Diskusia o preklade filozofie a filozofii prekladu

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pozývajú na diskusiu Preklad filozofie, filozofia prekladu. Rozhovory s prekladateľmi a filozofmi.

KEDY: 25. októbra (streda) 2023 o 16.00 hod.
KDE: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, spoločenská sála (1. poschodie)

Na podujatí, ktoré je určené študentstvu i nielen odbornej, ale aj širšej verejnosti, budú diskutovať prekladatelia a filozofi o svojich skúsenostiach s prekladom filozofických textov – súčasných i časovo vzdialených. Na konkrétnych príkladoch (preklady diel Stevena Pinkera a gréckych a latinských textov) poodhalia špecifiká ich prekladania očami prekladateľa, filozofa či filozofa – prekladateľa.

Zhovárať sa budú:
Doc. Jaroslav Cepko, PhD. (Katedra filozofie FF UMB) – vysokoškolský pedagóg. Vyučuje antickú filozofiu a kresťanské myslenie v stredoveku, prekladá diela antických filozofov a spirituálnej literatúry z taliančiny. V ostatnom čase sa podieľal na komentovanom preklade diela Cratetis et Hipparchiae. Zlomky Kratéra a Hipparchie (2022; spoluprekladatelia A. Kalaš, V. Suvák).
Doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD. (Katedra filozofie FF UMB) – vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry filozofie FF UMB. Venuje sa epistemológii, metodológii a filozofii vedy. V úlohe odborného konzultanta spolupracoval s M. Djovčošom na preklade knihy Stevena Pinkera Racionalita. Čo je to? Kam sa podela? Načo nám je? (2022).
Mgr. Igor Tyšš, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.) – vedecký pracovník a prekladateľ. Venuje sa literárnemu i odbornému prekladu a tlmočeniu, skúma dejiny prekladu. V spolupráci s M. Djovčošom preložil dielo Stevena Pinkera Buď svetlo (2019).

Diskusiu moderuje:
Doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB) – anglista a amerikanista, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ umeleckých i vedeckých textov, nielen z angličtiny.

Podujatie je organizované v rámci projektu APVV-21-0198 Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí ako aktivita, ktorej cieľom je diseminácia poznatkov získaných počas riešenia projektu.