Konferencia: Tomáš Štrauss – slovenský a európsky kunsthistorik

Pozvánka na konferenciu_jpgIdey a reflexie
Medzinárodná online konferencia
14. apríla od 9.00

Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Tomáša Štraussa usporadúva Ústav svetovej literatúry v spolupráci
so Slovenským centrom PEN a Medzinárodnou školou liberálnych štúdií BISLA v Bratislave vedeckú a spomienkovú online konferenciu pod názvom Slovenský a európsky kunsthistorik Tomáš Štrauss – Idey a reflexie. Uznávaný znalec stredo- a východoeurópskych avantgárd (4. 4. 1931 Budapešť – 28. 5. 2013 Bratislava) bol nútený po nástupe normalizácie opustiť Kabinet estetiky na FiF UK v Bratislave a po dlhom období zákazu činnosti a organizovania alternatívnej kultúry na Slovensku emigroval v roku 1980 do Nemecka. Hosťoval na mnohých zahraničných univerzitách, spolupracoval s exilovými periodikami, je autorom mnohých kunsthistorických textov.
Pod moderátorským vedením prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc. odznejú v jednotlivých vstupoch príspevky Samuela Abraháma, Daniela Grúňa, Andrey Euringer Bátorovej, Lucie Gregorovej-Stach, Vladimíry Büngerovej, Milana Knížáka, Lászlóa Bekeho, Tibora Ferku, Ľubomíra Ďurčeka, Alexa Mlynarčíka a Jána Budaja.

Na podujatie sa môžete pripojiť cez ZOOM od 8.45.

 

Ústav svetovej literatúry SAV ponúka možnosti doktorandského štúdia v akademickom roku 2021/2022

den otvorenych dveri1Zoomové stretnutie k témam a možnostiam doktorandského štúdia na ÚSvL SAV
16. apríl 2021

Počas Týždňa otvorených dverí na Slovenskej akadémii vied v Bratislave, ktorý bude prebiehať od 12. do 16. apríla, má svoj deň aj Ústav svetovej literatúry.  Využijeme ho na to, aby sme predstavili možnosti doktorandského štúdia, ktoré vypisujeme v spolupráci s Filozofickou fakultou UK Bratislava. Toto štúdium poskytuje doktorandom a doktorandkám podnetný priestor pre vlastnú výskumnú a neskôr vedeckú prácu. Zároveň im ponúka príležitosť podieľať sa na ústavných grantových úlohách.
Bližšie informácie o činnosti a aktivitách ÚSvL SAV a aktuálnych možnostiach doktorandského štúdia sa dozviete do videu, ktoré pre vás pripravili garant doktorandského štúdia prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., a doktorandka Mgr. Natália Rondziková.
Stretnutia so školiteľmi a školiteľkami prebehnú v rámci SAV v piatok 16. apríla. Pripojiť sa môžete cez ZOOM v dvoch časoch:
• 10:00 – 11:30 (pripojenie bude možné od 9:45)
• 13:30 – 15:00 (pripojenie bude možné od 13:15)

Ďalšie informácie o týždni otvorených dverí nájdete na stránke SAV.
Za Ústav svetovej literatúry SAV sa budú so záujemcami zhovárať Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil., a Mgr. Roman Mikuláš, PhD. Jednotlivé témy na dizertačné práce a ich školiteľky a školiteľov nájdete TU.

Vyšlo rozšírené vydanie personálnej bibliografie Ladislava Franeka v španielčine

obalka ladislav franek bibliografiaPod názvom Integridad de la unión
entre la literatura y la cultura. Bibliografía personal de Ladislav Franek vychádza druhé, rozšírené a doplnené vydanie  personálnej bibliografie Ladislava Franeka v španielčine. Publikácia, ktorú v pôvodnom slovenskom jazyku zostavila Magda Kučerková, predstavuje jubilanta ako literárneho vedca-romanistu v Ústave svetovej literatúry SAV, dlhoročného vysokoškolského pedagóga, prekladateľa z francúzsky, španielsky a portugalsky písaných literatúr a kritika prekladu. Úvodnú zdravicu napísala Katarína Bednárová, rozhovor s jubilantom pripravili Magda Kučerková a Nataša Burcinová. Bibliografiu spracovala Veronika Čejková. Rozšírené a pozmenené vydanie publikácie vyšlo s použitím textov prvého vydania realizovaného Ústavom svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v rade Knižnica časopisu World Literature Studies Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou. Personálna bibliografia Ladislava Franeka.

