Hosťovská prednáška: Born to Write Another Language. Between Cognitive Constraint and Translingual Aesthetics

Eugenia Kelbert Rudan. FOTO - ARCHÍV
Eugenia Kelbert Rudan. FOTO – ARCHÍVPrednáška v angličtine

Dr. Eugenia Kelbert Rudan
(University of East Anglia)

21. 9. 2022 (streda) o 14.00
Ústav svetovej literatúry SAV, zasadačka, v angličtine

Translingválna literatúra alebo literatúra písaná v inom ako materinskom jazyku má veľmi dlhú históriu, ale až v 20. storočí sa stala literárnym fenoménom – síce podľa niektorých marginálnym, ale stále viac známym trendom. Literatúra písaná v cudzom jazyku už niekoľko desaťročí provokuje debaty na témy takzvaných malých literatúr, postmonolingválnosti, nepreložiteľnosti a svetovej literatúry. S príchodom modernizmu sa zmenil aj postoj k jazyku, vďaka čomu sa translingvizmus stal jedným z významných prúdov novej estetiky, ktorá sa rozvíja dodnes. Dôkazom toho je skutočnosť, že už niekoľko najprestížnejších cien za literatúru získali diela autorov a autoriek píšucich v inom ako rodnom jazyku. V čom je teda tajomstvo úspechu Josepha Conrada, Samuela Becketta, Romaina Garyho, Josifa Brodského, Vladimíra Nabokova, Milana Kunderu a (v dobe nedávnejšej) Andreïa  Makinea či Evy Hoffman? Ak majstrovstvo v druhom jazyku spočíva v imitácii rodených hovorcov, ako môže tento proces vyvrcholiť úplne originálnym štýlom? Prednáška Eugenie Kelbert Rudan z University of East Anglia sa bude zaoberať týmto fenoménom v súvislosti s otázkou, prečo sa to deje teraz.

Link:
https://us06web.zoom.us/j/84450735380?pwd=Nk1RaW5iTjQ3cjNjblEzSUpQYmRQUT09
Meeting ID: 844 5073 5380
Passcode: 321895

Eugenia Kelbert Rudan je aktuálne štipendistkou v rámci Národného študijného programu Slovenskej republiky na Ústave svetovej literatúry SAV.  Na University of East Anglia je držiteľkou postdoktorandského štipendia Leverhulme, podieľa sa tu aj na vedení  Centra pre výskum stredovýchodnej Európy a postsovietskeho priestoru (https://www.eastcentre- uea.org/). Pôsobila ako odborná asistentka na Vysokej škole ekonomiky v Moskve. Vyštudovala translatológiu na Sorbonne, francúzsku a nemeckú filológiu v Oxforde a porovnávaciu literatúru na Yale, kde v roku 2015 úspešne obhájila dizertačnú prácu o translingválnej literatúre, za ktorú získala cenu Charlesa Bernheimera od Americkej asociácie porovnávacej literatúry. Jej výskumná špecializácia je porovnávacia literatúra, translatológia, literárna dvojjazyčnosť, modernizmus, poézia, štylistika a digitálna humanistika (najmä stylometria). Podieľala sa na vytvorení kolaboratívneho nástroja pre výskum porovnávacej štylistickej analýzy Bukvik http://bukvik.litterra.net/. V súčasnosti dokončuje monografiu o translingválnej literatúre a pripravuje ďalšiu publikáciu o preklade a medzijazyčnej štylistike. V poslednom čase jej vyšli vedecké štúdie v časopisoch Target, Modernism/Modernity a World Literature Studies o kolaboratívnom autorskom preklade a o autoroch ako J. Brodský, R. Gary a V. Nabokov.