O konferencii Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV

V dňoch 6. – 7. novembra 2018 sa uskutočnil štvrtý ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie s názvom Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV s podtitulom Dialog ve slovanských literaturách, ktorá bola výsledkom iniciatívy mladých slavistov v rámci Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pod organizačným vedením PaedDr. Lenky Paučovej a záštitou garanta konferencie, prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Už samotný názov konferencie naznačuje, že tento ročník nebol zameraný na úzko špecifikovanú problematiku. Organizačnému tímu šlo najmä o vytvorenie efektívnej platformy pre riešenie komplexnejších otázok v oblasti problematiky slovanských literatúr, ich kontextov a konfrontácií, a to z viacodborových perspektív.
Interdisciplinárny charakter súčasného literárnovedného výskumu utvára priestor pre rôzne metodologické i tematické presahy z literárneho poľa do oblasti príbuzných vied, ktoré podobne ako literárna veda narábajú s umeleckým textom. Ak vychádzame z ponímania textu ako všeobecnosemiotického fenoménu, nezostávame iba v jeho statickom určení v zmysle lingvistickej jednotky. Potom aj predmety výskumu, akými sú popri literárnom texte napríklad film/filmová adaptácia (mediálny text) alebo obraz (výtvarný text), fungujú ako médiá komunikácie, teda komunikujú širšie kontexty svojho vzniku, a tak disponujú osobitou výpovednou hodnotou i v nových podmienkach ich opätovnej identifikácie.
Jednotlivé výstupy účastníčok a účastníkov konferencie z českého, poľského a slovenského (okrem doktorandiek a doktorandov z Filozofickej fakulty UK sa konferencie zúčastnila aj doktorandka z Ústavu svetovej literatúry SAV) akademického prostredia preto neboli len prezentáciami doterajšieho výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia. Tematická či metodologická rozmanitosť sa totiž stala impulzom pre skutočný dialóg slovanských kultúr, ich kontextov a konfrontácií prostredníctvom umeleckých textov, autorských osobností a v neposlednom rade recipientov/čitateľov/interpretov.

Zuzana Chrenková