Prihlášky na doktorandské štúdium

Facebook Post 940x788 px - Poster US (2)Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave doktorandské štúdium v dennej forme. Denná forma štúdia trvá 4 roky. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.

študijný program: LITERÁRNA VEDA

študijný odbor: Filológia

Termín podania prihlášky: 8. – 19. jún 2020

Bližšie informácie o podaní prihlášky na doktorandské štúdium TU.

Termín prijímacích pohovorov: 3. 7. 2020 o 10.00 hod. . Prijímacie pohovory sa budú konať v zasadacej miestnosti ÚSvL SAV (Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava), resp. spôsob realizácie prijímacích pohovorov bude upresnený.

Zloženie skúšobnej komisie:
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (predseda odborovej komisie)
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.;
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Témy dizertačných prác s vedúcimi školiteľmi/školiteľkami:

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
 Alternatívna literárna scéna v 20. storočí. („Vnútorná emigrácia“ ako symptóm moderny stredoeurópskych literatúr)

Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
 Predstavy o spravodlivosti a ich umelecké stvárnenie v starej gréckej a v rímskej literatúre

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
 Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy
 Spôsoby výskumu interdiskurzov v literárnej vede

Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.
 Mýtus v literatúre a umení – teoretické reflexie

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
 Preklad ako súčasť kultúrneho priestoru

Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
 Anglické autorky 17.- 18. storočia: prípadové štúdie
 Tradícia a modernita v africkej anglofónnej próze 20.-21. storočia: prípadové štúdie
 Zobrazovanie USA v súčasnej migrantskej anglofónnej próze

Mgr. Bogumila Suwara, CSc.
 Biotechnológie v literatúre/kultúre v kontexte diskurzov o trans- a posthumanizme