judit

Cyklus Z literárnovednej dielne – pozvánka na prednášku Judit Görözdi

Srdečne pozývame na prednášku našej kolegyne Judit Görözdi v rámci ústavného cyklu Z literárnovednej dielne:

Historická persifláž alebo Čítať román P. Esterházyho „Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia verzia“

KEDY: v stredu 24. októbra 2018 o 14:00

KDE: veľká zasadačka ÚSvL SAV, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Reč bude o tejto knihe. Na úvod recenzia na knihu.

large-jednoduchy_pribeh_ciarka_sto_stran_sermovacia_verzia

Call for Papers: Images of Remote Countries in the Literatures of Central and Eastern Europe

World Literature Studies 2/2019

Editors:

Anton Pokrivčák (anton.pokrivcak@truni.sk), University of Trnava

Miloš Zelenka (zelenka.milos@centrum.cz), University of South Bohemia in České Budějovice – Constantine the Philosopher University in Nitra

The research into interliterary relations in Central and Eastern Europe has mostly been focused on the neighbouring countries. Scholarly attention has also been paid to the image of the neighbouring countries, or of significant national minorities. However, in current global world the contacts with remote cultures are becoming more frequent in this region as well, and, therefore, they will be explored in the proposed issue of the Journal in more detail. The criticism of Orientalism and postcolonial studies have brought new views on the depiction of the colonialised cultures of Asia, Africa and Latin America. The aim of the proposed issue will thus be to discuss

Pokračovať na Call for Papers: Images of Remote Countries in the Literatures of Central and Eastern Europe

Voľba členiek a členov správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV zverejňuje predstavy kandidátov o pôsobení v správnej rade organizácie, ktoré boli zaslané kandidátmi na členky a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Voľba sa koná dňa 18. júla 2018 o 11. hod. v sídle ústavu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Predstavy o  pôsobení v správnej rade organizácie

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Správnu radu pokladám za orgán, ktorého hlavným poslaním je podieľať sa  na riadení verejnej výskumnej inštitúcie, teda Ústavu svetovej literatúry SAV tak, ako to ukladá § 17 Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii.  Svoje eventuálne pôsobenie v správnej rade ÚSvL SAV vidím predovšetkým  v oblasti zachovávania príslušnej legislatívy v prospech všetkých pracovníkov ÚSvL SAV, tak ako to ukladajú a umožňujú kompetencie správnej rady podľa vyššie uvedeného zákona.  Moje aktivity v rámci zachovávania príslušnej legislatívy by sa mali týkať finančného hospodárenia inštitúcie, spravodlivého odmeňovania na základe výsledkov dosiahnutých v rámci príslušnej pracovnej náplne a v intenciách úloh základného vedeckého výskumu formulovaných vo vedeckých grantových projektoch.  Ďalšou oblasťou je iniciovanie  súčinnosti Správnej rady ÚSvL SAV a Vedeckej rady ÚSvL SAV v zmysle  formulovania a tvorby výhľadových plánov  na zabezpečenie kontinuity vedeckého výskumu v oblasti humanitných vied, ktoré sú čoraz viac atakované inštrumentalizáciou a komercionalizáciou vedeckých a akademických inštitúcií. Do tejto oblasti spadá problém vedeckej orientácie ÚSvL SAV a spolupráce s inými výskumnými a akademickými inštitúciami, otázka charakteru doktorandského štúdia a postdoktorandského pôsobenia, a napokon hodnotenie výsledkov dosiahnutých v základnom vedeckom výskume, ktoré by sa malo odvíjať predovšetkým z kvalitatívneho hľadiska a jeho meritórneho posúdenia, a malo by cielene a v rámci možností pôsobiť proti aktuálnej preferencii kvantitatívneho kritéria na vedeckých a akademických pracoviskách všeobecne.

PhDr. Jana Cviková, PhD.

O zvolenie za členku Správnej rady ÚSvL SAV sa uchádzam na základe doterajších skúseností získaných pôsobením na poste vedeckej tajomníčky a šéfredaktorky vedeckého časopisu World Literature Studies, z čoho vyplývala spolupráca v kolégiu riaditeľa v náročnom období viacerých zmien, ktorými ústav prechádzal v uplynulom období. Tieto skúsenosti sa budem snažiť zužitkovať pri podieľaní sa na riadení ústavu v súlade so  Zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii  (najmä par. 17, ktorý upravuje ustanovenie a pôsobenie Správnej rady) a ďalšími súvisiacimi zákonmi, a to s ohľadom na vytváranie adekvátnych inštitucionálnych podmienok pre realizáciu vedeckého výskumu, pričom za dôležité považujem tak kontinuálne zabezpečovanie a ďalšie rozvíjanie ústavu ako v národnom a medzinárodnom meradle uznávanej vedeckej inštitúcie, ako aj maximálne možné zohľadňovanie potrieb pracovníčok a pracovníkov i doktorandiek a doktorandov v záujme kvality individuálnej práce a v neposlednom rade tímovej spolupráce.

Prof. PhDr. Mária Kusá, PhD.

Ja, dolupodpísaná  Mária Kusá  konštatujem, že základným pilierom mojej činnosti v Správnej rade bude úsilie dodržiavať všetky legislatívne normy tak, aby to bolo na prospech  Ústavu svetovej literatúry SAV a jeho pracovníkov v zmysle podpory ich  hlavnej činnosti  – základného vedeckého výskumu.

