Archívy kategórie: Pozvánky

Prezentácia zborníka štúdií Magdolny Balogh (Ed.): Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990)

NEW pre JUDIT plagatSrdečne pozývame na prezentáciu zborníka štúdií Magdolny Balogh (Ed.) Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990). V centre záujmu stojí recepcia slovenskej literatúry v maďarskej kultúre po roku 1990 a javy kultúrneho transferu viažuce sa na hosťovanie Slovenska na knižnom veľtrhu v Budapešti v roku 2016. Autorky a autori sa venujú kultúrnemu, kultúrno-diplomatickému, inštitucionálnemu kontextu prijímania, ako aj vybraným literárnym fenoménom slovenskej literatúry, recepcii slovenských autoriek a autorov či textov a otázkam umeleckého prekladu.

Zborník štúdií zahŕňa texty z pera osobností vedy a umeleckého prekladu z rôznych maďarských a slovenských vedeckých a kultúrnych inštitúcií, ktoré odzneli na konferencii Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990 usporiadanej v Budapešti dňa 17. októbra 2017 v rámci projektu Ústavu svetovej literatúry SAV a Literárnovedného ústavu MAV Slovenská a maďarská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 3. – Špecifické národné literárne javy v 20. a 21. storočí, vzájomný transfer literatúry.

Publikáciu predstavia: Mgr. Ivana Taranenková, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV) a zostavovateľka dr. Magdolna Balogh, PhD. (Literárnovedný ústav CHV MAV, Budapešť).

Ďalší hostia: Renata Deáková, Gábor Hushegyi

KEDY: streda 13. marca 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Prednáška Anity Račákovej: Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita

NEW Anita Racakova prednaskaSrdečne pozývame na prednášku Mgr. Anity Račákovej, PhD. s názvom Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita, ktorá sa koná v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

V úvode prednášky sa bude Anita Račáková venovať krátkej charakteristike literárnej reportáže ‒ žánru, ktorý sa vyznačuje synkretizmom faktografie a subjektívneho, beletrizovaného spracovania objektívnej reality. Prednáška priblíži prostredníctvom analýzy ukážok z prekladov diel Ryszarda Kapuścińského ‒ otca poľskej školy reportáže ‒ špecifiká translácie tohto žánru, vyplývajúce z transkulturality beletrizovaného reportážneho textu, v ktorom autor sprostredkúva cudziu kultúru vnímanú cez filter vlastnej kultúrnej identity (v prípade vybraných Kapuścińského diel ide o vzťah poľskej a etiópskej, ruskej či iránskej kultúry). Bude hľadať odpovede na nasledujúce otázky: Aké podoby môže v prekladoch reportáží nadobúdať transkulturalita? Ktorú z kultúr, vstupujúcich „do hry“, si prekladateľ volí ako smerodajnú? Ako sa vo vzťahu k týmto kultúram identifikuje?

KEDY: streda 6. marca 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Mgr. Anita Račáková, PhD. vyštudovala slovenský jazyk a literatúru ‒ slavistiku (so špecializáciou na poľský jazyk) na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (1997). Interné doktorandské štúdium v odbore slavistika ‒ slovanské jazyky absolvovala v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV (v tom čase Slavistický kabinet SAV). Od roku 2000 pracuje ako odborná asistentka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katedre slovanských jazykov Filologickej fakulty, neskôr Fakulty humanitných vied, dnes Filozofickej fakulty. V súčasnosti vedie v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra najmä prekladové a tlmočnícke semináre. Je spolueditorkou zborníka Słowiański dialog kulturowy: studia leksykalne i gramatyczne (Banská Bystrica, 2014), spoluautorkou učebnice Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí : Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego (Lublin, 2016), spoluredaktorkou zborníka Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich (Kraków, 2017). Podieľala sa na organizovaní piatich medzinárodných polonistických alebo slavistických konferencií.

Venuje sa porovnávaciemu výskumu slovensko-poľských jazykových vzťahov so zameraním na odbornú komunikáciu, odborný text a terminológiu, didaktike odborného poľského jazyka, či hybridite v preklade a terminológii.

Prednáška Bogumiły Suwara: „Transhumánne umenie” ako súčasť diskusií o post- a transhumanizme

SrdečBOGUMILA SUWARA prednaska-page-001ne pozývame na prednášku Mgr. Bogumiły Suwara, PhD. s názvom „Transhumánne umenie” ako súčasť diskusií o post- a transhumanizme. Prednáška sa bude zameriavať na tri okruhy otázok: Kto má radšej termín „post-humanizmus” a komu viac vyhovuje „trans-humanizmus”? Aké sú základné predstavy a presvedčenia iniciátorov trans-humánneho hnutia prezentované v texte Transhumanistickej deklarácie (The Transhumanist Declaration)? Aké aspekty trans-humanizmu mapujú vo svojej tvorbe Olga Tokarczuk, Maja Smrekar a Patricia Piccinini?

KEDY: streda 27. februára 2019 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Bogumiła Suwara, PhD. prednášala na Jagelovskej univerzite v Krakowe, na Masarykovej univerzite v Brne a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV pracovala v niekoľkých translatologických grantových projektoch zameraných na skúmanie teórie a dejín prekladu na Slovensku (B. Suwara: O preklade bez prekladu). Neskôr iniciovala v Ústave svetovej literatúry skúmanie viacerých aspektov elektronickej literatúry, digitálnej kultúry, interfejsov literatúry, hybridizácie textu a obrazu, vizualizácie akademických publikácií (B. Suwara, ed.: Staré a nové interfejsy literatúry; B. Suwara a Z. Husárová, eds.: V sieti strednej Európy. Nielen o elektronickej literatúre). Pre tento výskum získala v rokoch 2007 až 2017 podporu vedeckej agentúry VEGA na realizáciu niekoľkých kolektívnych medzirezortných grantových projektov.

