Životné jubileum Jany Cvikovej

Germanistka, rodová expertka, literárna vedkyňa, prekladateľka a redaktorka Jana Cviková sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea. Pri tejto príležitosti jej zablahoželali kolegyne a kolegovia z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.

FOTO – Igor Tyšš

PhDr. Jana Cviková, PhD. (1963) sa od začiatkov svojho pôsobenia v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., zameriava predovšetkým na nemecky písanú literatúru, feministickú literárnu vedu a interdisciplinárne rodové štúdia. Dlhé roky pôsobí ako šéfredaktorka medzinárodne uznávaného časopisu pre výskum svetovej literatúry World Literature Studies, ktorý sa venuje výskumu v oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Jej aktivity však prekračujú striktný akademický rámec smerom k širšie ponímaným kultúrnym a spoločensko-politickým témam. Vo verejnom živote je známa predovšetkým svojím účinkovaním a aktivitami spojenými so vzdelávacou a publikačnou organizáciou Aspekt, ako aj rovnomenným feministickým kultúrnym časopisom, ktoré začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia spoluzakladala a v ktorých pôsobí dodnes. Ako autorka či spoluautorka a editorka sa podieľala na viacerých knižných publikáciách (napr. Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre, 2014; Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík, 2008; Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky, 2003, 2005), z nemčiny preložila Irenu Brežnú a Aglaju Veteranyi. Angažovala sa tiež na príprave kampaní zameraných na problematiku násilia páchanom na ženách, sexuálneho násilia a rodového rozdielu v odmeňovaní.

Kolegyni k jej životnému jubileu srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivej inšpirácie.

Z laudácia na Janu Cvikovú, ktoré predniesol prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., vyberáme:

Nepoznám azda človeka, ktorý vie tak tvrdo zabojovať o zásady, ktoré sú mimo neho (keďže som dlho žil v Nemecku, viem, že to zodpovedá aj istému kultúrnemu vzorcu, ktorý aj Ty tak dobre poznáš).

Čítať ďalej →