Reflexia prekladu byzantsko-slovanských liturgických textov

Katedra spoločenských a humanitných vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU
v Prešove a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave pozývajú na diskusiu Preklad byzantsko-slovanských liturgických textov ako špecifický typ transferu.

KEDY: 23. mája (štvrtok) 2024 o 10.30 hod.
KDE: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, miestnosť Z2,
Ulica biskupa Gojdiča 2, Prešov

Reflexia prekladu byzantsko-slovanských liturgických textov sa tradične realizuje pod záštitou teológie a slavistiky. Ukazuje sa však potreba nazrieť na problematiku aj v širšom translatologickom kontexte. Na podujatí určenom pre laickú i širšiu odbornú verejnosť sa bude diskutovať o inštitucionálnych praktikách v preklade byzantsko-slovanských liturgických textov do slovenčiny (historický kontext, proces schvaľovania prekladov, štatút a úloha mediátorov, normy prekladu aj vzhľadom na spievateľnosť textov) a prekladateľskej aktivite redemptoristov, ako aj o diskurzívnych praktikách najmladšej generácie prekladateľov, ktoré prekvapivo rezonujú s myslením niektorých predstaviteľov nemeckej hermeneutiky 19. a začiatku 20. storočia (scudzujúci preklad, preklad ako cesta
k „inému“ jazyku).

Úvodné slovo prednesie a diskusiu moderuje:
Mgr. Ján Živčák, PhD., Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Zhovárať sa budú:
ThLic. Andrej Škoviera, PhD. – slavista a teológ
doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. (GTF PU v Prešove) – teológ a predseda liturgickej komisie Prešovskej archieparchie
SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák – historik, redemptorista a šéfredaktor vydavateľstva Misionár
Mgr. Dominik Gromoš (GTF PU v Prešove) – teológ a prekladateľ, člen tímu Časoslov

Podujatie je organizované v rámci projektu APVV-21-0198 Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí ako aktivita, ktorej cieľom je diseminácia poznatkov získaných počas riešenia projektu.

Organizátori podujatia:
ThLic. Martin Tkáč, PhD., za Katedru spoločenských a humanitných vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave