Doktorandské štúdium

PROGRAM  DŠ:  všetky prednášky sa konajú v rámci predmetov LITERÁRNA VEDA 1, LITERÁRNA VEDA 2. Termíny sa môžu operatívne zmeniť. Aktualizované termíny budú zverejnené na tejto stránke.

 

FEBRUÁR 2020

5. 2. o 9:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Walter Benjamin: Paríž, hlavné mesto XIX. storočia
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.

19. 2. o 10:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Theodor W. Adorno: list W. Benjaminovi z 2. augusta 1935
Vedie: prof.  Adam Bžoch, CSc.

JANUÁR 2020

8. 1. o 10:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Johan Huizinga: O hraniciach hry a vážnosti v kultúre
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.

15. 1. o 14:00 Prednáška z cyklu Z literárnovednej dielne
Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.: „Transhumánne umenie“ ako súčast diskusií o post-  a  transhumanizme

22. 1. o 10:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Roger Caillois: Hry a lidé
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.


DECEMBER 2019

4. 12. o 14:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Sigmund Freud: Nespokojnosť v kultúre
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.

11. 12. o 9:00 Obhajoba dizertačnej práce
Mgr. Krištof Anetta, MSc: Nové paradigmy tvorby: analýza multimodálnych internetových platforiem

NOVEMBER 2019

6. 11. o 10:00 Dizertačné skúšky
Kristína Kállay, MA; Mgr. Zuzana Kopecká

13. 11. o 10:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Friedrich Nietzsche: Zrodenie tragédie z ducha hudby u Grékov
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.

27. 11. o 10:00 Doktorandský seminár Teórie kultúry
Ismail Kadare: Aischylos, ten veľký smoliar
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.

JÚL 2019

2. 07. o 10:00 Doktorandský seminár
Georg Lukács: Teória románu.
Vedie: prof. Adam Bžoch, CSc.

JÚN 2019

12. 06. o 10:00 Doktorandské kolokvium

MÁJ 2019

15. 5. o 11:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
József Demmel, PhD.: Ľudovít Štúr: človek alebo abstrakcia?
Kontextualizácia v biografii

APRÍL 2019

10. 4. o 10:00 Pracovný seminár v rámci DŠ
Prof. Adam Bžoch, CSc.: Sociologické prístupy k literatúre

FEBRUÁR 2019

13. 2. o 10:30 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Mgr. art. Štefan Timko, PhD.: Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte

JANUÁR 2019

16. 1. o 10:00:  Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.: K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike


DECEMBER 2018

05. 12. o 13:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.: Možnosti sociologickej imaginácie
v kontexte iných vedných disciplín

12. 12. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Dr. Mária Bátorová, DrSc.: Teória vzťahu textu a kontextu. Nová
metóda interpretácie literárnych textov ako podkladu ich porovnávania
(autor – text – čitateľ a ich kontexty)

12. 12. o 12:30 Dizertačné skúšky
Mgr. Judita Dobrá; Mgr. Mária Halašková

19. 12. o 10:30 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Doc. Ivan Jančovič, PhD.: Literárne vzdelávanie ako literárnovedný výskumný problém

NOVEMBER 2018

07. 11. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.: Úvod do neomarxistickej literárnej  teórie I.

14. 11. o 14:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.: Úvod do postkoloniálnej literárnej teórie II.

21. 11. o 10:00 Prednáška
Mgr. Klement Mitterpach, PhD.: Filozofia ako špekulatívny realizmus

OKTÓBER 2018

10. 10. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.: Úvod do literárnej vedy

17. 10. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Teórie literatúry I.

24. 10. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Teórie literatúry II.

31. 10. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Teórie literatúry III.

