Prezentácia knihy Jána Živčáka Slabosť a sila periférie. Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900-2017

 

13. marec 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Knihu predstaví, rozhovor s autorom a diskusiu bude viesť doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85378948870?pwd=NEcGSZsOAKIQs1aikCk0XHPV4Uytno.1
Meeting ID: 853 7894 8870
Passcode: 915675

Po boku klasickej literárnej medievalistiky, zameriavajúcej sa na filologické a poetologické otázky stredovekého písomníctva, sa v ostatných rokoch dostáva do popredia aj výskum tzv. medievalizmu, čiže umeleckej alebo odbornej recepcie stredoveku v neskorších obdobiach dejín. Monografia Jána Živčáka si kladie za cieľ zmapovať jednu z dôležitých paradigiem medievalizmu na Slovensku – preklady a prepisy stredovekých francúzskych diel do slovenčiny po roku 1900. Postupne sa venuje štyrom projektom – dvom prekladom Aucassina a Nicoletty, hybridného básnicko-prozaického diela zo začiatku 13. storočia, Felixovej a Turčányho antológii Danteho trubadúri a básnickej zbierke Anny Ondrejkovej Izolda: sny, listy Tristanovi. Pilierom prvých kapitol knihy je koncept periférie, ktorý možno chápať aj ako synonymum slobody. Skúmané preklady dosvedčujú, že rezignácia na popularitu môže byť zdrojom profesijného étosu, ktorý odolá totalitným praktikám aj ideologickým tlakom. Zároveň sa však s rastúcou vzdialenosťou od čitateľsky úspešnej sféry zvyšuje počet lakún v prekladovom priestore, ktoré spôsobujú, že na Slovensku dôverne poznáme Françoisa Villona, ale nevieme nič o aristokratických, a pritom prekvapivo moderných témach jeho súčasníka Charlesa d’Orléans. Posledná kapitola s komparatistickým presahom si všíma zložitú cestu tristanovskej látky do slovenskej kultúry, ktorú, zdá sa, významne ovplyvnila kontroverzná kniha Denisa de Rougemont o religióznom pozadí tristanovského mýtu.

Podujatie sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Mgr. Ján Živčák, PhD. vyštudoval francúzsky a anglický jazyk na Filozofickej fakulte Pre-
šovskej univerzity. Počas študijných pobytov na Université Clermont Auvergne začal orientovať svoj záujem na francúzsku literatúru 9. – 15. storočia, spočiatku najmä na hrdinské eposy z cyklu o Viliamovi Oranžskom v antropologických súvislostiach. Dizertačnú prácu o recepcii francúzskej stredovekej literatúry na Slovensku obhájil v Prešove v roku 2020. V rokoch 2020 – 2023 bol odborným asistentom Inštitútu romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Od septembra 2023 pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., kde pokračuje v doterajšej výskumnej línii a súbežne sa venuje žánrovej poetike v stredovekom Francúzsku a interakciám medzi kurtoáziou a spirituálnym diskurzom (najmä v tvorbe trubadúrov, ale aj neskorších básnikov). Časopisecky publikoval niekoľko komentovaných prekladov francúzskej poézie z obdobia stredoveku a renesancie. Je členom Société Rencesvals, združenia na výskum eposov v románskych jazykoch.