Fašizmus optikou prekladu: komparatívny pohľad na štyri režimy

Christopher Rundle_(500x500)_BWChristopher Rundle
(Università di Bologna & The University
of Manchester)
Hosťovská online prednáška
streda 9. 6. 2021 o 14.00

Docent Christopher Rundle sa ako translatológ venuje výskumu dejín prekladu so zameraním na preklad vo fašistických režimoch. Témou jeho prednášky Fascism through the lens of translation: a comparative study of four regimes (Fašizmus optikou prekladu: komparatívny pohľad na štyri režimy) bude porovnanie situácie v štyroch fašistických režimoch – vo fašistickom Taliansku, nacistickom Nemecku, frankistickom Španielsku a salazaristickom Portugalsku – cez prizmu prekladu. Sústredí sa v nej na vydávanie literatúry, keďže v tejto oblasti sú medzi spomenutými režimami najvýraznejšie rozdiely, kým napríklad prístupy k filmu či divadlu sa až tak zásadne nelíšili, a preto neponúkajú toľko relevantných možností na zmysluplnú komparáciu. V analýze poukáže na niekoľko zásadných fenoménov, ktoré v spojitosti s prekladom pomôžu poodhaliť podstatu daných režimov. Konkrétne pôjde o programovosť cenzúrnych zásahov, postavenie tzv. populárnej (alebo masovej) literatúry a rasizmus. Ukazuje sa, že roly, ktoré v každom zo spomenutých režimov plnil preklad, naznačujú, nakoľko bol ten či onen režim skutočne fašistický. Štátne zásahy s cieľom obmedziť prekladanie a šírenie prekladov (t. j. zamerané nielen na globálny dohľad nad literárnou produkciou) totiž nachádzame jedine v režimoch, ktoré prijali rasizmus ako oficiálnu doktrínu. Navyše sa zdá, že keď režimy pristúpili k obmedzovaniu prekladov, dialo sa tak čiastočne aj v dôsledku odporu voči populárnej literatúre, ktorú vnímali ako cudzí (a potenciálne nebezpečný a znečisťujúci) element.
V závere prednášky sa pokúsime na základe diskutovaných kazuistík uvažovať nad vzťahmi dejín prekladu k dejinám ako takým a poukážeme na niekoľko metodologických osobitostí vyplývajúcich z ich vzťahu.
Prednáška bude prebiehať v angličtine.

Pripojenie: https://zoom.us/j/95948500391?pwd=TnVDSVJRUTZ0WWtlOWcvZjM0TzVjZz09
Meeting ID: 959 4850 0391
Passcode: 861947

Christopher Rundle je docentom translatológie Katedry tlmočenia a prekladu na Bolonskej univerzite v Taliansku. Zároveň pôsobí ako vedecký pracovník v odboroch preklad a taliansky jazyk a literatúra na Fakulte humanitných vied Manchersterskej univerzity v Spojenom kráľovstve. Prioritne sa venuje výskumu dejín prekladu so zameraním na preklad vo fašistických režimoch. Je autorom monografie Publishing Translations in Fascist Italy (Peter Lang, 2010), ktorá bola nedávno preložená do taliančiny a vyšla pod názvom Il vizio dell’esterofilia: Editoria e traduzioni nell’Italia fascista (Carocci, 2019). S Kate Sturgeovou zostavil publikáciu Translation Under Fascism (Palgrave Macmillan, 2010). Zostavil aj špeciálne číslo vedeckého časopisu The Translator (1/2014) venované teóriám a metodológii dejín prekladu. Je editorom pripravovanej encyklopedickej publikácie Routledge Handbook of Translation History. V spolupráci s Federicom Zanettinom zostavuje Routledge Handbook of Translation Methodology a s kolegami Anne Langeovou a Danielem Monticellim knihu Translation Under Communism (Palgrave Macmillan). Spolu s Pekkom Kujamäkim je editorom knižnej série Routledge Research on Translation and Interpreting History. Riadi aj translatologický vedecký online časopis inTRAlinea (www.intralinea.org).