Archív kategorií: Pozvánky

BCLT Book Launch

Prismatic Jane Eyre: Close-Reading a World Novel Across Languages

pondelok 11. decembra 2023
17. –  18. hod.
Online 
(Hybrid) and UEA Campus: JSC 1.03

Register to watch the event ONLINE

In this hybrid (in-person / online) book launch seminar, co-authors Matthew Reynolds (St Anne’s, Oxford), Eugenia Kelbert (UEA), Jernej Habjan (Ljubljana) and Kayvan Tahmasebian (SOAS, London) will be discussing Prismatic Jane Eyre, which is available as an open access download from Open Book Publishers. Pokračovať na

Vzdelávací seminár: Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

6. december 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89382666306?pwd=KVaRSKKIU3ew29jWg48uILYfR3ZoJg.1
Meeting ID: 893 8266 6306
Passcode: 829680

Pozývame na vzdelávací seminár v rámci projektu Hyperlexikón, na ktorom predstavíme náplň projektu, ako aj architektúru a funkcionality novej webovej stránky tejto internetovej platformy. Keďže je stránka v testovacej verzii, účastníčky a účastníci seminára budú mať priestor na aktívnu systémovú spätnú väzbu.

Roman Mikuláš za kolektív autoriek a autorov

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-20-0179.

 

Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh (Budapest: Reciti Kiadó, 2022)

Kedy: v stredu 6. 12. 2023 o 10:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Jazyk podujatia: slovenský

 

Publikáciu predstaví: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK)

Vystúpia aj editorky zborníka: Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznej-šej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Pokračovať na Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Hosťovská prednáška docenta Valerija Kupku v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

 

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81894767451?pwd=QEQObDQOOClixNND7m1jP0DMo1H5ZU.1
Meeting ID: 818 9476 7451
Passcode: 754694

Ruská náboženská filozofia ako fenomén, ktorý vznikol z tradície filozofujúcej ruskej literatúry 19. storočia, prináša celý rad prekladových prekvapení, Pokračovať na Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Prednáška profesorky Márie Kusej v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83798654707?pwd=Z8xN21EbvgY2DmtvE2qdmbQ6rqkv4B.1
Meeting ID: 837 9865 4707
Passcode: 545329

Vydavateľské  prostredie  ako organická  a nevyhnutná súčasť literárneho  života do veľkej miery  závisí od charakteru a súradníc  sociokultúrneho a politického systému. Zvlášť  vý-razne to platí  pre slovenský kultúrny priestor v 20. storočí,  pre ktorý to znamenalo búrlivý rozvoj  (v medzivojnovom období), ale aj zložitú cestu (v období vojnovej slovenskej republiky, resp. po roku 1945). Pokračovať na Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Guest lecture Ukrainian Culture after the Revolution of Dignity: Changes and Challenges / Hosťovská prednáška Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Dr. Dr. Olha Voznyuk
(International Research Center for Cultural Studies University of Art and Design Linz, Vienna)

15. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prednáška a diskusia budú v angličtine

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82090121934?pwd=GBIG7nyn6x1N0pCMmIZiNxSoGJJsDx.1
Meeting ID: 820 9012 1934
Passcode: 055833

More information in English HERE.

Revolúcia dôstojnosti na Ukrajine v roku 2014 zmenila smerovanie ukrajinskej literatúry a kultúry. Súčasná literatúra zaznamenala nedávne historické udalosti v mnohých dielach, ktoré zmenili aj vývoj ukrajinskej kultúry a ukrajinskej identity. Niektoré diela ukrajinských spisovateľov a spisovateliek zamerané na obnovu ukrajinských historických naratívov, ktoré sa „stratili“ počas sovietskej éry, následne ovplyvnili ukrajinský filmový priemysel. Pokračovať na Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Diskusia o preklade filozofie a filozofii prekladu

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pozývajú na diskusiu Preklad filozofie, filozofia prekladu. Rozhovory s prekladateľmi a filozofmi.

KEDY: 25. októbra (streda) 2023 o 16.00 hod.
KDE: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, spoločenská sála (1. poschodie)

Na podujatí, ktoré je určené študentstvu i nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti, budú diskutovať prekladatelia a filozofi o svojich skúsenostiach s prekladom filozofických textov – súčasných i časovo vzdialených. Na konkrétnych príkladoch (preklady diel Stevena Pinkera a gréckych a latinských textov) poodhalia špecifiká ich prekladania očami prekladateľa, filozofa či filozofa – prekladateľa.

Zhovárať sa budú: Pokračovať na Diskusia o preklade filozofie a filozofii prekladu

Alexis Shotwell – Žiadny vyšší cieľ: existencialistický anarchizmus Ursuly Le Guin

Guest lecture No higher purpose: Ursula Le Guin’s existentialist anarchism / Hosťovská prednáška Žiadny vyšší cieľ: existencialistický anarchizmus Ursuly Le Guin 

Profesor Alexis Shotwell
(Carleton University, Canada)

11. október 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prednáška a diskusia budú v angličtine.

Text in English HERE.

Myšlienka, že ľudia prichádzajú na svet bez vopred daného cieľa svojej existencie, je tradičnou tézou existencializmu. Podľa tohto názoru neexistuje nič konkrétne, pre čo sme boli stvorení a akýkoľvek zmysel alebo smerovanie si musíme vytvoriť sami. Tento pocit odsúdenia k slobode je často prežívaný a diskutovaný na individuálnej úrovni. Je to zvláštne, pretože filozofi sa už od počiatku zamýšľali nad vzťahom medzi individuálnou slobodou a spoločenským kontextom, v ktorom ju uplatňujeme. Naliehavosť uvažovania prekračujúceho jednotlivca sa stáva jasnejšou, keď čelíme existenčne náročným problémom, akými sú klimatické zmeny, migračné krízy, globálne pandémie, vojny alebo hladomory. Profesorka Shotwell sa vo svojej prednáške zaoberá argumentom, že anarchizmus nám pomáha pri uvažovaní o nevyhnutnom kolektívnom aspekte riešenia takýchto zložitých problémov. Vedeckú fantastiku Ursuly Le Guin vníma ako kľúčový teoretický zdroj existencialistického anarchizmu Pokračovať na Alexis Shotwell – Žiadny vyšší cieľ: existencialistický anarchizmus Ursuly Le Guin

Prezentácia zborníka o zahraničnej recepcii diela Pétera Esterházyho na Festivale Bázis

V rámci programu o nových literárnovedných publikáciách na Festivale Bázis predstaví hungaristka Judit Görözdi zborník textov o zahraničnej recepcii diela Pétera Esterházyho Külországi könyvespolcokon, ktorý zostavovala spolu s Magdolnou Balogh.

KEDY: v piatok 6. októbra 2023 o 17.45 hod.

KDE: Mostová 8 (sídlo Tanečného divadla Ifjú Szivek), Bratislava

Jazyk: maďarčina s tlmočením do slovenčiny

Prezentáciu moderuje Pál Száz a zúčastní sa jej aj editor ďalšej predstavovanej publikácie Zoltán Németh.

 

 

„Literatúra je fundamentalistická. Pracuje len s jedným jazykom, darmo by sa v danej situácii našiel iný, priliehavejší, vytrvá. Práve v tom je jej podstata: je uzavretá do nekonečna a konečnosti jediného jazyka. Z toho jazyka musí vyťažiť všetko“ – píše Péter Esterházy, postmoderný umelec slova a inovátor jazyka v maďarskej literatúre v eseji Z podivuhodného života slov (prel. R. Deáková).

Autorky a autori zborníka sa podujali na to, aby preskúmali, ako sa Esterházyho tvorba, ktorá vyťažuje „jeden jazyk“ (t. j. kultúru a tradíciu), prejavuje v iných jazykových priestoroch; čo a ako sa dá z nej preniesť umeleckým prekladom; ako ho číta prijímajúce prostredie; aké faktory pôsobia v kultúrnom transfere Esterházyho textov a aké stopy zanechávajú v prijímajúcej literatúre. Pokračovať na Prezentácia zborníka o zahraničnej recepcii diela Pétera Esterházyho na Festivale Bázis