Romain Gary výrazne a kompetentne zasahoval do prekladov vlastných diel

romain garySpráva z prednášky Eugenie Kelbert Rudan o kolaboratívnom autorskom preklade

Dňa 26. mája 2021 usporiadal Ústav svetovej literatúry SAV hosťovskú prednášku doktorky Eugenie Kelbert Rudan s názvom Kolaboratívny autorský preklad a prekladovosť: Prípad Romain Gary. Kelbert má za sebou bohaté interdisciplinárne vzdelanie – študovala filozofiu a translatológiu na Sorbonne, francúzsku a nemeckú filológiu v Oxforde a porovnávaciu literatúru na Yalovej univerzite. Prieniky týchto disciplín boli badateľné aj v uchopení prednášky, v ktorej autorka uvažovala o presahu translatologických pojmov a konceptov do iných oblastí literárnej vedy. Treba však zároveň dodať, že na problém interdisciplinárnosti sa dívala z inej strany a jej hlavným zámerom bolo uvažovať nad oprávnenosťou prenášania a naznačiť, čo sa pri prenášaní pojmov nielen získava, ale aj stráca.

Témou prednášky bola analyticko-komparatívna analýza autorského prekladu románov francúzskeho interkultúrneho autora Romaina Garyho. V prípadovej štúdii porovnávala Kelbert tri verzie Garyho románov: pôvodný text, preklad vypracovaný (zazmluvneným) prekladateľom a napokon preklad po zakomponovaní výrazných autorských zásahov v podaní samotného Romaina Garyho. V prípade tohto autora máme teda – podobne ako v prípade V. Nabokova – dočinenia s autorom, ktorý výrazným (a kompetentným) spôsobom zasahoval do prekladov vlastných diel. Kelbert identifikovala konkrétne postupy pri autorských zásahoch do prekladov a uvažovala o nich na škále od doslovného prekladu k autorskému textu, čím preberaným kategóriám dala istú interpretačnú plasticitu. Na základe pozorného analytického prieskumu dospela k záveru, že o prekladovosti možno uvažovať aj pri iných než prekladových procesoch, teda napríklad literárnych či iných textotvorných, no toto chápanie treba definične vymedziť a nezamieňať ho s chápaním prekladu ako metafory (ako sa dnes bežne používa napríklad v kulturológii či tzv. memory studies).

Pojem autorský preklad je v slovenskej translatológii dobre známy. Anton Popovič ho, vychádzajúc z ukrajinského translatológa Oleksandra Finkeľa, používal už v 70. rokoch 20. storočia. Prednáška preto vzbudila živú diskusiu a posunula uvažovanie o autorskom preklade Romaina Garyho z tejto prípadovej štúdie do širších kultúrnych a literárnovedných dimenzií k otázke identity a prekladu a identity v preklade. Keďže prednášajúca plynule hovorí (o. i.) po anglicky, francúzsky a rusky, diskutujúci prednášali svoje postrehy, poznámky a otázky podľa svojich profilácií v týchto jazykoch. Cez pojmoslovia troch literárnovedných (a translatologických) tradícií – nie vždy kompatibilných – tak diskusia podnecovala ku komplexnému uvažovaniu o téme.

Natália Rondziková

Záznam z prednášky si môžete pozrieť a vypočuť TU.