Stredoeurópske literatúry v Ústave porovnávacej literárnej vedy Viedenskej univerzity – impresia

V Ústave porovnávacej literárnej vedy univerzity vo Viedni sa konala Stredoeurópska konferencia (Conference on Central European Literature) na tému stredoeurópske literatúry. Zvláštnosťou tejto konferencie bolo množstvo referátov prednesených vo vlastnom jazyku so simultánnym prekladom.

Tejto konferencie som sa zúčastnila, pretože Ústav svetovej literatúry SAV, v ktorom pracujem v oddelení komparatistiky, má už roky čulú spoluprácu s komparatistikou vo Viedni, ktorú vedie prof. Dr. Bachleitner. Pri príležitosti jeho 65. narodenín a odchodu do dôchodku sa táto konferencia aj konala. Organizoval ju Dr. Stephan Teichgräber, ktorý hovorí skoro všetkými slovanskými jazykmi.

Zo Slovenska prednášal na tejto konferencii napríklad prof. Dr. Tibor Žilka, DrSc. o tzv. Nitrianskej semiotickej škole a jej význame. Z Nitrianskej školy vychádzala aj téma PhDr. Dominiky Tekelyovej, PhD., ale bola špecificky zameraná na preklad.  Môj referát, ktorý témou nadväzoval, bol v nemeckom jazyku. Ako germanistka rada hovorím v germánskom prostredí jazykom, ktorý som študovala. Referát bol na tému: Alternative Literatur und bildende Kunst in der Slowakei im 20. Jh. und ihre Kontexte (Modell einer komplexen Forschung). Je to téma, ktorej sa výskumne momentálne venujem v rámci projektu VEGA. Z konferencie vyjde zborník, takže bude možné si referáty prečítať.

Mária Bátorová

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. počas Stredoeurópskej konferencie v Ústave porovnávacej literárnej vedy univerzity vo Viedni
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. počas Stredoeurópskej konferencie v Ústave porovnávacej literárnej vedy Viedenskej univerzity