Emília Perez a Martin Djovčoš: Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva

 

Hosťovská prednáška Emílie Perez a Martina Djovčoša
Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva. K ekosystému translatologického habitu
na Slovensku

29. máj 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/89953279627?pwd=fzoSsCdPG2YxXUP7YblOmvEM10ySKE.1
Meeting ID: 899 5327 9627
Passcode: 611140

Prekladateľské a tlmočnícke vzdelávanie na Slovensku má dlhú tradíciu. Poznatky sa odovzdávajú z vyučujúcich na študentstvo prekladateľstva a tlmočníctva už viaceré  generácie, čím sa spoluvytvára obraz o spoločenskom postavení a cieli nášho povolania, ktorý len zriedka spochybňujeme. Málokedy si však kladieme otázku, „kde sme sa ako odbor vzali“ a „kam vlastne kráčame“. Cieľom prednášky je predstaviť metodiku možného skúmania dejín prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku a overiť niektoré priebežne identifikované zistenia. Z doterajšieho prieskumu archívnych materiálov a kvalitatívnych výskumov realizovaných s predstaviteľmi či predstaviteľkami prekladateľstva a tlmočníctva a absolventmi Univerzity 17. novembra sa zdá, že je možné nazerať na vývoj v odbore cez nasledujúcu prizmu: preklad ako prostriedok a preklad ako cieľ. V myslení o preklade a tlmočení na Slovensku zaznamenávame orientáciu na preklad ako cieľ už v prácach Antona Popoviča. V našom výskume sa snažíme identifikovať, akými trajektóriami sa jeho ponímanie pretavilo do vývoja odboru a do prekladateľského a tlmočníckeho vzdelávania až po súčasnosť. Nazdávame sa totiž, že v ponímaní prekladu ako prostriedku a prekladu ako cieľa ide o kardinálny rozdiel, ktorý má zásadný vplyv na formovanie povedomia o chápaní disciplíny dovnútra prekladateľskej komunity, ale tiež navonok – smerom k spoločnosti.

Doc. Emília Perez, PhD., pôsobí ako vedecko-pedagogická pracovníčka a vedúca Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej činnosti sa zameriava na prístupnosť, audiovizuálny preklad a didaktiku prekladu. Od roku 2019 je členkou Výkonnej rady prestížnej medzinárodnej siete European Master’s in Translation (EMT) zriadenej GR pre preklad Európskej komisie, kde vedie pracovnú skupinu zameranú na vzdelávanie v oblasti audiovizuálneho prekladu a prístupnosti v médiách. Je členkou medzinárodnej výskumnej organizácie European Association for Studies in Screen Translation (ESIST), pričom v roku 2021 bola zvolená za členku jej Výkonnej rady. Na tejto pozícii pôsobí dodnes. Je zakladajúcou členkou redakčnej rady časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies a členkou vedeckej rady medzinárodného časopisu Journal of Audiovisual Translation.  Ako prizvaná expertka a supervízorka participuje na viacerých domácich a medzinárodných iniciatívach v oblasti audiovízie, prekladu a prístupnosti v oblasti kultúry, napr. v spolupráci s medzinárodným filmovým festivalom Jeden svet, Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskeho parlamentu či Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie.

Doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD., je pedagógom na Katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho pedagogická činnosť a prekladateľský/tlmočnícky výskum sa v súčasnosti zameriavajú najmä na sociologické aspekty prekladu, zákonitosti medzikultúrnej komunikácie a prekladateľské/tlmočnícke vzdelávanie. V praxi pôsobí ako prekladateľ a tlmočník. Je jedným z organizátorov série medzinárodných konferencií Preklad, tlmočenie, kultúra (TIC) a editorom/spoluautorom viacerých zborníkov o preklade a tlmočení. Je členom Európskej translatologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, ako aj  riešiteľom viacerých translatologických projektov na národnej úrovni s medzinárodným presahom.