Maďarské vydanie knihy Adama Bžocha „Psychoanalýza na periférii“

V rámci hosťovania literatúr krajín V4 sa na XXIV. Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti dňa 23. apríla 2017 konala aj prezentácia maďarského vydania kultúrnohistorickej monografie Adama Bžocha Psychoanalýza na periférii, ktorú preložila Magdolna Balogh. Jej vydanie (Typotex 2016) uviedol významný maďarský psychológ Ferenc Erős.
budapest_bzoch2

 

 

 

 

Magdolna Balogh, Ferenc Erős a Adam Bžoch na budapeštianskom knižnom festivale. Foto:  Archív Slovenského inštitútu v Budapešti

O knihu riaditeľa Ústavu svetovej literatúry SAV prejavilo vydavateľský záujem už berlínske odborné psychologické vydavateľstvo Psychosozial-Verlag (práca Psychoanalyse in der Slowakei vyšla v roku 2013) a potom aj maďarské spoločenskovedné vydavateľstvo Typotex, ktoré ju vydalo koncom roka 2016 pod názvom Pszichoanalízis a periférián.

Monografia vyšla pôvodne v roku 2007 v bratislavskom Kalligrame, mapuje dejiny psychoanalýzy na Slovensku, presnejšie príčiny a okolnosti jej absencie. Psychoanalýza ako samostatná disciplína sa totiž u nás dlho neujala, objavovala sa však v prvkoch, inšpiráciách v rôznych oblastiach: napr. znamenala impulz pre avantgardistov, provokáciu pre konzervatívne kruhy,  buržoáznu pavedupre marxistov.

Autor Adam Bžoch skúma na bohatom historickom materiáli vzťah slovenskej kultúry k Freudovmu učeniu, ktoré predstavuje jedno z radikálnych inovatívnych myšlienkových smerov modernizmu. Analyzuje pozadie odporu, deformácie a poruchy spoločenského vývinu (známe aj z iných stredoeurópskych krajín),  v pozadí odmietnutia psychoanalýzy sa v konečnom dôsledku črtá protimodernosť slovenskej kultúry.

Prekladateľka monografie, slovakistka a polonistka z Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied, dr. Magdolna Balogh vyzdvihla kultúrnokritický rozmer Bžochovej práce. Jej význam pre maďarské prostredie zhrnula: „Vďaka európskemu horizontu a metodológii autora, ktorá vníma domáce javy vždy v univerzálnom kontexte kultúrnych dejín, dielo Psychoanalýza na periférii upozorňuje aj na ďalšie stredoeurópske paralely a kontakty hodné zamyslenia, preto právom možno povedať, že práca je dôležitá aj z hľadiska regionálnych dejín kultúry.“[1]

Ohlasy na publikáciu prichádzajú nielen z literárnovedných kruhov. Podľa psychológa prof. Ferenca Erősa, DrSc. tieto dejiny slovenskej psychoanalýzy presviedčajú o tom, že ide „výlučne o dejiny recepcie, ktoré charakterizovala absencia záujmu, apatia, v istých obdobiach aktívna negatívna recepcia, odmietanie a odpor.“[2] Odborník na maďarské dejiny psychoanalýzy z Psychologického ústavu MAV vidí v Bžochovej práci – ako o tom hovoril aj na budapeštianskej prezentácii – jeden z dôležitých zdrojov pre stredoeurópske psychoanalytické dejiny ideí či historickej psychológie.

Judit Görözdi

[1] Balogh, Magdolna: Maďarský pohľad na Bžochove výskumy recepcie psychoanalýzy na Slovensku. In Keď jedna myšlienková orientácia zanecháva stopy v druhej. Bratislava: ÚSvL SAV, 2016, 27-33.

[2] Erős, Ferenc: Adam Bžoch. Pszichoanalízis a periférián. A pszichoanalízis története Szlovákiában. In Buksz, 2016/2, 197-199.

 

Prílohy: