Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Hosťovská prednáška
Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

Magdolna Balogh
(Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest)

28. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88113813275?pwd=jT7Y2waSQJeOHdkh7cxgRSlB1Xi0lS.1
Meeting ID: 881 1381 3275
Passcode: 406252

Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  Predstaví vedecké osobnosti, ktorých podnety značne ovplyvnili ďalší vývoj disciplíny, ako aj najdôležitejšie vedecké školy porovnávacieho výskumu v Maďarsku. Vzhľadom na to, že sa smerovanie a metodológia výskumu formovali súbežne v maďarskej a zahraničnej literárnej komparatistike, je zaujímavé, že v istom ohľade to boli práve maďarskí literárni vedci, ktorí v značnej miere ovplyvnili metodológiu písania porovnávacích dejín európskych literatúr (AILC/ICLA). Prednáška tiež predstaví najdôležitejšie výstupy maďarskej komparatistiky (knižné edície, periodiká) a zameria sa na výzvy, ktorým dnes v Maďarsku porovnávací výskum čelí.

Magdolna Balogh je literárna vedkyňa, ktorá sa zaoberá stredoeurópskou komparatistikou. Sústreďuje sa na kultúrne, ideové a literárne dejiny strednej a východnej Európy v dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí. Je autorkou monografií o literatúre katastrofizmu v strednej a východnej Európe (Kiúttalan utakon. A katasztrofizmus irodalma Közép-és Kelet-Európában, Balassi Kiadó, Budapest, 1993) a súborov štúdii s názvom  Rabul ejtett értelmek  (Zotročené mysle, Balassi Kiadó, Budapest, 2017). Okrem iného je aj spoluautorkou a redaktorkou zborníkov Választások és kényszerek. Zsidó önkép és közösségtudat Közép-Európában (Voľby a nutnosti. Sebazobrazovanie a komunitné vedomie židovstva v strednej Európe, reciti, Budapest, 2015); Szomszédok a kirakatban: A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade. Recepcia slovenskej literatúry v Mad’arsku po roku 1990, reciti, Budapest, 2018). Preložila knihy Adama Bžocha Psychoanalýza na periférii  (Pszichoanalízis a periférián, Budapest, Typotex 2016), Jozefa Tancera Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave  (A soknyelvű Pozsony nyomában. Beszélgetések a régi város lakóival, Budapest, Lábnyom Kiadó 2022 Zelený Kocúr, Šamorín, 2022). Pravidelne sa venuje aj odborným prekladom. Preložila štúdie a články renomovaných reprezentantov slovenskej literárnej vedy (Róberta Gáfrika, Radoslava Passiu, Ivany Taranenkovej, Petra Zajaca).