Archív kategorií: Pozvánky

Oleksandr Kalnychenko o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia

Guest lecture Changing a Translation Method and Erasing Translation Theory in Ukraine in the 1930s / Hosťovská prednáška Zmeny metódy prekladu a vymazávanie translatologickej teórie na Ukrajine v 30. rokoch 20. storočia

Oleksandr Kalnychenko
(Translation Studies of Mykola Lukash Translation Studies Department at V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine)

17. apríl 2024 (streda) o 15.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89959349119?pwd=9JyzV0UjA4wUVQ4YuSznTwuNZxaL7C.1
Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Prednáška predstaví mechanizmy štátneho zasahovania do prekladov na Ukrajine počas stalinizmu. Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia mnohí ukrajinskí literárni vedci a spisovatelia sústredili svoju pozornosť na preklad. Spoločne zadefinovali filologicky presnú prekladateľskú metódu, ktorá sa orientovala na východiskový text. V okruhu teoretikov ideologicky spriaznených s komunistickou stranou vznikal alternatívny prístup k prekladu, ktorý sa nesústreďoval na východiskový text, ale na masového sovietskeho čitateľa. Pokračovať na Oleksandr Kalnychenko o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia

Adam Bžoch v rozhovore o svojej novej knihe

V pondelok 8. apríla o 18:00 pokračujú Hovory@Pistori  Michala Hvoreckého v bratislavskom Pistoriho paláci. Tentoraz sa bude o umení konverzácie a význame dialógu rozprávať s novinárkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou a literárnym vedcom Adamom Bžochom.
Michal Hvorecký o novej monografii Adama Bžocha Konverzácia a európska literatúra napísal: „Hĺbkou a rozsahom sa v našich humanitných vedách podobné diela vyskytujú ozaj zriedkavo. Preskúmal, aký význam mala pre európsku kultúru spoločenská konverzácia a ako sa to prejavilo v románoch, ale aj vo vizuálnom umení a ako to ovplyvnilo náš civilizačný vývoj.“

Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

13. marec 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Číslo predstavia a diskusiu moderujú doc. Mgr. Ján Jambor, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i) a prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenské-ho Bratislava), ktorí posledné číslo minulého ročníka spoločne editovali.

 

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83899770802?pwd=2Ptnpvqur4xEKTVroILqtVAjaYtFpO.1
Meeting ID: 838 9977 0802
Passcode: 377223

Toto číslo časopisu, ktoré nájdete TU, sa venuje dvom úzko prepojeným významným fenoménom súčasnej literatúry, ktoré stoja od začiatku 70. rokov 20. storočia v centre záujmu literárnej vedy. Ide o podoby individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000. Pokračovať na Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

 

13. marec 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Knihu predstaví, rozhovor s autorom a diskusiu bude viesť doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85378948870?pwd=NEcGSZsOAKIQs1aikCk0XHPV4Uytno.1
Meeting ID: 853 7894 8870
Passcode: 915675

Po boku klasickej literárnej medievalistiky, zameriavajúcej sa na filologické a poetologické otázky stredovekého písomníctva, sa v ostatných rokoch dostáva do popredia aj výskum tzv. medievalizmu, čiže umeleckej alebo odbornej recepcie stredoveku v neskorších obdobiach dejín. Monografia Jána Živčáka si kladie za cieľ zmapovať jednu z dôležitých paradigiem medievalizmu na Slovensku – preklady a prepisy stredovekých francúzskych diel do slovenčiny po roku 1900. Pokračovať na Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Hosťovská prednáška
Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

Magdolna Balogh
(Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest)

28. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88113813275?pwd=jT7Y2waSQJeOHdkh7cxgRSlB1Xi0lS.1
Meeting ID: 881 1381 3275
Passcode: 406252

Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  Predstaví vedecké osobnosti, ktorých podnety značne ovplyvnili ďalší vývoj disciplíny, ako aj najdôležitejšie vedecké školy porovnávacieho výskumu v Maďarsku. Vzhľadom na to, že sa smerovanie a metodológia výskumu formovali súbežne v maďarskej a zahraničnej literárnej komparatistike, je zaujímavé, že v istom ohľade to boli práve maďarskí literárni vedci, ktorí v značnej miere ovplyvnili metodológiu písania porovnávacích dejín európskych literatúr (AILC/ICLA). Pokračovať na Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Guest lecture (a Book Launch) / Hosťovská prednáška (prezentácia knihy) Language Contact, Translation and Translingual Reading

Julie Hansen
(Uppsala Universitet, Uppsala)

21. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prezentácia a diskusia budú v angličtine.