JÚL 2018

20. 6. o 10:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Dr. Mirko Lampis, PhD.:  Pojem „text“ v semiotickej a systémovej perspektíve

MAREC 2018

22. 03. o 10:00  Prednáška
doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.: Emergencia literárnej formy z hľadiska vzťahu jazyka a kultúry

FEBRUÁR 2018

21. 2. o 9:00 Dizertačná skúška
Mgr. Nataša Burcinová; Mgr. Barbora Čaputová

JANUÁR 2018

31. 01. o 13.00  Prednáška
doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.:  K metodologickým otázkam súčasného výskumu a interpretácie lyriky


DECEMBER 2017

6. 12. o 13.00 Prednáška
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.: Strukturalistická estetika mezi vědou a ideologií (R. Jakobson a filozofie československých dějin)

NOVEMBER 2017

20. 11. o 10.00  Doktorandský seminár
Prof. Dorothy Figueira: Democracies on the Move: Citizenships, Languages, and Migrations across Italy, Europe, and America

OKTÓBER 2017

04. 10. o 10:00 Prednáška v rámci DŠ
Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.: Literárnovedné podnety zo súčasného Poľska. Metodológia, komparatistika, kulturológia a areálové štúdiá.

SEPTEMBER 2017

13. 09. o 13:00 Doktorandské kolokvium

27. 09. o 13:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Mgr. Juraj Dvorský, PhD.: Naratológia – prípadové štúdie

JÚN 2017

28. 6. o 10:00   Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.: Metóda komparatistického výskumu (analýza textu)

MÁJ 2017

24. 5. o 10:00   Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.: Poetika románu

APRÍL 2017

26. 4. o 14:00 Prednáška v rámci doktorandského štúdia
Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.: Formalizmus

MAREC 2017

13. 3. o 14:00  Doktorandská prednáška s diskusiou
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.: Interaktivita v literatúre a elektronických médiách

22. 3. o 14:00  Doktorandská prednáška s diskusiou
Prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.: Americká Nová kritika

FEBRUÁR 2017

22. 02. o 10:00  Doktorandský seminár
Prof. PhDr. František Novosád, CSc.: Martin Heidegger: Zdroj umeleckého diela


PROGRAM         ZS 2016/2017     Literárna veda 1

Október

12. 10. 2016     9.00    Konzultácie pre doktorandské štúdium   (prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

20. 10. 2016    10:00    Úvod do literárnej vedy    (prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.)

 

November

09. 11. 2016    9.00     Doktorandská skúška   (Bc. Krištof Anetta, MSc)

10.45   Doktorandská skúška   (Mgr. Natália Dukátová)

30. 11. 2016   11.00     Naratológia    (prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.)

 

December

07. 12. 2016   9.30    Teória prekladu           (Doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.)

12. 12. 2016   14.00   Intertextualita             (Mgr. Ján Jambor, PhD.)

 

PROGRAM LS 2016

január 2016

27. 01. 2016 09:00 Doktorandský seminár

február 2016

03. 02. 2016 09:00 Doktorandský seminár

marec 2016

02. 03. 2016 09:00 Konzultácie pre doktorandské štúdium (Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

16. 03. 2016  10:00 Dizertačná skúška

16. 03. 2016  15:00  Doktorandská prednáška:  prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (FiF UK): Postštrukturalizmus

apríl 2016

06. 04. 2016  09:00  Konzultácie pre doktorandské štúdium (Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.)

27. 04. 2016   14:00  Doktorandská prednáška: doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. (FSŠ UKF): Telo a slovo v semiotickej reflexii literatúry

máj 2016

18. 05. 2016   13.00  Doktorandský seminár: prof. Adam Bžoch, CSc.: Teória hry podľa J. Huizingu – čítací seminár

jún 2016

08. 06. 2016  10.00 Doktorandská prednáška: Dr. Lucyna Spyrka (Uniwersytet Śląski): Zdomácnenie a odcudzenie prekladu v blízkych kultúrach

——————————————————-

PROGRAM Literárna veda 1 2015/2016 ZS

október

14. 10. 2015 10:00 Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.: Úvod do literárnej vedy

28. 10. 2015 13:00 Doc. PhDr. Bohumil Fořt, PhD.: Český štrukturalizmus

november

11. 11. 2015 10:00 Doktorandský seminár: Čítanie textov Waltera Benjamina – prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.

18. 11. 2015 10:00 Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.: Pozitivizmus

25. 11. 2015 09:30 – 15:30 Dizertačná skúška