Konkrétne ide o otázky spojené so spôsobom existencie a fungovania ústavu v oblasti organizačnej, správnej, hospodárskej a vedeckej podľa § 17 zákona 243/2017 Z.z. a ostatných relevantných právnych noriem.

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

V zmysle funkcie správnej rady a povinností, vyplývajúcich zo zákona o v. v. i. pre jej členov sa mienim snažiť o plnenie úloh tohto orgánu v prospech zabezpečenia efektívnej práce a legislatívne nerušeného chodu ústavu.

Pri schvaľovaní rozhodnutí v rozsahu právomocí správnej rady budem prihliadať na špecifické požiadavky ústavu vyplývajúce z uskutočňovania jej hlavnej činnosti, teda na zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom na hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie.

V súlade s povinnosťami správnej rady v súčinnosti s riaditeľom ústavu mienim podporovať jeho strategické rozhodnutia týkajúce sa prípravy návrhov vnútorných predpisov a ich zmien, realizovania konkrétnych vedeckých projektov a prípravy vnútorných predpisov ústavu.

Tieto a ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o v. v. i.  budú realizované v duchu skvalitnenia vedeckého výskumu, zabezpečenia stabilného výskumného prostredia a posilnenia medzinárodných kooperácií na poli literárnovedného výskumu, ako je to v plnom rozsahu ukotvené v zakladacej listine.

V súlade so spoločnými ustanoveniami všetkých orgánov v. v. i.  a v duchu koordinácie ich uznesení mienim prihliadať na to, aby sa ústav mohol ďalej slobodne vedecky rozvíjať a profilovať.

 

Voľba členiek a členov správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV oznamuje konanie volieb členiek a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie dňa 18. júla 2018 o 11. hod. v sídle ústavu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Zoznam oprávnených voličiek a voličov

 1. Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
 2. Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
 3. Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
 4. PhDr. Jana Cviková, PhD.
 5. PaeDr. Veronika Čejková
 6. Doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
 7. Mgr. Judit Görözdi, PhD.
 8. Mgr. Margareta Kontrišová
 9. Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
 10. Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
 11. Mgr. Eva Maliti, CSc.
 12. Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
 13. Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.
 14. Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
 15. Mgr. Bogumila Suwara, PhD.
 16. Mgr. Ingrid Synaková
 17. Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
 18. PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Zoznam bol 13. júla 2018 vypracovaný Vedeckou radou ÚSvL SAV podľa § 23, bodu (2) zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii v Bratislave.

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV oznamuje konanie volieb členiek a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Ústav svetovej literatúry SAV,  Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

Zoznam predkladaných dokladov:

 • Prihláška podpísaná kandidátom
 • Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Pokračovať na Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Hosťovská prednáška: Charles Sabatos – Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

Pozývame na hosťovskú prednášku spojenú s prezentáciou najnovšieho čísla časopisu World Literature Studies 1/2018.

CHARLES SABATOS (Assoc. Prof., Yeditepe University, Istanbul)

Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

KEDY: v stredu 13. júna 2018 o 15:00

KDE: v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV na novej adrese Dúbravská cesta 9 (po vstupe do areálu SAV hneď doprava), Bratislava

(podujatie bude v slovenčine)

obalka WLS 1 2018

Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve

Dovoľujeme sa Vás pozvať na vedeckú konferenciu “Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve”. Konferencia sa bude konať v stredu 30. a vo štvrtok 31. mája 2018 v Rakúskom kultúrnom fóre Bratislava (Astoria Palace, Hodžovo námestie 1/A).
Tešíme sa na Vašu účasť.

program_metafora_SK_OK

Programm_Metapher_Tagung_DT_OK
pozvánka_pict

 

Sťahujeme sa!

umzug-mallorcaV mesiacoch apríl – máj sa náš ústav spolu s knižnicou sťahuje do areálu SAV na Patrónke (bývalý Ústav výskumu srdca) v Bratislave. Počas sťahovania bude prevádzka ústavu aj knižnice obmedzená.

Svetová literatúra a návrat k etike porovnávania

DSC_0994_malyKoncom roka 2017 zavítala na pôdu Ústavu svetovej literatúry SAV profesorka literárnej komparatistiky Dorothy M. Figueira z University of Georgia (Athens, Georgia, USA). Vo svojej výskumnej práci sa zameriava na problematiku recepcie Indie a indickej kultúry v západoeurópskych literatúrach. Je autorkou niekoľkých monografií, ku ktorým patrí Translating the Orient (1991), The Exotic: A Decadent Quest (1994), Aryans, Jews, Brahmins (2002), Otherwise Occupied: Theories and Pedagogies of Alterity (2008) a The Hermeneutics of Suspicion: Cross-Cultural Encounters with India (2015). Hosťovská prednáška Rethinking the Ethics of Comparing (Nové zamyslenie nad etikou porovnávania), ktorú predniesla 22. novembra 2017, sa zamerala na reflexiu súčasného stavu výskumu v oblasti literárnej komparatistiky a svetovej literatúry vzhľadom na ich ďalšie intelektuálne a etické smerovanie. Pokračovať na Svetová literatúra a návrat k etike porovnávania