Igor Tyšš: Literárny časopis ako predmet dejín prekladu. Prípad Mladá tvorba

mladatvorbaPOZVÁNKA NA ONLINE PREDNÁŠKU
Dátum a čas:
25. november 2020 o 10.00 

Po XX. zjazde komunistickej strany ZSSR v roku 1956 sa situácia v spoločnosti začala mierne uvoľňovať. Ľady sa pohli aj v literárnom živote na Slovensku a vznikol časopis Mladá tvorba (MT, 1956 – 1970). Pozývame vás na online prednášku, ktorá tento legendárny mesačník pre kultúru, literatúru a život predstaví ako jednu z najvýznamnejších platforiem podnecujúcich vývin slovenskej literatúry po období stagnácie v 50. rokoch 20. storočia. Vzhľadom na faktickú absenciu iných adekvátnych časopisov však dlhý čas (de facto do roku 1966) suploval aj úlohy časopisu monitorujúceho dianie v svetovej literatúre. Poskytoval preto miesto prekladom a realizačné pole začínajúcim prekladateľom. Už len preto je nutné náležite doceniť jeho význam aj v dejinách prekladu na Slovensku.
Mgr. Igor Tyšš, PhD. sa vo svojej prednáške pokúsi ukázať možnosti, ktoré tento materiál z mikrodejín slovenskej kultúry ponúka na komplexnejšie pochopenie (a neraz problematickejšie uchopenie) dejín prekladu ako súčasti dejín kultúrneho priestoru. Zároveň sa pokúsi naznačiť niektoré metodologické súvislosti historiografie prekladu, ktoré vyplývajú z jej zákonitej inklúzie do takzvaných veľkých dejín (politiky, spoločnosti a kultúry), čo zákonite znamená reflexiu dejín prekladu vo vzťahu k prekladu v dejinách.

Možnosť zúčastniť sa na online prednáške majú aj záujemcovia z externého prostredia. Pre získanie linku sa môžu prihlásiť na mailovej adrese robert.gafrik@savba.sk.