Prednáška „Transhumánne umenie” ako súčasť diskusií o post- a transhumanizme je realizovaná v rámci výskumu pre kolektívny grantový projekt Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu (APVV-17-0064).

Prednáška Štefana Timka: Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte

Srdečne pozývame na prednášku Mgr. art. Štefana Timka, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre) s názvom Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte. Prednáška by sa mala v úvode venovať priblíženiu základných teórii vzťahujúcich sa k filmovým adaptáciám literárnych diel. Dôraz bude klásť na priblíženie prác predovšetkým slovenských teoretikov literárneho a filmového umenia venujúcich sa problematike vzťahu literatúry a filmu (Július Pašteka, Jelena Pašteková, Tibor Žilka). Druhá časť prednášky sa bude venovať špecifikám filmovej tvorby v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku v kontexte spracovávania literárnych predlôh. Mapovať chce predovšetkým vývoj charakteru filmových adaptácií v týchto krajinách od konca 2. svetovej vojny po súčasnosť.

KEDY: v stredu 13. februára 2019 o 10:30

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Timko fotoMgr. art. Štefan Timko, PhD. (1975) vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2000). Doktorandské štúdium interne absolvoval v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2011). Pracoval ako dramaturg v Slovenskom rozhlase Košiciach (2001 – 2006), prednášal rozhlasovú tvorbu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2007 – 2010) a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, kde sa venuje predovšetkým stredoeurópskej kinematografii, teatrológii a populárnej kultúre. Je organizátorom piatich ročníkov medzinárodnej konferencie Česká literatúra a film a editorom zborníkov z týchto podujatí. Je autorom monografií Situačná komédia a jej regionálne modely (2012) a Zábavné populárne žánre (2015), spoluautorom vysokoškolských učebníc Úvod do spoločenskovedného myslenia (2015) a Stredoeurópsky areál ako kultúrny fenomén (2015).
Okrem tvorby odborných textov sa aj v súčasnosti podieľa na príprave rozhlasových dramatických, detských i zábavných programov. Za svoju autorskú a dramaturgickú rozhlasovú činnosť získal viacero ocenení (Verš, Dráma, Rozhlasová žatva, Zázračný oriešok, prémie Literárneho fondu a iné).

Prednáška Ladislava Franeka: Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia G. Apollinaira)

Aj v novom roku pokračujeme v cykle venovanom aktuálnemu výskumu našich pracovníčok a pracovníkov Z literárnovednej dielne. Pozývame na prednášku profesora Ladislava Franeka Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia G. Apollinaira).

KEDY: v stredu 16. januára 2019  o 14. hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

Franek_27_01_09Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. (1947) je literárny vedec, romanista, prekladateľ z francúzsky, španielsky a portugalsky písaných literatúr, kritik prekladu. Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave roku 1970 nastúpil do Ústavu svetovej literatúry SAV ako ašpirant a dodnes tu pôsobí ako samostatný vedecký pracovník. Pokračovať na Prednáška Ladislava Franeka: Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia G. Apollinaira)

Prednáška Tatiany Sedovej: K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike

Srdečne pozývame na prednášku profesorky Tatiany Sedovej (Filozofický ústav SAV a FF UMB) K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike.

KEDY: v stredu 16. januára 2019  o 10. hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

sedovaProf. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike filozofie a metodológie vedy. Analyzuje a rozvíja metodológiu najmä sociálneho a historického poznania so zreteľom na ontologický status sociálneho faktu, jeho odlišnosti od faktov empirických prírodných vied. Pokračovať na Prednáška Tatiany Sedovej: K možnostiam a limitom filozofie vo vzťahu k sociálnemu poznaniu a humanistike

Prednáška Libuše Vajdovej: Dejiny národnej a dejiny svetovej literatúry – intersekcie a geokultúrne posuny

Ústav svetovej literatúry SAV srdečne pozýva na prednášku v rámci cyklu Z literárnovednej dielne – PhDr. Libuša Vajdová, CSc.: Dejiny národnej a dejiny svetovej literatúry – intersekcie a geokultúrne posuny.

KEDY: v stredu 28. novembra 2018 o 10.00 hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

vajdova_gm

Prednáška M. Forgáča a M. Kendru: Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na prednášku Marcela Forgáča a Milana Kendru z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity na tému Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek.

KEDY: v stredu 28. novembra 2018 o 14.00 hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)

obálka2_18Prednáška spojená s prezentáciou čísla 2/2018 časopisu World Literature Studies reflektuje spektrum podnetov a dôsledkov, ktoré vyplývajú z povahy literárnych fikcií vytvorených filozofmi a filozofkami. Medzi tieto podnety patrí napríklad otázka, ako literárne útvary využívajú príznaky filozofického diskurzu vo funkcii jedného z významotvorných princípov. V prednáške sa pokúšame uchopiť estetické koncipovanie realizované v literárnych fikciách filozofov a filozofiek ako postup, ktorý navrhuje priestor na to, aby sa filozofické tézy uvoľnili z referenčno-kognitívneho rámca a boli preverované či valorizované ikonicko-zážitkovým spracovaním. Pokračovať na Prednáška M. Forgáča a M. Kendru: Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek