Slovenské preklady Michela Foucaulta a ich recepcia

Hosťovská prednáška
Miroslav Marcelli

17. 5. 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

Prvá časť prednášky bude zameraná na spoločenské, vydavateľské, redaktorské a prekladateľské okolnosti a predpoklady, ktoré umožnili publikovanie slovenského prekladu Foucaultovej knihy Slová a veci (Bratislava: Pravda 1987). V druhej časti sa prednáška profesora Marcelliho sústredí na preklady, ktoré vychádzali od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia (Toto nie je fajka. Archa: 1994; Dozerať a trestať. Zrod väzenia. Kalligram: 2000; Moc, subjekt, sexualita. Kalligram: 2000; Rád diskurzu. Bratislava: Agora, 2006). Do popredia záujmu vystúpia terminologické, recepčné a interpretačné aspekty.

Prednáška sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83940450079?pwd=Q3JoWU1XSFdzQTZpS3Q0NVNtQnNYQT09
Meeting ID: 839 4045 0079
Passcode: 827811

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. (1947), slovenský filozof a prekladateľ, pôsobí na Katedre filozofie Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe ako garant doktorandského študijného programu Semiotika a filozofia komunikácie a vyučuje profilové predmety v magisterskom študijnom odbore Elektronická kultúra a semiotika. Ako emeritný profesor pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1971 ukončil štúdium filozofie a dejín. Absolvoval viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Paríž, Oxford, Viedeň a i.), v roku 1991 pôsobil vo Francúzsku ako hosťujúci profesor na univerzite B. Pascala v Clermont-Ferrand, v roku 1997 na Masarykovej univerzite v Brne. Sústreďuje sa na problematiku dejín klasickej a súčasnej filozofie, semiotiky a teórie argumentácie. Prekladá z francúzštiny, angličtiny a nemčiny. Medzi najvýznamnejšími prekladmi figurujú práce M. Foucaulta (Slová a veci. Archeológia humanitných vied, 1987, 2000, 2004; Dozerať a trestať. Zrod väzenia, 2000; Moc, subjekt a sexualita, 2000; Rád diskurzu, 2006), texty R. Bartha, J. Piageta, J. Deleuza, B. Latoura, a i. Mnohé preklady uverejnil vo viacerých antológiách. Orientácia na predstaviteľov francúzskej filozofie 20. storočia vyústila do autorských monografií Michel Foucault alebo stať sa iným (Bratislava: Archa, 1995), Príklad Barthes (Bratislava: Kalligram, 2001), rezonuje aj v monografiách Filozofi v meste (Bratislava: Kalligram, 2008), Mesto vo filozofii (Bratislava: Kalligram, 2011), Mesto, čas, rytmus (Bratislava: Kalligram, 2015), Myslenie v sieti (Krásno nad Kysucou: Absynt-Kalligram, 2018). Je autorom desiatok štúdií a článkov, editorom mnohých publikácií z oblasti filozofie a dejín filozofie. Pravidelne prispieva do kultúrno-spoločenských a odborných časopisov. Významne sa angažoval vo vydávaní časopisu Anthropos – časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Pracoval na mnohých vedeckých projektoch zameraných na filozofické a semiologické aspekty komunikácie.