The Broadening of Poetics 3: Areas of Ecopoetics

Ecopoetics_1Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia
24. – 25. októbra 2022 (pondelok a utorok)
prezenčne a online v angličtine, poľštine a slovenčine (podľa programu)

Miesto konania: Wydzial Polonistyki Uniwersytet Warszawski

Podujatie sa koná v rámci série konferencií Widening Poetics a jeho cieľom je nazerať na ekopoetiku ako transdiskurzívnu a transmediálnu textovú prax a výskumnú metódu, ktorá poskytuje nástroje na opis posolstiev zameraných na zobrazenie vzťahu človeka k prírode, vrátane iných živých bytostí. Okolnosti formulovania predpokladov ekopoetiky – prehlbujúca sa klimatická kríza, ktorá poukazuje na destabilizujúce účinky človeka na životné prostredie – ju stavajú na hranicu medzi humanitnými a ostatnými vedami. Využitie ekopoetického inštrumentária pri štúdiu textových foriem rôznych diskurzov, médií a umení umožňuje zachytiť rozmanité a dynamické vzťahy medzi človekom a prírodným svetom a navrhnúť nové spôsoby vnímania a reprezentácie, charakteristické pre antropocénne vedomie alebo posthumánnu subjektivitu.

Zámerom konferencie je upriamiť pozornosť na nasledovné tematické okruhy:
– rôznosť prístupov k ekopoetike: teoretické a filozofické základy, ktoré tematizujú a formujú chápanie vzťahu človeka k prírodnému prostrediu;
– od egocentrického k ekocentrickému mysleniu: projekt ekocentrických humanitných vied v ére antropocénu;
– diachrónne posuny v reprezentácii prírody a textové formovanie vzťahu človeka a prírody;
– multidiskurzívnosť reflexie vplyvu človeka na životné prostredie: filozofické, politické, biologicko-politické, náboženské a iné súvislosti;
– ekopoetika ako stratégia tvorby a čítania textov rôznych médií: literatúry, filmu, výtvarného umenia, hudby, nových médií, architektúry atď;
– spôsoby, akými rôzne umenia a diskurzy hovoria o klíme, prírode a človeku ako biologickej bytosti prechádzajúcej druhovým vývojom (aj smerom k post-homo sapiens) a o jeho vzťahu k životnému prostrediu a iným živým bytostiam;
– kritické, angažované, interaktívne umenie, ktoré odhaľuje nové kognitívne perspektívy vzťahu k prírode;
– figúry, štruktúry a textové prostriedky charakteristické pre ekopoetiku;
– textové druhy a žánre (idyla, utópia, dystopia, prírodopisná esej a iné) charakteristické pre zobrazovanie vzťahov človeka k životnému prostrediu;
– ekopoetika v jazykovom a mediálnom preklade;
– všeobecná perspektíva literárnych textov o prírode: ekopoézia, ekopróza, ekodráma;
– figúry, štruktúry a textové prostriedky charakteristické pre posthumánnu subjektivitu;
– živočíšna, rastlinná a anorganická poetika: spôsoby zobrazenia odkazujúce na spôsoby existencie prírodných neľudských entít;
– metafory týkajúce sa neživej prírody, organického, telesného ako mechanizmy, ktoré organizujú myslenie o vzťahu človeka a sveta;
– úloha nových médií pri vytváraní posthumanistickej perspektívy;
– poetika bioetiky: vlastnosti reprezentácií týkajúcich sa zásahov do živých organizmov, najmä v oblasti medicíny (vrátane zásahov do procesu zdokonaľovania človeka ako druhu homo sapiens) a biológie.

Organizátormi podujatia sú Zakład Komparatystyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego a Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i. (organizátorky podujatia: Dr. Weronika Lipszyc, Mgr. Bogumiła Suwara, CSc., Dr. Anna Tenczyńska a prof. dr hab. Ewa Szczęsna).

Program konferencie nájdete TU.

Internetové odkazy na pripojenie cez Zoom:

Link 1:
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95511790222?pwd=UmpScWZ1ZGJnT0xZL2JiQnB0T0IvZz09
Meeting ID: 955 1179 0222
Passcode: 104741
(Opening of the conference, Ecopoetry, Plenary lecture, Ecotranslation, Posthuman media, Ecoreading)

Link 2 (slovenský panel):
https://us06web.zoom.us/j/6165095747?pwd=NytaYy9jWVVjSmpxZ0NONUMvbWJmQT09
Metting ID: 616 509 5747
Passcode: 1111
(Bioetics I, Bioetics II, Ecopoetics, Bioetics III)

Link 3:
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92086942285?pwd=ZDlzVW5JSloyNkZ0c0J4T3I2N3JZUT09
Meeting ID: 920 8694 2285
Passcode: 736733
(Opening of the meeting 25 October, More-then-human communities, Languages and discourses, The poetics of catastrophe)