
9.45 Anton van der Lem (Leiden): Johan Huizinga and Europe
10.15 Wessel Krul (Groningen): Johan Huizinga on historical change
10.45 Annette Wunschel (Wien/Berlin): Mitteleuropa im Briefwechsel von J. Huizinga
Discussion, lunch
13.30 Thomas Macho (Wien): Huizingas Wien
14.00 Christian Krumm (Duisburg-Essen): Too close to be wrong. Too different to be accepted – Johan Huizinga and German science illustrated by the example of Oswald Spengler
Discussion, coffee break
15.00 Willem Otterspeer (Leiden): Johan Huizinga and Leo Spitzer: the notion of Stimmung revisited
15.30 Ivan Gerát (Bratislava): Johan Huizinga and Max Dvořák – key concepts of image interpretation around 1918

25th November 2016 (Friday)
9.30 Geertjan de Vugt (Amsterdam): Ludic warfare: Huizinga’s Auseinandersetzung with Carl Schmitt
10.00 Léon Hanssen (Tilburg): Johan Huizinga and Georg Lukács
Discussion
11.00 Olga Sidorova (Ekaterinburg): Johan Huizinga and Yuri Lotman: typological convergence of ideas and approaches
11.30 Halina Mielicka-Pawłowska (Kielce): Entertainment in communist and postcommunist Poland
Discussion, lunch
13.30 Tamás Balogh (Budapest): “Cséˮ about “Eˮ
14.00 Wilken Engelbrecht (Olomouc): Johan Huizinga in Czechia
14.30 Adam Bžoch (Bratislava): Johan Huizinga in Slovakia
Discussion and closing statement

Huizinga Conference Programme (pdf)

Prednáška Mihaia I. Spariosu: Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination

Pozývame na hosťovskú prednášku literárneho komparatistu, významného súčasného teoretika hry profesora Mihaia I. Spariosu z University of Georgia (Athens, USA). Prednáška pod názvom “Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination” vychádza z jeho knihy Modernism and Exile (2015).

KEDY: v stredu 23. novembra 2016 o 10:00

KDE: v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

 spariosu
Pokračovať na Prednáška Mihaia I. Spariosu: Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination

Stredoeurópske podoby magického realizmu – Prezentácia tematického čísla časopisu WLS

7. november 17.00 Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54

Číslo predstaví: Magda Kučerková
Moderuje: Radoslav Passia
Hostia: Eva Palkovičová, Dusík Anikó, Vladimír Barborík

Na základe štúdií tematického bloku časopisu World Literature Studies bude diskusia hľadať odpovede na literárnovedné otázky: je možné hovoriť o stredoeurópskom magickom realizme, čo pod tým rozumieme? Ako sa udomácnil v jednotlivých národných literatúrach tento pôvodne hispanoamerický smer/spôsob písania? Ktoré diela slovenskej resp. maďarskej literatúry môžeme vnímať ako magickorealistické?

Hlavný organizátor: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
Jazyk podujatia: slovenský

Konferencia Interdisciplinary Play and Interplay in the Postdigital Age

Play2016SK
Play2016SKprogram

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu
Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe
5-6. október 2016, Bratislava
Hlavný prednášajúci: Jay David Bolter (Technologický inštitút v Georgii, USA)
V západnej civilizácii už azda nikto nepochybuje o význame moderných technológií v oblasti prírodných, technických a empirických vied. Avšak potenciál moderných technológií nezostáva ani bez reflexie humanitných a spoločenských vied, predovšetkým literárnovedných a kunsthistorických. Práve tieto oblasti získavajú vďaka novým technológiám zvýšenú flexibilitu a dokážu synkreticky prepájať rôzne textové, obrazové i zvukové obsahy. Vynikajúcimi príkladmi úspešného kombinovania týchto dimenzií sú dlhodobé výskumy a projekty Jaya Davida Boltera (Turing’s Man, Writing Space, Remediation, spolutvorca programu Storyspace).
Na druhej strane sa čoraz intenzívnejšie vyzdvihovanie významu moderných technológií odohráva často na úkor adekvátneho a dôsledného zhodnotenia ich reálnych možností, ak nie dokonca na úkor precizovania špecifického jadra humanitných vied.
Pokračovať na Konferencia Interdisciplinary Play and Interplay in the Postdigital Age

Nové číslo časopisu World Literature Studies

2 Vol. 8 (25) 2016
Magický realizmus v literatúrach strednej Európy
JUDIT GÖRÖZDI – RADOSLAV PASSIA

WLS2_2016_obálka1

WLS2_2016_obálka2

Toto číslo mapuje možné filiácie magického realizmu a stredoeurópskych literatúr. Autorky a autori čísla sa sústredili predovšetkým na slovenskú, ale aj na maďarskú, českú, srbskú či rumunskú literatúru. Išlo im o zachytenie viacerých zdrojov „magického realizmu“ v stredoeurópskom kultúrnom priestore. Z jednotlivých štúdií vyplýva, že okrem apropriácie významných diel svetovej literatúry zaraďovaných k magickému realizmu zohrali významnú úlohu v domestikácii magickorealistických postupov aj lokálne inšpirácie, vlastné rozprávačské tradície. Možno konštatovať, že v strednej Európe takto vzniklo viacero originálnych autorských, národných či „areálových“ modelov magickorealistického rozprávania.

WLS2_2016_editoriál-page-001