Vladimír Biloveský: Časopis Kritika prekladu. Premeny jeho podôb, statusu a funkcií

Hosťovská prednáška
Časopis Kritika prekladu. Premeny jeho podôb, statusu a funkcií

Vladimír Biloveský
(Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

 

26. jún 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Podujatie sa uskutoční v rámci výskumného projektu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty osobnosti, inštitúcie.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84331518299?pwd=xzaeSnaIaAijKaepGwO1oX85E6fxSG.1
Meeting ID: 843 3151 8299
Passcode: 091987

Časopis Kritika prekladu má za sebou už jedenásť rokov existencie. Vznikol v roku 2013, keď na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vyvrcholili dlhoročné úvahy o potrebe, možno až nutnosti inštitucionálne či časopisecky reflektovať kritiku prekladu na Slovensku. Veľa sa o nej písalo a diskutovalo, no väčšinou to viedlo k záverom, že v slovenskom kultúrnom prostredí kritika prekladu neexistuje. Ak existuje, je publikovaná roztratene v rôznych periodikách v podobe skromných zmienok o úrovni prekladu na okraji recenzie. Ako výsledok týchto snáh vznikol časopis, ktorého cieľom je reflektovať problematiku kritického hodnotenia prekladov. Časopis zapĺňa biele miesta v uvedenej oblasti, dotvára celkovú mozaiku slovenského myslenia o preklade a ponúka priestor na objektívnu i polemickú reflexiu v oblasti kritiky prekladu umeleckých, odborných, ale aj audiovizuálnych textov. Cieľom prednášky je predstaviť status časopisu, jeho funkcie a premeny z diachrónnej perspektívy, ale i z perspektív osobností, ktoré ho vytvárali a tvoria, a tiež uvažovať o jeho postavení v slovenskom kultúrnom i translatologickom prostredí.

Prof. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom translatologickom výskume sa zameriava na  preklad  tzv. pomedzných textov do slovenčiny (najmä textov S. Hawkinga), dejiny prekladu, odborný preklad a didaktiku prekladu. Je spoluzakladateľom časopisu Kritika prekladu, v súčasnosti je predsedom jeho vedeckej rady. Je členom Vedeckej rady časopisu Jagelonskej univerzity v Krakove Intercultura Relations  a riešiteľom viacerých translatologicky orientovaných projektov.