Všetky príspevky usvlwpadmin

Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Hosťovská prednáška
Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

Magdolna Balogh
(Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest)

28. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88113813275?pwd=jT7Y2waSQJeOHdkh7cxgRSlB1Xi0lS.1
Meeting ID: 881 1381 3275
Passcode: 406252

Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  Predstaví vedecké osobnosti, ktorých podnety značne ovplyvnili ďalší vývoj disciplíny, ako aj najdôležitejšie vedecké školy porovnávacieho výskumu v Maďarsku. Vzhľadom na to, že sa smerovanie a metodológia výskumu formovali súbežne v maďarskej a zahraničnej literárnej komparatistike, je zaujímavé, že v istom ohľade to boli práve maďarskí literárni vedci, ktorí v značnej miere ovplyvnili metodológiu písania porovnávacích dejín európskych literatúr (AILC/ICLA). Pokračovať na Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Guest lecture (a Book Launch) / Hosťovská prednáška (prezentácia knihy) Language Contact, Translation and Translingual Reading

Julie Hansen
(Uppsala Universitet, Uppsala)

21. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prezentácia a diskusia budú v angličtine.

Spoluorganizátor East Centre at the University of East Anglia.

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88160376952?pwd=bfArZjYZyLNaoQB5fDEaeeIEzRLRUf.1
Meeting ID: 881 6037 6952
Passcode: 360609

Docentka slavistiky Julie Hansen predstaví v rámci hosťovskej prednášky svoju novú monografiu Reading Novels Translingually: Twenty-First-Century Case Studies (Academic Studies Press, 2024), ktorá bude čoskoro dostupná  open access:
https://www.academicstudiespress.com/9781644698778/reading-novels-translingually/

Kniha analyzuje, ako literárna fikcia Pokračovať na Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

20. február (utorok) 2024 o 18.00 hod.
Mestská knižnica v Bratislave (Pod knižnicou, Klariská 16)

V rámci februárových podujatí sa v Mestskej knižnici v Bratislave koná podujatie s názvom Verzia na živo, na ktorom bude prezentované najnovšie číslo časopisu Verzia.

Posledné minuloročné číslo časopisu predstavia a o svetovej literatúre budú diskutovať náš kolega Róbert Gáfrik, naša kolegyňa Eva Kenderessy a Paulína Šišmišová, ktorí sú zároveň autorkami a autormi uverejnených textov a prekladov. Podujatie bude moderovať Dado Nagy.

Časopis Verzia 4/2023 prináša ukážky nových prekladov literárnych diel 20. storočia, ktoré boli v čase svojho vzniku považované za prelomové svojimi estetickými kvalitami a literárnymi postupmi a na ktoré sa odvolávajú súčasní umelci a umelkyne.
„Chceli sme doň sústrediť ukážky z pomyselného kánonu svetovej literatúry, zachytávajúce už pominutý svet alebo práveže javy, ktoré v spoločnosti rezonujú neustále (…) Vo výbere sa napokon ocitli diela rôznych žánrov a tém, podľa toho, ako si prispievatelia a prispievateľky vysvetľujú pojem klasika. Prevaha bielych mužov v ňom odzrkadľuje vžitú predstavu o podobe literárneho kánonu a heterogénnosť a zdanlivá nekoncepčnosť výberu zas biele miesta v slovenskej prekladovej recepcii“, píše v úvodnom texte šéfredaktorka Gabriela Magová. Pokračovať na Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

Impulzy prekladov teoretických prác ruských formalistov v diele Mikuláša Bakoša

Soňa Pašteková sa vo svojej najnovšej monografii zamerala na výskum vplyvu prekladov teoretických prác ruských formalistov na rozvoj terminologického aparátu slovenského literárnovedného a umenovedného myslenia s osobitným zreteľom na vedecké texty Mikuláša Bakoša.

Bakošova reflexia formalizmu je mnohostranná. Pohybuje sa od prekladu teoretických prác ruských formalistov k integrácii podnetov formalizmu ako metodologických a terminologických východísk jeho vlastných literárnovedných prác z oblasti literárnej avantgardy, štrukturalizmu a historickej poetiky. Autorka sa v šiestich kapitolách venuje okrem iného aj reflexii teoretického a metodologického odkazu Mikuláša Bakoša v slovenskom literárnovednom myslení, úvahám o jeho zložitých a často kontroverzne pôsobiacich vedeckých smerovaniach či problematike terminologických posunov literárnej vedy v procese prekladu.

Publikácia vyšla v minulom roku a celý text v PDF verzii nájdete TU.

Jana Cviková o Hane Gregorovej v podcaste TV JOJ

Pred rokom udelila prezidentka Zuzana Čaputová Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam spisovateľke, kultúrnej dejateľke, feministke a antifašistke Hane Gregorovej. V podcaste sa o nej zhovárali redaktorka TV JOJ Júlia Zelenková a literárna vedkyňa, feministka Jana Cviková, ktorá hovorila o písaní aj postojoch Hany Gregorovej.

Podcast si vypočujte TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravy prerieknutí, ktoré sa vlúdili do rýchleho podcastového tempa nájdete TU.