Spoluorganizátor East Centre at the University of East Anglia.

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88160376952?pwd=bfArZjYZyLNaoQB5fDEaeeIEzRLRUf.1
Meeting ID: 881 6037 6952
Passcode: 360609

Docentka slavistiky Julie Hansen predstaví v rámci hosťovskej prednášky svoju novú monografiu Reading Novels Translingually: Twenty-First-Century Case Studies (Academic Studies Press, 2024), ktorá bude čoskoro dostupná  open access:
https://www.academicstudiespress.com/9781644698778/reading-novels-translingually/

Kniha analyzuje, ako literárna fikcia Pokračovať na Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

20. február (utorok) 2024 o 18.00 hod.
Mestská knižnica v Bratislave (Pod knižnicou, Klariská 16)

V rámci februárových podujatí sa v Mestskej knižnici v Bratislave koná podujatie s názvom Verzia na živo, na ktorom bude prezentované najnovšie číslo časopisu Verzia.

Posledné minuloročné číslo časopisu predstavia a o svetovej literatúre budú diskutovať náš kolega Róbert Gáfrik, naša kolegyňa Eva Kenderessy a Paulína Šišmišová, ktorí sú zároveň autorkami a autormi uverejnených textov a prekladov. Podujatie bude moderovať Dado Nagy.

Časopis Verzia 4/2023 prináša ukážky nových prekladov literárnych diel 20. storočia, ktoré boli v čase svojho vzniku považované za prelomové svojimi estetickými kvalitami a literárnymi postupmi a na ktoré sa odvolávajú súčasní umelci a umelkyne.
„Chceli sme doň sústrediť ukážky z pomyselného kánonu svetovej literatúry, zachytávajúce už pominutý svet alebo práveže javy, ktoré v spoločnosti rezonujú neustále (…) Vo výbere sa napokon ocitli diela rôznych žánrov a tém, podľa toho, ako si prispievatelia a prispievateľky vysvetľujú pojem klasika. Prevaha bielych mužov v ňom odzrkadľuje vžitú predstavu o podobe literárneho kánonu a heterogénnosť a zdanlivá nekoncepčnosť výberu zas biele miesta v slovenskej prekladovej recepcii“, píše v úvodnom texte šéfredaktorka Gabriela Magová. Pokračovať na Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

BCLT Book Launch

Prismatic Jane Eyre: Close-Reading a World Novel Across Languages

pondelok 11. decembra 2023
17. –  18. hod.
Online 
(Hybrid) and UEA Campus: JSC 1.03

Register to watch the event ONLINE

In this hybrid (in-person / online) book launch seminar, co-authors Matthew Reynolds (St Anne’s, Oxford), Eugenia Kelbert (UEA), Jernej Habjan (Ljubljana) and Kayvan Tahmasebian (SOAS, London) will be discussing Prismatic Jane Eyre, which is available as an open access download from Open Book Publishers. Pokračovať na

Vzdelávací seminár: Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

6. december 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89382666306?pwd=KVaRSKKIU3ew29jWg48uILYfR3ZoJg.1
Meeting ID: 893 8266 6306
Passcode: 829680

Pozývame na vzdelávací seminár v rámci projektu Hyperlexikón, na ktorom predstavíme náplň projektu, ako aj architektúru a funkcionality novej webovej stránky tejto internetovej platformy. Keďže je stránka v testovacej verzii, účastníčky a účastníci seminára budú mať priestor na aktívnu systémovú spätnú väzbu.

Roman Mikuláš za kolektív autoriek a autorov

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-20-0179.

 

Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh (Budapest: Reciti Kiadó, 2022)

Kedy: v stredu 6. 12. 2023 o 10:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Jazyk podujatia: slovenský

 

Publikáciu predstaví: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK)

Vystúpia aj editorky zborníka: Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznej-šej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Pokračovať na Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií