Hosťovská prednáška: prof. Bogusław Bakuła


ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV
Vás pozýva na hosťovskú prednášku
prof. Bogusław Bakuła
(Ústav literárnej a kultúrnej komparatistiky, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani)
Rituálna degradácia
vo vzťahu k porovnávacej antropológii stredoeurópskej drámy
(Václav Havel – György Spiró – Sławomir Mrożek – Peter Karvaš)

v stredu 1. júna 2016 o 14:00
v Ústave svetovej literatúry SAV, Konventná 13

Na analýzu hier V. Havla, ako aj na tvorbu G. Spiróa, S. Mrożeka a P. Karvaša autor navrhuje aplikovať poňatie rituálu, ako ho vypracovali A. van Geneep, P. Bourdieu a B. Bettelheim. V dielach V. Havla nachádzame tri podoby ritualizácie – ritualizáciu postáv, jazyka a reality. Možno ich chápať ako špecifické rituály prechodu, zaklínania a symbolického odpútania sa od reality, teda ako určitý druh sebapoškodzovania. Tieto rituály slúžia ako nástroje degradácie a odcudzenia protagonistov Havlových drám. Nevzťahujú sa však na transcendentnosť, ale na skutočný svet. Neplnia sakrálnu, ale existenciálnu úlohu. V Havlových drámach je najdôležitejšia sústava rituálneho správania, ktorá vyzdvihuje úlohu jazyka. V Spiróovej tvorbe formy rituálnej degradácie nachádzame rôzne formy (sociálneho) správania spoločnosti. V Mrożekových drámach túto úlohu preberá literatúra, vierovyznanie alebo mýtus. Stredoeurópan je bytosť odcudzená a degradovaná prostredníctvom jazyka, reality a kultúrnych foriem, ktoré existujú v autoritárskom svete. Ukazuje sa, že svet demokracie, ktorý nasledoval po autoritárstve, nedokázal odstrániť všetky formy degradácie človeka, ktoré nadväzujú na ritualizáciu. Tie stále hrajú obdobnú úlohu, pričom vymedzujú alebo zužujú priestor slobody.