Translatologické štúdiá v časopise World Literature Studies

V dňoch  22. – 24. septembra 2021 sa v Banskej Bystrici (naživo aj online) koná medzinárodná vedecká konferencia  Preklad, tlmočenie a kultúra: Návrat k človeku v preklade, tlmočení a translatológii / Translation, Interpreting and Culture 2: Rehumanising Translation and Interpreting Studies. Pri príležitosti tohto významného vedeckého podujatia vás chceme upozorniť na sedem tematických čísel časopisu World Literature Studies z oblasti translatologických štúdií, ktoré sú dostupné online.

Komunikácia, konformnosť a vzdor v medzikontextových kontaktoch / Communication, Compliance and Resistance in Inter-Contextual Encounters IVANA HOSTOVÁ – MÁRIA KUSÁ (eds.) 

Preklad a kánon / Translation and Canon MÁRIA KUSÁ (ed.)

Popovičovo a Holmesovo dedičstvo v súčasnosti / Legacy of Popovič and Holmes beyond their century EMÍLIA PEREZ – MARTIN DJOVČOŠ – MÁRIA KUSÁ (eds.)

Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti / Slovak translation studies at the intersection on the cultural trajectories of the present and future MÁRIA KUSÁ – LIBUŠA VAJDOVÁ (eds.)