Prezentácia časopisu World Literature Studies 4/2023: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

13. marec 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Číslo predstavia a diskusiu moderujú doc. Mgr. Ján Jambor, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i) a prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenské-ho Bratislava), ktorí posledné číslo minulého ročníka spoločne editovali.

 

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83899770802?pwd=2Ptnpvqur4xEKTVroILqtVAjaYtFpO.1
Meeting ID: 838 9977 0802
Passcode: 377223

Toto číslo časopisu, ktoré nájdete TU, sa venuje dvom úzko prepojeným významným fenoménom súčasnej literatúry, ktoré stoja od začiatku 70. rokov 20. storočia v centre záujmu literárnej vedy. Ide o podoby individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000.Aktuálnosť skúmanej problematiky súvisí s tým, že dnešný človek je čoraz intenzívnejšie konfrontovaný s rozmanitými politickými, spoločenskými, ekonomickými, environmentálnymi, kultúrnymi a mediálnymi zmenami, ktoré sa premietajú do významovej i výrazovej zložky literárneho sebavyjadrenia. Autorky a autori v piatich jazykoch rozvíjajú ťažiskovú tému čísla skutočne rozmanitým spôsobom. Deväť štúdií o dielach rôznej jazykovej a kultúrnej proveniencie potvrdzuje, že výsledkom autobiografického písania a autofikcie nie sú priamočiare autentické životné dokumenty, ale svojbytné literárne konštrukcie reality, vyrovnávajúce sa s osobnou i spoločenskou skúsenosťou, s hraničnými životnými situáciami, s procesom písania i literárnou tradíciou, ako aj s históriou či prítomnosťou danej krajiny.

Číslo časopisu bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV-20-0179.