Hosťovská prednáška Alexandra Kratochvila: Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy

Bez názvuOnline podujatie
25. 5. 2022 (streda) o 14:00

Náš český kolega, vedecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR v Prahe Alexander Kratochvil sa zameriava na výskum ukrajinskej, českej, ruskej a nemeckej literatúry v komparatívnych vzťahoch. Ťažiskom jeho záujmu sú „karpatské literatúry“, pamäť, trauma, kultúra spomínania, zároveň prekladá ukrajinskú beletriu do nemčiny a venuje sa translatológii. Ako hosť Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave vystúpi s prednáškou pod názvom Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy o traumatickej a posttraumatickej pamäti 20. storočia v európskych literatúrach. Vo svojej prezentácii objasní pojmy a koncepty pamäti a traumy s ich prepojením na literatúru. Bude hovoriť o tom, ako možno literárnovednou analýzou utvárania pamäti ozrejmiť procesy a funkcie kultúry spomínania v literárnych textoch. Za výstižný príklad v súčasnej literárnej produkcii považuje romány, ktoré riešia otázku medzigeneračného odovzdávania traumy a jej dôsledkov. Na príkladoch diel z českej literatúry (Jakuba Katalpa Němci, Zdeněk Šmíd Cejch či Jáchym Topol Chladnou zemí) ukazuje, ako významne literatúra prispieva k spoločenskej debate o utváraní identity a spoločenských procesov, ktoré k nej vedú. Na tomto pozadí analyzuje aj prepojenia literárneho rozprávania, kultúrnej pamäti a reflexie, resp. rozprávania o traume.

Prednášku môžete sledovať online na tomto linku:
https://us06web.zoom.us/j/83758250321?pwd=ak51dmt0T2dSWEVkdzJhODFLY29KUT09

Publikácie Alexandra Kratochvila:

Posttraumatisches Erzählen
Paměť a trauma

knihy

doc. Dr. Alexander Kratochvil:

 študoval vo Freiburgu, Brne a Ľvove, pôsobil na univerzitách v Plzni, Greifswalde, Konstanzi, Berlíne a Mníchove, v rokoch 2012 až 2016 bol nositeľom prestížneho štipendia Jana Evangelistu Purkyně v Ústave pre českú literatúru AV ČR v Prahe. V roku 2017 sa habilitoval na Univerzite v Mníchove, od roku 2021 je zamestnancom Slovanského ústavu AV ČR a pracuje na projektoch o literatúrach Podkarpatskej Rusi. Venuje sa aktuálnym problémom ukrajinskej literatúry a je členom tímu, ktorý sa sústreďuje na traumatické a posttraumatické rozprávanie v 20. a 21. storočí. Je autorom odborných monografií, spoluautorom edícií, autorom početných štúdií. Patrí medzi priekopníkov a popularizátorov témy kultúrnej pamäti v literatúre v českom prostredí.