Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Prednáška profesorky Márie Kusej v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83798654707?pwd=Z8xN21EbvgY2DmtvE2qdmbQ6rqkv4B.1
Meeting ID: 837 9865 4707
Passcode: 545329

Vydavateľské  prostredie  ako organická  a nevyhnutná súčasť literárneho  života do veľkej miery  závisí od charakteru a súradníc  sociokultúrneho a politického systému. Zvlášť  vý-razne to platí  pre slovenský kultúrny priestor v 20. storočí,  pre ktorý to znamenalo búrlivý rozvoj  (v medzivojnovom období), ale aj zložitú cestu (v období vojnovej slovenskej republiky, resp. po roku 1945). Zmeny systému po r. 1948 však predstavovali zásahy zásadného  charakteru, keď až na pár výnimiek (napr. Spolok sv. Vojtecha, Tranoscius)  sa vydavateľské prostredie  ocitlo pod priamym  dohľadom štátu.  Tento fakt sa premietol  do všetkých sfér vydavateľskej činnosti: od výberu textov na preklad, cez výber prekladateľa až po spôsob vydania  – edícia/mimo edície. Ak povedané platilo  pre preklad umeleckej literatúry, vo významnejšej miere sa to dotýkalo spisby, ktorú dnes môžeme pomenovať spoločenskovednou. Prednáška sa bude zaoberať vydavateľstvami, stratégiami kultúrnej politiky, ale aj inštitucionálnou a neinštitucionálnou stránkou vydavateľského prostredia.

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (1957) je vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka
a prekladateľka. Pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie kurzy ruskej literatúry 20. storočia, prekladu umeleckých textov, dejín litovskej literatúry a kultúry a mnohé ďalšie. Zároveň je dlhoročnou pracovníčkou Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave. Vedie oddelenie translatológie a úspešný projekt VEGA
v oblasti výskumu teórie a dejín prekladu umeleckej literatúry. Pôsobí ako školiteľka
a členka odborných komisií doktorandského štúdia na filozofických fakultách v Bratislave, Nitre a Prahe. Opakovane pôsobila ako predsedníčka grantovej agentúry VEGA. Je autorkou viacerých monografií, množstva štúdií a článkov v domácich i zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch, spoluautorkou a zostavovateľkou kolektívnych publikácií.

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-M%C3%A1rie-Kusej.pdf

Aktuálne sa prof. Kusá zúčastňuje  na výskumných aktivitách v rámci projektu  APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí ako členka riešiteľského kolektívu spoluriešiteľskej organizácie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.