Cena Mateja Bela pre Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia (A-K)

Cenu Mateja Bela za rok 2015 v kategórii lexikografických diel udelil
Literárny fond Oľge Kovačičovej a Márii Kusej z Ústavu svetovej literatúry
SAV za zostavenie diela Slovník slovenských prekladateľov umeleckej
literatúry 20. storočia (A-K).
Knihu vydal Ústav svetovej literatúry SAV vo vydavateľstve Veda a
Literárny fond ocenil aj vydavateľa a vydavateľstvo poctou za edičný čin.
Predseda poroty 26. ročníka výročných cien doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD.
zhodnotil prínos vydania Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej
literatúry 20. storočia (A-K) okrem iného slovami:
„Treba zdôrazniť, že autorskému kolektívu sa podarilo zhromaždiť poznatky
o najvýznamnejších osobnostiach slovenského umeleckého prekladu. Porota
ocenila okrem obsahu aj úsilie autorov o objektívny štýl, ktorým podávajú
neraz aj problematické fakty. Obdiv si zasluhuje tiež skutočnosť, že sa
podarilo zladiť vyjadrovanie a expresívnosť jednotlivých autorov, takže
zväčša necítiť rôznorodosť mnohopočetného kolektívu tridsiatich
odborníkov. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry je
mimoriadne záslužným činom, lebo poskytuje súhrnný obraz podstatnej časti
knižnej produkcie diel svetovej literatúry, ktoré boli vydané na Slovensku
v 20. storočí. V tejto podobe nám ho môžu závidieť aj mnohé krajiny s
rozvinutejšou a staršou knižnou kultúrou.“

image_thumb.php

m kusa

o kovacicova

e borcin

a bzoch

Z textu Ľubice Suballyovej na:
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6356
Fotografie: Ľubica Suballyová

Čestné uznanie za Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry

Jednota tlumočníků a překladatelů v Českej republike udelila čestné uznanie publikácii Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry – 20. storočie (A – K), ktorú zostavili Mária Kusá a Oľga Kovačičová (ÚSvL SAV – VEDA 2015).
Blahoželáme!

              l207794                                    HP0001-page-001

Obraz Turkov v stredoeurópskej historickej próze

DSC_0009_PerfectPhoto.cz_2016-05-18V Ústave svetovej literatúry SAV sa v stredu 20. apríla 2016 konala hosťovská prednáška Charlesa Sabatosa, docenta na Yeditepe University v Istanbule. Sabatos je v súčasnosti štipendistom NŠP v Ústave svetovej literatúry SAV. Pochádza z USA, doktorát získal na Michiganskej univerzite. Bol štipendistom Fulbrightovej nadácie a pôsobil na Univerzite Komenského. Vedecky sa zameriava na nadnárodné kontexty stredo- a východoeurópskej literatúry, najmä na orientalizmus a imagológiu v modernej a súčasnej próze.
Pokračovať na Obraz Turkov v stredoeurópskej historickej próze

Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe: konferencia s účasťou Jaya Davida Boltera, Georgia Institute of Technology

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu
Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe
5-6. október 2016, Bratislava
Hlavný prednášajúci: Jay David Bolter (Technologický inštitút v Georgii, USA)
V západnej civilizácii už azda nikto nepochybuje o význame moderných technológií v oblasti prírodných, technických a empirických vied. Avšak potenciál moderných technológií nezostáva ani bez reflexie humanitných a spoločenských vied, predovšetkým literárnovedných a kunsthistorických. Práve tieto oblasti získavajú vďaka novým technológiám zvýšenú flexibilitu a dokážu synkreticky prepájať rôzne textové, obrazové i zvukové obsahy. Vynikajúcimi príkladmi úspešného kombinovania týchto dimenzií sú dlhodobé výskumy a projekty Jaya Davida Boltera (Turing’s Man, Writing Space, Remediation, spolutvorca programu Storyspace).
Na druhej strane sa čoraz intenzívnejšie vyzdvihovanie významu moderných technológií odohráva často na úkor adekvátneho a dôsledného zhodnotenia ich reálnych možností, ak nie dokonca na úkor precizovania špecifického jadra humanitných vied.
Pokračovať na Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe: konferencia s účasťou Jaya Davida Boltera, Georgia Institute of Technology

Hosťovská prednáška Ioany Popa v Ústave svetovej literatúry SAV

popaDňa 13. apríla 2016 sa v Ústave svetovej literatúry SAV uskutočnila hosťovská prednáška Ioany Popa na tému Institutionalization and International Construction of Area Studies in France during the Cold War. Insights from the Russian and Eastern European Program of Ecole Pratique des Hautes Etudes Sixth section. Dr. Popa pôsobí ako sociologička a výskumníčka v CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique), aj ako členka ISP (Institut des Sciences sociales du politique) vo Francúzsku. Špecializuje sa na vzťahy CNRS s Ruskom, Poľskom a ďalšími krajinami bývalého východného bloku.
Pokračovať na Hosťovská prednáška Ioany Popa v Ústave svetovej literatúry SAV