Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov: prezentácia personálnej bibliografie Kataríny Bednárovej

Prezentácia personálnej bibliografie KB - plagátPozývame na prezentáciu personálnej bibliografie literárnej vedkyne, romanistky a translatologičky, ako aj významnej prekladateľky z francúzštiny, editorky a vydavateľky, vysokoškolskej pedagogičky, kolegyne a priateľky, profesorky Kataríny Bednárovej. Publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov (ÚSvL SAV 2019), predstavia vedecká redaktorka Mária Kusá a autorky Libuša Vajdová a Jana Truhlářová.

KEDY: streda, 22. januára 2020 o 14:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava (areál SAV na Patrónke)

Prezentácia  sa uskutoční v rámci grantového projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

„Odvaha presadzovať nové a neznáme, vysoké nároky a poctivá práca“ – to je podľa Jany Truhlářovej, kolegyne z Katedry romanistiky FiF UK i z Ústavu svetovej literatúry SAV, základnou charakteristikou vedeckých, odborných i pedagogických aktivít Kataríny Bednárovej. Práve týmito stránkami jej existencie vo vede sa zaoberajú všetky tri úvahy (L. Vajdovej, J. Truhlářovej, M. Kusej) dopĺňajúce bibliografiu pripravenú V. Čejkovou.

Libuša Vajdová podčiarkuje schopnosť K. Bednárovej uvažovať abstraktne o literatúre, jej prekladoch i recepčných osudoch v čase, a nevzdávať sa pritom práce s konkrétnym umeleckým textom. Poukazuje tiež na schopnosť triediť poznatky do teórií, schém alebo komplexných dejín, ktoré v prípade tejto mnohostranne orientovanej vedkyne najmä v ostatnom desaťročí smerujú – bez ohľadu na ich odborné zameranie –  k naozaj abstrahujúcim zovšeobecneniam.

V publikácii je tak vyzdvihnutý význam úsilia K. Bednárovej v oblasti prác dejinného charakteru: pri týchto literárnohistorických výkonoch sa objavujú dva aspekty jej skúmania kultúrnych priestorov. Na jednej strane ide o historicky či teoreticky deskriptívne reflexie (s prirodzeným didaktickým aspektom), na strane druhej práve toto hlboké poznanie jej umožňuje formulovať odvážne hypotézy a potvrdzovať ich či vyvracať.

V týchto dvoch základných prístupoch sa v Bednárovej odborných aktivitách prezentuje ozajstný záujem o literárnu/kultúrnu históriu, jej cieľavedomosť, dôslednosť, ba až akási zaťatosť, s ktorou ide v bádaniach ad fontes. Je to prejav pocitu zodpovednosti voči domácemu kultúrnemu priestoru, ale i potreby jeho prezentácie smerom von, čo sa najvýraznejšie prejavilo v jej účasti na kolektívnej európskej práci o dejinách prekladu v strednej Európe Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989. K. Bednárová nezabúda ani na opačné garde: po roku 1989 aktívne pôsobila na lektorátoch vo Francúzsku, kde prezentovala nielen slovenský jazyk, literatúru a kultúru, ale podieľala sa a naďalej sa podieľa na početných medzinárodných projektoch spojených s aktívnou účasťou v medzinárodnej stavovskej organizácii prekladateľov umeleckej literatúry CEATL.

Snahou prezentovanej publikácie o diele K. Bednárovej bolo vyzdvihnúť rozmanitosť a rozličnosť skúmania kultúrnych kontextov, ktoré má jedného spoločného menovateľa, a tým je dôležitosť kultúrnej/historickej pamäti, jej odhaľovania i zachovávania, demýtizácie i afirmácie ako základného fungovania akéhokoľvek kultúrneho priestoru.