Prezentácia knihy Ivany Kupkovej Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989

 

 

 

 

 

 

26. jún 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Knihu predstaví, rozhovor s autorkou a diskusiu bude moderovať prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Podujatie sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84534054911?pwd=1ifulBIyy8erJfZaeYdgTyckIZy7H7.1
Meeting ID: 845 3405 4911
Passcode: 725350

Slovenská prekladateľka, editorka a redaktorka početných publikácií, translatologička, vysokoškolská pedagogička Ivana Kupková pripravila monografiu Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989, ktorá je súborom jej kritík prekladu, mapujúcich cesty k „novej“ ruskej literatúre po roku 1989. Autorka sa zaoberá situáciou ruskej literatúry v slovenskom prekladovom priestore po zmene spoločensko-politickej atmosféry v roku 1989. Skúma preklady nových diel, preklady predtým nepreložených (najmä postmoderných) textov a texty, v ktorých boli použité nové prekladové postupy. Upozorňuje tiež na fakt, že logickým medzníkom v prekladaní ruskej literatúry bude zo známych dôvodov február 2022. Publikácia neskúma slovenské preklady zo sociologického hľadiska, cez otázky motivácie výberu textov, ale v duchu vnímania prekladu J. Levého. Nie náhodou bola I. Kupková spolueditorkou publikácie k jubileu tohto pioniera modernej českej i slovenskej translatológie s názvom Jiří Levý: Zakladatel československé translatologie. (Eds. I. Kupková – Z. Fišer. Brno: Masarykova univerzita 2019). Jeho zásady vníma ako impulzy, ktoré ju doviedli k prístupu hodnotiacemu preklad ako transfer z jedného kultúrneho priestoru do druhého na základe faktu, že interpretácia a prekladateľská koncepcia sa musia premietnuť do všetkých rovín textu.

Mgr. Ivana Kupková, PhD., vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach (dnes Prešovská univerzita). Vyučuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Prekladá z ruštiny (P. Krusanov: Uhryznutie anjela; V. Pelevin: Helma hrôzy; A. P. Čechov: Za súmraku; M. Bulgakov: Zápisky mladého lekára; B. Piľňak: Stroje a vlky; a i.). Venuje sa teórii a kritike prekladu, je spoluautorkou monografie Slovenská prekladateľská škola – teória a prax: Slovenské preklady ruskej prózy v 60. – 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy (2020) a Slovníka ruskej umeleckej kultúry 20. storočia (2014) a autorkou samostatných monografií Preklad ako boj so zmyslami (2010) a Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989 (2023). Aktuálne zúčastňuje na výskumných aktivitách v rámci projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí ako členka riešiteľského kolektívu zo spoluriešiteľskej organizácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.