Štúdiu Dany Hučkovej z ÚSlL SAV o zbierke Hany Gregorovej Ženy si prečítajte TU.

Záznam z prednášky: Carola Heinrich – Postsowjetische Inszenierungen. Das Bild „des Russen“ damals und heute

Dr. Carola Heinrich absolvovala štúdium romanistiky, talianistiky a komunikačných štúdií na LMU v Mníchove a na Univerzite v Havane. Svoj výskumný záujem sústreďuje na rumunskú a latinskoamerickú literatúru 20. a 21. storočia, postsovietske divadlo a film, postkoloniálne štúdie, translatológiu, ako aj problematiku výskumu kultúrnej pamäti. Prinášame vám záznam hosťovskej prednášky, ktorú predniesla na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., v roku 2022.

Mocenské vzťahy medzi Sovietskym zväzom ako centrom a štátmi „východného bloku“ sú porovnateľné so vzťahom západných koloniálnych štátov k ich kolóniám. Na základe tejto premisy sa Sovietsky zväz a jeho nástupnícky štát Rusko považujú za hegemónnu mocnosť v postkoloniálnom zmysle.

Z tejto postkoloniálnej perspektívy sa v prednáške pozrieme na dôsledky sovietskej dominancie voči dvom kultúram, ktoré boli v minulosti pod silným sovietskym vplyvom: na Kubu a Rumunsko. Dr. Carola Heinrich vo svojej prednáške skúma reakcie na zánik hegemónnej moci Sovietskeho zväzu a objasňuje ich na základe inscenovania v divadle, performancii, filme, videu a v rozhlasovej hre po roku 1989. Prostredníctvom kompa-ratívnej analýzy skúma mocenské štruktúry na základe teórií prekladu
a reflektuje zmenu úlohy, reprezentácie a prisudzovania kultúrneho obrazu „Rusa/Rusky“ po rozpade Sovietskeho zväzu. Záznam prednášky v nemeckom jazyku si môžete vypočuť TU.

O (prekladovo) zabudnutej klasike v novej Verzii

V najnovšom čísle časopisu Verzia publikovali aj naša kolegyňa Eva Kenderessy a náš kolega Róbert Gáfrik.

V úvodnej štúdii s názvom „Čo je svetová literatúra?“ sa komparatista Róbert Gáfrik podujal na úlohu načrtnúť rôzne prístupy k chápaniu svetovej literatúry ako jedného z najdiskuto-vanejších pojmov súčasnej literárnej vedy:

„Podľa môjho názoru možno literatúru definovať ako liminálny fenomén. Jej pomedznosť sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Môže sa nachádzať na pomedzí skutočnosti a fikcie, osob-ného a spoločného, minulosti a súčasnosti. Literárne texty môžu nasledovať akceptované spoločenské hodnoty, ale aj vytvárať hodnoty nezlučiteľné s hodnotami spoločnosti, v kto-rej vznikli alebo ktorej sú adresované. Ako pomedzný jav môžu zahŕňať, ale aj prekonávať protiklady, vrátane dialektiky medzi centrom a perifériou. Literatúra môže podvracať, ako aj podporovať okrajovosť. Nemusí smerovať k centru. To, čo je liminálne, nepatrí ani cen-tru, ani periférii. Môže ísť rôznymi smermi.“ Celý text si môžete prečítať TU.

Romanistka Eva Kenderessy o svojich príspevkoch napísala: „Toto vizuálne krásne číslo časopisu Verzia, venované (prekladovo) zabudnutej klasike, hostí okrem iných literárnych lahôdok aj dva miniromány od rumunského (avant)avantgardistu Urmuza. Pokračovať na O (prekladovo) zabudnutej klasike v novej Verzii

V závere roka želáme, nech nás všetkých sprevádza vnútorný a vonkajší pokoj. A ak už nepokoj, tak len ten tvorivý.
Srdečne ďakujeme za všetku podnetnú prácu, spoluprácu a záujem o svetovoliterárne dianie v našom ústave. Tešíme sa na rok budúci.

 

Nové číslo: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

eds. Ján Jambor ‒ Zuzana Malinovská

Toto číslo sa venuje podobám individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000. Aktuálnosť problematiky súvisí s významnými zmenami, s ktorými je dnešný človek konfrontovaný. Autori a autorky deviatich štúdií v piatich jazykoch uplatňujú rôzne metodologické prístupy a potvrdzujú,
že výsledkom autobiografického písania a autofikcie nie sú priamočiare autentické životné dokumenty, ale svojbytné literárne konštrukcie reality, vyrovnávajúce sa s osobnou i spoločenskou skúsenosťou, s hraničnými životnými situáciami, s procesom písania i literárnou tradíciou, ako aj s históriou či prítomnosťou danej krajiny.

Z obsahu:

JÁN JAMBOR ‒ ZUZANA MALINOVSKÁ
Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze
ZUZANA MALINOVSKÁ
Écriture du deuil comme interrogation de soi : Deuils cannibales et mélancoliques
de Catherine Mavrikakis Pokračovať na Nové číslo: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze