Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra pre Romana Mikuláša

Nedávno oceneného kolegu Romana Mikuláša predstavujeme v krátkom osobnom profile.

Romanovi Mikulášovi bola udelená Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. Od začiatku svojej vedeckej dráhy sa sústreďuje na problematiku literárnovedného myslenia. Inšpiratívne nadväzuje predovšetkým na súčasné nemecké literárnovedné myslenie. Vo sfére jeho záujmu sú teoretické a metodologické prístupy literárnovedného konštruktivizmu, empirickej teórie literatúry, teórie systémov, teórie chaosu a kognitívnej literárnej vedy. Jeho výskum literatúry charakterizuje predovšetkým univerzálny antropologický rozmer a interdisciplinárnosť. Výskumné témy realizované najmä v posledných rokoch zahŕňajú okrem iného výskum metafory, stvárnenie choroby v literatúre, teóriu interdiskurzov a interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre. Roman Mikuláš je autorom viacerých monografií a spoluautorom či editorom niekoľkých kolektívnych prác, ktoré vyšli v renomovaných domácich a zahraničných vydavateľstvách. Pre slovenskú literárnu vedu je zásadný jeho internetový projekt Hyperlexikón literárnovedných pojmov, ktorý sám inicioval a zastrešuje až do súčasnosti.

Zoznam riešených vedeckovýskumných projektov:
Projekt VEGA (2007 – 2009) Diskurzy literatúry pre deti a mládež
Projekt VEGA (2010 – 2012) Literárna veda ako „Systemics“
Projekt VEGA (2013 – 2015) Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií
Projekt VEGA  (2016 – 2019) Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.
Projekt VEGA (2020 – 2023) Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre
Projekt SRDA (2021 – 2025) Hyperlexikón – Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy
s korpusom kľúčových literárnovedných textov