Doktorandské štúdium

PROGRAM  DŠ       ZS 2018/2019       Literárna veda 1

JÚL 2019

02.07.2019 10:00 Doktorandský seminár
Georg Lukács: Teória románu. Vedie: prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.

JÚN 2019

12. 06. 2019 10:00 Doktorandské kolokvium

MÁJ 2019

15. 05. 2019 11:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
József Demmel, PhD.: Ľudovít Štúr: človek alebo abstrakcia?
Kontextualizácia v biografii

APRÍL 2019

10. 04. 2019 10:00 Pracovný seminár v rámci DŠ
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Sociologické prístupy k literatúre

FEBRUÁR 2019

13. 02. 2019 10:30 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.: Literatúra a jej filmová podoba
v stredoeurópskom kontexte

JANUÁR 2019

16. 01. 2019  o 10:00:  Prednáška v rámci doktorandského štúdia  Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.: K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike

 

DECEMBER 2018

05. 12. 2018 o 13:00: Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.: Možnosti sociologickej imaginácie
v kontexte iných vedných disciplín

12. 12. 2018 o 10:00: Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Dr. Mária Bátorová, DrSc.: Teória vzťahu textu a kontextu. Nová
metóda interpretácie literárnych textov ako podkladu ich porovnávania
(autor – text – čitateľ a ich kontexty)

12. 12. 2018 o 12:30: Dizertačné skúšky (DŠ)
Mgr. Judita Dobrá, Mgr. Mária Halašková

19. 12. 2018 o 10:30: Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Doc. Ivan Jančovič, PhD.: Literárne vzdelávanie ako literárnovedný
výskumný problém

NOVEMBER

07. 11. 2018    10:00  Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.: Úvod do neomarxistickej literárnej  teórie

14. 11. 2018    14:00   Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.: Úvod do postkoloniálnej literárnej teórie

21. 11. 2018    10:00  Mgr. Klement Mitterpach, PhD.: Filozofia ako špekulatívny realizmus

 

OKTÓBER

10. 10. 2018 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.: Úvod do literárnej vedy

17. 10. 2018 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Teórie literatúry I.

24. 10. 2018 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Teórie literatúry II.

31. 10. 2018 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Teórie literatúry III.

 

PROGRAM DŠ       LS 2018       Literárna veda 2

JANUÁR

31. 01. 2018     13.00       doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.:  K metodologickým otázkam súčasného výskumu a interpretácie lyriky.

21.2.2018  Dizertačná skúška:

Mgr. Nataša Burcinova: RECEPCIA KUBÁNSKEJ LITERATÚRY NA SLOVENSKU

Mgr. Barbora Čaputová:  MIRCEA ELIADE: PARALELY V RELIGIONISTICKOM A LITERÁRNOM DIELE

 

22. 03. 2018    10:00   doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.: Emergencia literárnej formy z hľadiska vzťahu jazyka a kultúry

 

20. 06. 2018    10:00       Dr. Mirko Lampis, PhD.:  Pojem „text“ v semiotickej a systémovej             perspektíve

 

PROGRAM  DŠ        ZS 2017  Literárna veda 1

 

SEPTEMBER

13. 09. 2017 13:00 Doktorandské kolokvium
27. 09. 2017 13:00 Prednáška v rámci DŠ: Naratológia – prípadové štúdie (Mgr. Juraj Dvorský, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku)

OKTÓBER

04. 10. 2017 10:00 Prednáška v rámci DŠ: Literárnovedné podnety zo súčasného Poľska. Metodológia, komparatistika, kulturológia a areálové štúdiá. (prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Masarykova univerzita)

 

NOVEMBER

20. 11. 2017    o 10.00  Doktorandský seminár Democracies on the Move: Citizenships, Languages, and Migrations across Italy, Europe, and America Prof. Dorothy Figueira (University of Georgia, Athens, USA)

 

DECEMBER

6. 12.  o 13.00.  Strukturalistická estetika mezi vědou a ideologií (R. Jakobson a filozofie československých dějin) prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (FF UK Praha a FSŠ UKF Nitra)

 

———————

 

PROGRAM         LS 2017  Literárna veda 2

 

FEBRUÁR

22. 02. 2017    10:00  Doktorandský seminár  Martin Heidegger: Zdroj umeleckého diela (prof. PhDr. František Novosád, CSc.)

 

MAREC

13. 3. 2017   14:00    Doktorandská prednáška s diskusiou Interaktivita v literatúre a elektronických médiách (Mgr. Pavel Matejovič, PhD.)

22. 3. 2017   14:00  Doktorandská prednáška s diskusiou  Americká Nová kritika (Prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.)

 

APRÍL

26. 4. 2017   14:00   Formalizmus (doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.)

 

MÁJ

24. 5. 2017   10:00   Poetika románu (prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.)

 

 

JÚN

28. 6. 2017   10:00   Metóda komparatistického výskumu (analýza textu) (Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

 

————————————————————————————————————————-

PROGRAM         ZS 2016/2017     Literárna veda 1

Október

12. 10. 2016     9.00    Konzultácie pre doktorandské štúdium   (prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

20. 10. 2016    10:00    Úvod do literárnej vedy    (prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.)

 

November

09. 11. 2016    9.00     Doktorandská skúška   (Bc. Krištof Anetta, MSc)

10.45   Doktorandská skúška   (Mgr. Natália Dukátová)

30. 11. 2016   11.00     Naratológia    (prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.)

 

December

07. 12. 2016   9.30    Teória prekladu           (Doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.)

12. 12. 2016   14.00   Intertextualita             (Mgr. Ján Jambor, PhD.)

 

Všetky prednášky sa konajú v rámci predmetu „Literárna veda 1“. Termíny sa môžu operatívne zmeniť. Aktualizované termíny budú zverejnené na tejto stránke.

 

———————-

 

PROGRAM LS 2016

január 2016

27. 01. 2016 09:00 Doktorandský seminár

február 2016

03. 02. 2016 09:00 Doktorandský seminár

marec 2016

02. 03. 2016 09:00 Konzultácie pre doktorandské štúdium (Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

16. 03. 2016  10:00 Dizertačná skúška

16. 03. 2016  15:00  Doktorandská prednáška:  prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (FiF UK): Postštrukturalizmus

apríl 2016

06. 04. 2016  09:00  Konzultácie pre doktorandské štúdium (Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

27. 04. 2016   14:00  Doktorandská prednáška: doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. (FSŠ UKF): Telo a slovo v semiotickej reflexii literatúry

máj 2016

18. 05. 2016   13.00  Doktorandský seminár: prof. Adam Bžoch, CSc.: Teória hry podľa J. Huizingu – čítací seminár

jún 2016

08. 06. 2016  10.00 Doktorandská prednáška: Dr. Lucyna Spyrka (Uniwersytet Śląski): Zdomácnenie a odcudzenie prekladu v blízkych kultúrach

——————————————————-

PROGRAM Literárna veda 1 2015/2016 ZS

október

14. 10. 2015 10:00 Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.: Úvod do literárnej vedy

28. 10. 2015 13:00 Doc. PhDr. Bohumil Fořt, PhD.: Český štrukturalizmus

november

11. 11. 2015 10:00 Doktorandský seminár: Čítanie textov Waltera Benjamina – prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.

18. 11. 2015 10:00 Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.: Pozitivizmus

25. 11. 2015 09:30 – 15:30 Dizertačná skúška