Hosťovská prednáška: This Is Not An Original. Linguistic Relativity and the Translated Text

Eugenia Kelbert Rudan. FOTO - ARCHÍV
Eugenia Kelbert Rudan. FOTO – ARCHÍV

Prednáška v angličtine
Dr. Eugenia Kelbert Rudan
(University of East Anglia)

29. júna 2022 (streda) o 10:00
Ústav svetovej literatúry SAV + online

Implikácie nedávneho „bilingválneho obratu“ v psycholingvistike zatiaľ neboli v translatológii plne preskúmané napriek tomu, že dvojjazyčnosť je v centre pozornosti tohto vedného odboru. Patrí sem najmä nedávny pokrok v chápaní jazykovej relativity. Eugenia Kelbert Rudan prezentuje vo svojej prednáške Toto nie je originál: Jazyková relativita a preklad názor, že aktuálna nedeterministická interpretácia jazykovej relativity poskytuje nový pohľad na viaceré kľúčové oblasti translatológie. Ide najmä o skúmanie tzv. prekladových univerzálií, t. j. textových charakteristík, ktoré sú špecifické pre preklady. Navrhovaný prístup k prekladu z perspektívy jazykovej relativity si teda vyžaduje sústredenejší výskum preloženého textu ako takého druhu literatúry, ktorý sa svojou podstatou líši od originálu. Preložený text sa ani zďaleka nepribližuje tomu, čo by autor či autorka mohli napísať v cieľovom jazyku a prináša osobitný druh literárnej hodnoty, ktorá nemohla vzniknúť v procese písania originálu.

Pripojenie:
https://us06web.zoom.us/j/85196234711?pwd=TDNEbHlYOTJBcGlQQXhUOU9nOFRuUT09

Meeting ID: 851 9623 4711
Passcode: 059274

Eugenia Kelbert Rudan je aktuálne štipendistkou v rámci Národného študijného programu Slovenskej republiky na Ústave svetovej literatúry SAV.  Na University of East Anglia je držiteľkou postdoktorandského štipendia Leverhulme, podieľa sa tu aj na vedení  Centra pre výskum stredovýchodnej Európy a postsovietskeho priestoru (https://www.eastcentre-uea.org/) a zároveň pôsobí ako odborná asistentka na Vysokej škole ekonomiky v Moskve. Vyštudovala translatológiu na Sorbonne, francúzsku a nemeckú filológiu v Oxforde a porovnávaciu literatúru na Yale, kde v roku 2015 úspešne obhájila dizertačnú prácu o translingválnej literatúre, za ktorú získala cenu Charlesa Bernheimera od Americkej asociácie porovnávacej literatúry. Jej výskumná špecializácia je porovnávacia literatúra, translatológia, literárna dvojjazyčnosť, modernizmus, poézia, štylistika a digitálna humanistika (najmä stylometria). Podieľala sa na vytvorení kolaboratívneho nástroja pre výskum porovnávacej štylistickej analýzy Bukvik http://bukvik.litterra.net/. V súčasnosti dokončuje monografiu o translingválnej literatúre a pripravuje ďalšiu publikáciu o preklade a medzijazyčnej štylistike. V poslednom čase jej vyšli vedecké štúdie v časopisoch Target, Modernism/Modernity a World Literature Studies o kolaboratívnom autorskom preklade a o autoroch ako J. Brodsky, R. Gary a V. Nabokov.