Voľba členiek a členov správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV zverejňuje predstavy kandidátov o pôsobení v správnej rade organizácie, ktoré boli zaslané kandidátmi na členky a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie. Voľba sa koná dňa 18. júla 2018 o 11. hod. v sídle ústavu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Predstavy o  pôsobení v správnej rade organizácie

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Správnu radu pokladám za orgán, ktorého hlavným poslaním je podieľať sa  na riadení verejnej výskumnej inštitúcie, teda Ústavu svetovej literatúry SAV tak, ako to ukladá § 17 Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii.  Svoje eventuálne pôsobenie v správnej rade ÚSvL SAV vidím predovšetkým  v oblasti zachovávania príslušnej legislatívy v prospech všetkých pracovníkov ÚSvL SAV, tak ako to ukladajú a umožňujú kompetencie správnej rady podľa vyššie uvedeného zákona.  Moje aktivity v rámci zachovávania príslušnej legislatívy by sa mali týkať finančného hospodárenia inštitúcie, spravodlivého odmeňovania na základe výsledkov dosiahnutých v rámci príslušnej pracovnej náplne a v intenciách úloh základného vedeckého výskumu formulovaných vo vedeckých grantových projektoch.  Ďalšou oblasťou je iniciovanie  súčinnosti Správnej rady ÚSvL SAV a Vedeckej rady ÚSvL SAV v zmysle  formulovania a tvorby výhľadových plánov  na zabezpečenie kontinuity vedeckého výskumu v oblasti humanitných vied, ktoré sú čoraz viac atakované inštrumentalizáciou a komercionalizáciou vedeckých a akademických inštitúcií. Do tejto oblasti spadá problém vedeckej orientácie ÚSvL SAV a spolupráce s inými výskumnými a akademickými inštitúciami, otázka charakteru doktorandského štúdia a postdoktorandského pôsobenia, a napokon hodnotenie výsledkov dosiahnutých v základnom vedeckom výskume, ktoré by sa malo odvíjať predovšetkým z kvalitatívneho hľadiska a jeho meritórneho posúdenia, a malo by cielene a v rámci možností pôsobiť proti aktuálnej preferencii kvantitatívneho kritéria na vedeckých a akademických pracoviskách všeobecne.

PhDr. Jana Cviková, PhD.

O zvolenie za členku Správnej rady ÚSvL SAV sa uchádzam na základe doterajších skúseností získaných pôsobením na poste vedeckej tajomníčky a šéfredaktorky vedeckého časopisu World Literature Studies, z čoho vyplývala spolupráca v kolégiu riaditeľa v náročnom období viacerých zmien, ktorými ústav prechádzal v uplynulom období. Tieto skúsenosti sa budem snažiť zužitkovať pri podieľaní sa na riadení ústavu v súlade so  Zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii  (najmä par. 17, ktorý upravuje ustanovenie a pôsobenie Správnej rady) a ďalšími súvisiacimi zákonmi, a to s ohľadom na vytváranie adekvátnych inštitucionálnych podmienok pre realizáciu vedeckého výskumu, pričom za dôležité považujem tak kontinuálne zabezpečovanie a ďalšie rozvíjanie ústavu ako v národnom a medzinárodnom meradle uznávanej vedeckej inštitúcie, ako aj maximálne možné zohľadňovanie potrieb pracovníčok a pracovníkov i doktorandiek a doktorandov v záujme kvality individuálnej práce a v neposlednom rade tímovej spolupráce.

Prof. PhDr. Mária Kusá, PhD.

Ja, dolupodpísaná  Mária Kusá  konštatujem, že základným pilierom mojej činnosti v Správnej rade bude úsilie dodržiavať všetky legislatívne normy tak, aby to bolo na prospech  Ústavu svetovej literatúry SAV a jeho pracovníkov v zmysle podpory ich  hlavnej činnosti  – základného vedeckého výskumu.

Konkrétne ide o otázky spojené so spôsobom existencie a fungovania ústavu v oblasti organizačnej, správnej, hospodárskej a vedeckej podľa § 17 zákona 243/2017 Z.z. a ostatných relevantných právnych noriem.

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

V zmysle funkcie správnej rady a povinností, vyplývajúcich zo zákona o v. v. i. pre jej členov sa mienim snažiť o plnenie úloh tohto orgánu v prospech zabezpečenia efektívnej práce a legislatívne nerušeného chodu ústavu.

Pri schvaľovaní rozhodnutí v rozsahu právomocí správnej rady budem prihliadať na špecifické požiadavky ústavu vyplývajúce z uskutočňovania jej hlavnej činnosti, teda na zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom na hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie.

V súlade s povinnosťami správnej rady v súčinnosti s riaditeľom ústavu mienim podporovať jeho strategické rozhodnutia týkajúce sa prípravy návrhov vnútorných predpisov a ich zmien, realizovania konkrétnych vedeckých projektov a prípravy vnútorných predpisov ústavu.

Tieto a ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o v. v. i.  budú realizované v duchu skvalitnenia vedeckého výskumu, zabezpečenia stabilného výskumného prostredia a posilnenia medzinárodných kooperácií na poli literárnovedného výskumu, ako je to v plnom rozsahu ukotvené v zakladacej listine.

V súlade so spoločnými ustanoveniami všetkých orgánov v. v. i.  a v duchu koordinácie ich uznesení mienim prihliadať na to, aby sa ústav mohol ďalej slobodne vedecky rozvíjať a profilovať.