Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe: konferencia s účasťou Jaya Davida Boltera, Georgia Institute of Technology

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu
Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe
5-6. október 2016, Bratislava
Hlavný prednášajúci: Jay David Bolter (Technologický inštitút v Georgii, USA)
V západnej civilizácii už azda nikto nepochybuje o význame moderných technológií v oblasti prírodných, technických a empirických vied. Avšak potenciál moderných technológií nezostáva ani bez reflexie humanitných a spoločenských vied, predovšetkým literárnovedných a kunsthistorických. Práve tieto oblasti získavajú vďaka novým technológiám zvýšenú flexibilitu a dokážu synkreticky prepájať rôzne textové, obrazové i zvukové obsahy. Vynikajúcimi príkladmi úspešného kombinovania týchto dimenzií sú dlhodobé výskumy a projekty Jaya Davida Boltera (Turing’s Man, Writing Space, Remediation, spolutvorca programu Storyspace).
Na druhej strane sa čoraz intenzívnejšie vyzdvihovanie významu moderných technológií odohráva často na úkor adekvátneho a dôsledného zhodnotenia ich reálnych možností, ak nie dokonca na úkor precizovania špecifického jadra humanitných vied.

Konferencia Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe sa chce zamerať na výzvy, perspektívy, možnosti i limity moderných technológií v humanitných, prírodovedných a empirických disciplínach. Napriek zjavným diferenciám medzi týmito disciplínami možno zaznamenať aj istý spoločný prienik inak vzdialených metodologických prístupov. Rovnako ako letecká doprava zmenšila vzdialenosti medzi krajinami, postdigitálna doba zmenšuje vzdialenosti medzi humanitnými a prírodnými vedami, medzi teóriou a praxou, medzi disciplínami a médiami. V prírodných vedách sa posilňuje dôraz kladený na interpretáciu, ktorý je spôsobený najmä veľkým množstvom dát a komplikovanosťou kontextu. Na druhej strane predmety skúmania humanitných vied, teda texty, kódy a iné semiotické systémy, sú čoraz exaktnejšie uchopiteľné univerzálnymi teóriami.
Ako reflektujú tento nový priestor súčasné humanitné i ne-humanitné disciplíny? Ako sa pod vplyvom moderných technológií menia a nanovo štruktúrujú ich doterajšie interpretačné rámce a metodologické vzorce vedenia, konania i tvorby? Aké nové vrstvy vzájomných interakcií možno identifikovať medzi rozmanitými vednými oblasťami?
V tomto kontexte otvára konferencia priestor pre nasledovné tematické okruhy:

 • nové médiá,
 • multimodálna literatúra, multimodálny diskurz,
 • špekulatívny realizmus, ontológia orientovaná na objekty,
 • špekulatívna estetika,
 • vizuálne verzus viditeľné/neviditeľné,
 • svet počítačových hier,
 • nový antropomorfizmus,
 • transhumanizmus,
 • digitálna humanistika,
 • nové metódy medicínskej diagnostiky,
 • (digitalizovaná) metodológia aplikovaných vied,
 • „falošné interpretácie“ empirických výskumov.

Organizačný výbor:
Bogumiła Suwara, Ph.D.
Jana Tomašovičová, PhD.
Mariusz Pisarski, Ph.D.
Krištof Anetta, Msc.
Prihlášku na konferenciu môžete posielať do 31. júla 2016 na emailovú adresu: play2016bratislava@gmail.com.
Potvrdenie o prijatí abstraktu (a číslo bankového účtu na úhradu poplatku) dostanete od organizátorov do 15.  augusta 2016.
Hlavní prednášajúci budú mať k dispozícii 60 min., ostatní prednášajúci 30 min. (vrátane diskusie), prezentovanie „posteru“ 4 min. Jazykmi konferencie sú angličtina, nemčina, poľština, čeština, slovenčina. Konferenčný poplatok je 50 €.
Konferencia sa koná v rámci grantu Vega: Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe.
Formulár prihlášky získate tu.