Hosťovská prednáška: Postsowjetische Inszenierungen. Das Bild „des Russen“ damals und heute

Carola Heinrich. FOTO - oeaw.ac.at
Carola Heinrich. FOTO – oeaw.ac.at

Hosťovská prednáška/Gastvortrag
Dr. Carola Heinrich: Postsovietske inscenácie. „Obraz Rusa“ vtedy a teraz

18. 5. 2022 (streda/Mittwoch) 14:00
Ústav svetovej literatúry SAV + online

Prednáška bude v nemčine, diskusia v nemčine, slovenčine a angličtine./Der Vortrag ist auf Deutsch, Diskussion auf Deutsch, Slowakisch und Englisch. Für mehr Informationen in deutscher Sprache bitte nach unten scrollen.

Mocenské vzťahy medzi Sovietskym zväzom ako centrom a štátmi „východného bloku“ sú porovnateľné so vzťahom západných koloniálnych štátov k ich kolóniám. Na základe tejto premisy sa Sovietsky zväz a jeho nástupnícky štát Rusko považujú za hegemónnu mocnosť v postkoloniálnom zmysle. Z tejto postkoloniálnej perspektívy sa v prednáške pozrieme na dôsledky sovietskej dominancie voči dvom kultúram, ktoré boli v minulosti pod silným sovietskym vplyvom: na Kubu a Rumunsko. Reakcie na zánik hegemónnej moci Sovietskeho zväzu budeme osvetľovať na základe ich inscenovania v divadle, performancii, filme, videu a v rozhlasovej hre po roku 1989. Komparatívna analýza skúma mocenské štruktúry na základe teórií prekladu, translácie; reflektuje zmenu úlohy, reprezentácie a prisudzovania kultúrneho obrazu „Rusa/Rusky“ po rozpade Sovietskeho zväzu. Analýza translačných procesov sa realizuje v dvoch úrovniach: v časovej prostredníctvom vytvárania kultúrnej pamäti a v priestorovej prostredníctvom identifikácie cez hybridizáciu. Zameriavame sa na otázku, akým spôsobom sa v inscenáciách prispieva ku konštruovaniu, reflexii a transformácii kultúrnych vzorcov vnímania. Na štyroch exemplárnych prípadových štúdiách ukážeme, ako sa tieto translačné procesy inscenujú a ako sa v ich dôsledku konštruuje kultúrna pamäť a identita. Riešenia siahajú od inverzie mocenských vzťahov subverzívnym humorom cez nostalgickú túžbu až po zlyhanie prekladu, translácie.

Základné tézy prednášky v pracovnom preklade do slovenčiny si môžete preštudovať TU.

Hosťovská prednáška sa koná v rámci projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Link:
https://us06web.zoom.us/j/86962835246?pwd=bUVHSHk0MjRhb2JYSUZ1Ty9YRy9adz09
Meeting ID: 869 6283 5246
Passcode: 570657

Carola Heinrich sa narodila v Temešvári. V rokoch 2005 až 2011 absolvovala štúdium romanistiky, talianistiky a komunikačných štúdií na LMU v Mníchove a na Univerzite v Havane. Neskôr pôsobila ako učiteľka nemčiny ako cudzieho jazyka na Havanskej univerzite. V rokoch 2011 – 2016 pracovala na dizertačnom projekte v odbore romanistika na Viedenskej univerzite a zároveň pôsobila na Inštitúte kultúrnych štúdií a dejín divadla (IKT) Rakúskej akadémie vied. V roku 2016 bola štipendistkou v pilotnom programe Post-DocTrack Rakúskej akadémie vied. V súčasnosti je lektorkou na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Jej hlavné výskumné záujmy sú rumunská a latinskoamerická literatúra 20. a 21. storočia, postsovietske divadlo a film, postkoloniálne štúdie, translatológia, ako aj problematika výskumu kultúrnej pamäti.

Die Machtstrukturen zwischen der Sowjetunion als Zentrum und den Ostblockstaaten sind vergleichbar mit dem Verhältnis westlicher Kolonialstaaten zu ihren Kolonien. Ausgehend von dieser Prämisse wird die Sowjetunion und ihren Folgestaat Russland als eine Hegemonialmacht im postkolonialen Sinn betrachtet. Der Vortrag beschäftigt sich aus dieser postkolonialen Perspektive mit den Nachwirkungen der sowjetischen Dominanz auf zwei zuvor stark unter sowjetischem Einfluss stehende Kulturen: Kuba und Rumänien. Untersucht wird die Reaktion auf den Wegfall der Hegemonialmacht Sowjetunion anhand ihrer Inszenierung in Theater, Performance, Film, Video und Hörspiel seit 1989. Die vergleichende Untersuchung analysiert die Machtstrukturen ausgehend von Theorien der Translation, die den Wandel der Rolle, der Darstellung und der Attribuierung des kulturellen Fremdbildes‚ des Russen/der Russin‘ nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beleuchten. Die Analyse der Translationsprozesse erfolgt auf zwei Ebenen: zeitlich durch die Konstruktion eines kulturellen Gedächtnisses, und räumlich durch Identifikation über Hybridisierung. Der Fokus liegt auf der Frage, wie es den Inszenierungen gelingt zur Konstruktion, Reflexion und Transformation kultureller Wahrnehmungsmuster beizutragen. Vier exemplarische Fallstudien zeigen, wie diese Translationsprozesse inszeniert und dadurch kulturelles Gedächtnis und Identität konstruiert werden. Die Lösungen reichen dabei von einer Inversion der Machtverhältnisse durch subversiven Humor, über eine nostalgische Sehnsucht bis hin zu einem Scheitern der Translation.

Dr. Carola Heinrich studierte Romanistik, Italianistik und Kommunikationswissenschaft an der LMU München und der Universidad de La Habana. Sie promovierte in Romanistik an der Universität Wien und war im Rahmen der Dissertation auch am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte (IKT) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) tätig. 2016 war sie Stipendiatin im Post-DocTrack-Pilotprogramm der ÖAW. Derzeit ist sie Universitätslektorin am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Comenius Universität in Bratislava.