Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Guest lecture Ukrainian Culture after the Revolution of Dignity: Changes and Challenges / Hosťovská prednáška Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Dr. Dr. Olha Voznyuk
(International Research Center for Cultural Studies University of Art and Design Linz, Vienna)

15. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prednáška a diskusia budú v angličtine

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82090121934?pwd=GBIG7nyn6x1N0pCMmIZiNxSoGJJsDx.1
Meeting ID: 820 9012 1934
Passcode: 055833

More information in English HERE.

Revolúcia dôstojnosti na Ukrajine v roku 2014 zmenila smerovanie ukrajinskej literatúry a kultúry. Súčasná literatúra zaznamenala nedávne historické udalosti v mnohých dielach, ktoré zmenili aj vývoj ukrajinskej kultúry a ukrajinskej identity. Niektoré diela ukrajinských spisovateľov a spisovateliek zamerané na obnovu ukrajinských historických naratívov, ktoré sa „stratili“ počas sovietskej éry, následne ovplyvnili ukrajinský filmový priemysel. „Rozkvet“ kinematografie vytvoril v postmajdanskom období nové vizuálne naratívy lokál-nych a národných dejín. V najnovšej kinematografii jednoznačne prevláda prehodnoco-vanie minulosti a prerozprávanie kultúrneho a historického dedičstva súčasnej Ukrajiny. Mnohé filmy nastoľujú otázky znovunadobúdania a obnovovania vlastnej identity v súčas-nom ukrajinskom kultúrnom diskurze, ako aj európskych hodnôt, ktoré boli „vymazané“ počas sovietskej éry. Prednáška objasňuje vplyv modernej ukrajinskej kultúry, vrátane literatúry a kinematografie, na ustanovovanie a transformáciu ukrajinských kultúrnych hodnôt po roku 2014. Ako literatúra ovplyvňuje kinematografiu a akú moc má vizuálne rozprávanie príbehov na formovanie sociokultúrnych hodnôt? Skúma tiež faktory a myšlienky, ktoré ovplyvňujú vývoj a zmeny ukrajinskej národnej identity v období po Majdane.

Olha Voznyuk je literárna a kultúrna vedkyňa, vysokoškolská pedagogička, lektorka a prekladateľka. Vo svojom výskume sa zameriava najmä na problematiku stereotypov, identity, pamäti, postkoloniálnych štúdií, východoeurópskych literatúr a filmovej tvorby. Svoj prvý doktorát z porovnávacej literatúry absolvovala v Národnej akadémii vied na Ukrajine a druhý doktorát zo slavistiky na Viedenskej univerzite. V súčasnosti sa v medzinárodnom centre Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Kunstuniversität Linz in Wien venuje výskumnému projektu, ktorý je zameraný na problematiku transformácie ukrajinskej národnej identity v postsovietskom období
v intermediálnom kultúrnom kontexte.