Cena Mateja Bela pre Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia (A-K)

Cenu Mateja Bela za rok 2015 v kategórii lexikografických diel udelil
Literárny fond Oľge Kovačičovej a Márii Kusej z Ústavu svetovej literatúry
SAV za zostavenie diela Slovník slovenských prekladateľov umeleckej
literatúry 20. storočia (A-K).


Knihu vydal Ústav svetovej literatúry SAV vo vydavateľstve Veda a
Literárny fond ocenil aj vydavateľa a vydavateľstvo poctou za edičný čin.
Predseda poroty 26. ročníka výročných cien doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD.
zhodnotil prínos vydania Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej
literatúry 20. storočia (A-K) okrem iného slovami:
„Treba zdôrazniť, že autorskému kolektívu sa podarilo zhromaždiť poznatky
o najvýznamnejších osobnostiach slovenského umeleckého prekladu. Porota
ocenila okrem obsahu aj úsilie autorov o objektívny štýl, ktorým podávajú
neraz aj problematické fakty. Obdiv si zasluhuje tiež skutočnosť, že sa
podarilo zladiť vyjadrovanie a expresívnosť jednotlivých autorov, takže
zväčša necítiť rôznorodosť mnohopočetného kolektívu tridsiatich
odborníkov. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry je
mimoriadne záslužným činom, lebo poskytuje súhrnný obraz podstatnej časti
knižnej produkcie diel svetovej literatúry, ktoré boli vydané na Slovensku
v 20. storočí. V tejto podobe nám ho môžu závidieť aj mnohé krajiny s
rozvinutejšou a staršou knižnou kultúrou.“

image_thumb.php

m kusa

o kovacicova

e borcin

a bzoch

Z textu Ľubice Suballyovej na:
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6356
Fotografie: Ľubica Suballyová