JAROSLAV ŠOLTÝS (ed.): Integridad de la unión entre la literatura y la cultura. Bibliografía personal de Ladislav Franek. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Madrid 2020. 332 s.
IBSN 978-80-971962-9-5

O preklade spoločenskovedných textov a ich kultúrnych vplyvoch rozpráva profesorka Mária Kusá

masa kusaTradícia prekladu umeleckých textov sa vždy spája s vývojom politickej a spoločenskej situácie v danom kultúrnom priestore. Mnohí prekladatelia umeleckej literatúry boli odjakživa aj autormi umenovedných, filozofických či antropologických textov, ktoré ovplyvňovali uvažovanie v rozličných vedných disciplínach. Že bez tohto pôsobenia sa poznanie neposúva ďalej, potvrdzuje čerstvo vydaný zborník Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr. Štúdie v ňom hovoria o zásadnom vplyve spoločenskovednej prekladovej literatúry na myslenie a zmenu kánonu v slovenskom kultúrnom priestore asústreďujú sa najmä na dosah francúzskeho prostredia. Viac na túto tému sa dozviete z rozprávania Prof. PhDr. Márie Kusej, CSc. v relácii Rádia Devín Akadémia.

V časovom úseku od 5:30 do 17:30 si ho môžete vypočuť TU.

Ján Jambor o Friedrichovi Dürrenmattovi

friedrich durrenmattŠvajčiarsky dramatik, spisovateľ, básnik a scenárista Friedrich Dürrenmatt patrí medzi najvýznamnejších a najlepšie píšucich nemeckých autorov 20. storočia. Na Slovensku je známy nielen ako autor románov, noviel, detektívnych poviedok, esejí, divadelných hier – najmä takzvaných modelových drám, ale aj ako osobnosť s občianskym postojom. V roku 1968 odsúdil okupáciu Československa, podporil Chartu 77 a po páde režimu aktívne sledoval nástup demokracie v postkomunistických krajinách. Pod vplyvom expresionizmu sa jeho literárne pôsobenie úzko prepojilo aj s výtvarnou tvorbou, venoval sa maľbe, kresbe, grafike. Viac o jeho živote a diele sa dozviete z rozhovoru redaktorky rádia Devín Zuzany Galkovej s doc. Mgr. Jánom Jamborom, PhD. z Ústavu svetovej literatúry SAV.

Vypočuť si ho môžete TU.

Choroby nesú v sebe dôležité metafory, ktoré môžu búrať tabu

roman_mikulasLiterárne patografie ako kroniky utrpenia. O analogizáciách prežívania chorôb v autobiografických dielach nemecky píšucich autorov a autoriek.
Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Fritz Zorn, Kathrin Schmidt

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Prednáška zo dňa 24. 2. 2021,
Ústav svetovej literatúry SAV

Téma metafory a jej súvislosti s chorobami človeka otvára škálu názorov na sebareflexiu v literárnych dielach. Roman Mikuláš vo svojej prednáške približuje metaforizáciu choroby ako spôsob myslenia, ktorý umožňuje opísať nové fenomény a búrať tabu. Východiskom jeho postoja je presvedčenie, že hovoriť o chorobe znamená metaforizovať ju.  Do problematiky ťažko uchopiteľných skúseností autorov a autoriek na pozadí psychických a fyzických chorôb vo vzťahu k metafore  nás uvádza cez autobiografické texty Ingeborg Bachmann, Thomasa Bernharda, Fritza Zorna a Kathrin Schmidt.

Záznam z prednášky si môžete vypočuť TU.

 

Napriek sťaženej situácii sme v roku 2020 rozvinuli viacero projektov. Podrobne o tom hovorí Správa o činnosti

sprava o cinnostiZačiatkom minulého roka sa projekty a činnosti v Ústave svetovej literatúry SAV začali formovať podľa plánov, zakrátko sme sa však museli prispôsobiť novým podmienkam. Určili ich špeciálne opatrenia, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu zmenili spôsob praktického prístupu k práci aj fungovanie celej spoločnosti. Napriek sťaženej situácii sa nám podarilo otvoriť, rozvinúť či dotiahnuť viacero perspektívnych projektov, z ktorých ďalej čerpáme. Najväčším podujatím, ktoré sme začiatkom roka 2020 ešte stihli naživo, bola medzinárodná vedecká konferencia Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach organizovaná v spolupráci s Česko-slovenskou asociáciou porovnávacej literárnej vedy. Okrem toho sme zorganizovali celý rad podnetných prednášok či seminárov, publikovali štyri obsažné čísla časopisu World Literature Studies so zaujímavými témami, vedecké zborníky Výskum metafory v interdisciplinárnych a interdiskurzívnych perspektívach zostavovateľa Romana Mikuláša, ktorý vyšiel v nemčine, a Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr, ktorý zostavili Mária Kusá a Natália Rondziková.
Podrobné informácie o všetkých minuloročných aktivitách nášho ústavu zhrnuje Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2020, ktorú si môžete prečítať TU.

Vyšiel zborník textov o prekladoch vo vedách o človeku

obalka PaK 2020 na webPreklady v oblasti vied o človeku spoluvytvárali slovenské myslenie o kultúre, umení a spoločnosti. Ich rekonštrukcia je zaujímavým svedectvom o pohybe myšlienok a ich transformáciách naprieč časom, kultúrami a politickými systémami. Genézu reflexie prekladu spoločenskovedných textov z francúzštiny a funkcie týchto textov prináša nový zborník pod názvom Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr, ktorý vyšiel koncom roka 2020 v spolupráci Ústavu svetovej literatúry SAV a vydavateľstva Veda. Zostavili ho Mária Kusá a Natália Rondziková, štúdiami prispeli Katarína Bednárová, Edita Gromová, Jana Truhlářová a Libuša Vajdová. Jednotlivé štúdie spracúvajú otázky položené a analyzované na seminári Preklad spoločenskovedných textov, ktorý sa konal v ÚSvL SAV v decembri 2019. Viac o publikácii TU.

Predstavujeme publikáciu o výskume metafory a jej vplyve na realitu

Anotacia Mikulas_MetaphernforschungČo znamená metafora v ľudskej komunikácii? Ako ovplyvňuje myslenie a čím formuje náš orientačný priestor? Odpovede na špecifické otázky o tom, ako v metaforách existuje ľudská realita, prináša nová publikácia Romana Mikuláša Výskum metafory
v interdisciplinárnych a interdiskurzívnych perspektívach, ktorá vyšla koncom minulého roka v nemeckom vydavateľstve  Brill/mentis. Jednotlivé štúdie reflektujú metaforu ako súčasť procesu, ktorý možno skúmať z viacerých perspektív vied o človeku. Autori a autorky príspevkov  nevnímajú metaforu primárne ako fenomén systému jazyka, skôr ako zvláštny druh prepojenia kognície a komunikácie.

Roman Mikuláš: Literárne patografie ako kroniky utrpenia. O analogizáciách prežívania chorôb v autobiografických dielach nemecky píšucich autorov a autoriek

pozvanka na web

POZVÁNKA NA ONLINE PREDNÁŠKU
Dátum a čas:
streda 24. 2. 2021 o 14.00

Prednáška Mgr. Romana Mikuláša, PhD. nás vtiahne do problematiky nemecky písaných literárnych diel, ktoré zachytávajú ťažko uchopiteľné skúsenosti autorov a autoriek na pozadí psychických a fyzických chorôb vo vzťahu k metafore. Vo svojej analýze sa sústredí na autobiografické texty Ingeborg Bachmann, Thomasa Bernharda, Fritza Zorna a Kathrin Schmidt.

 

Pre možnosť získať link na online prednášku sa prihláste na mailovej adrese robert.gafrik@savba.sk.